when's your birthday nghĩa là gì

4:
Bài 4:
WHEN’S YOUR BIRTHDAY?
TỪ VỰNG January (n) mon Một fd3íenju3ri]
February (n) mon Hai [’februsri]
March (n) mon Ba [mci:tjl
April (n) mon Tư ['eiprel I
May (n) mon Năm [me ĩ]
November (n) mon Mười Một [n3o'vemb3(r)J
December (n) mon Mười Hai [di'semb3(r)l
June (n) mon Sớư
[d3u:n]
July (n) mon Bảy
[d3u:'lai]
August (n) mon Tám
[’oigsst]
September (n) mon Chín [S3p'temb3(r)]
October (n) mon Mười [uk't3ob3(r)]
birthday (n) ngày sinh, lề sinh nhật [b3:0dei]
friend (n) người các bạn, đồng minh [trend]
SINH NHẬT CÙA BẠN LÀ KHI NÀO?
NGỬ PHÁP
Khi mong muốn chất vấn và vấn đáp ngày hôm nay là ngày bao nhiêu, tất cả chúng ta hay được dùng kiểu mẫu thắc mắc và đáp sau đây
Hỏi:	
What’s the date today?
Hôm ni là ngày mây?
Đáp:	
It’s + the + ngày (số loại tự) + of + mon.
Là ngày... mon...
Ex: What is the date today? Hôm ni là ngày mây?
It's the tenth of August. Hôm này là ngày 10 mon 8.
Hỏi và đáp về ngày sinh (sinh nhật)
Khi tất cả chúng ta mong muốn chất vấn ai cơ sinh vào trong ngày nào là hoặc sinh nhật khi nào là thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng cấu hình sau:
Hỏi:	 	
When’s your/her/his birthday?
Ngày sinh của bạn/cô ấy/cậu ấy là lúc nào?
Đáp:
It’s + in + mon.
Vào mon...
It’s + on + the + ngày (dùng số loại tự) + of + mon.
Vào ngày... mon...
* Để chất vấn về điểm sinh, hoàn toàn có thể sử dụng cấu hình sau:
Hỏi:	
Where’s your ì her / his birthplace?
Nơi sinh của người sử dụng / cô ấy / cậu ấy là ở đâu?
Đáp:
It’s + in + danh kể từ chỉ xứ sở (nơi sinh).
Ex: When's your birthday? Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào? It's on the twelfth of May. Vào ngày 12 mon Năm. Where's your birthplace? Nơi sinh của người sử dụng ở đâu?
It's in Khanh Hoa. ở Khánh Hòa.
Dùng số trật tự nhằm chỉ những ngày vô tháng
1st - first
2nd
- second
3rd - third
4th - fourth
5th -
-fifth
0th - sixth
7th - seventh
8th -
- eighth
9th - ninth
10th - tenth
11th
- eleventh
12th - twelfth
13th - thirteenth
14th
- fourteenth
15th - fifteenth
16th - sixteenth
17th
- seventeenth
18th - eighteenth
19*h - nineteenth
201h
- twentieth
21st - twenty-first
22nd - twenty-second
23rd - twenty-third
24th- twenty-fourth
25th - twenty-fifth
26th - twenty-sixth
27th- twenty-seventh
28,h - twenty-eighth
29th - twenty-ninth
30th - thirtieth
31th-thirty-first
Những lời nói chúc mừng
Happy birthday to tát you! Chúc mừng sinh nhật bạn! Happy New Year! Chúc mừng năm mới!
Merry Chirstmas! Chúc mừng Giáng sinh!
Mẩu câu tặng đá quý hoặc đồ dùng mang lại ai đó
Người tặng nói:
This gift/cake/hat... is for you.
Đây là quờ/bánh/mủ... tặng các bạn.
Người nhộn đáp:
Thank you very much.
Câm ơn bạrì thật nhiều.
Sau khi nhận tiếng câm ơn của những người nhận đá quý thì người tặng đáp lại:
Not at all.
Không đem chi.
HI. BÀI GIẢI VÀ BÀI DỊCH
Bài học tập 1
ì. Nhìn, nghe và gọi lại.
Good morning, class. Chào buổi sớm cả lớp.
Good morning, Miss Hien. Chúng em xin chào buổi sớm cô Hiền ạ.
How are you? Các em đem khỏe khoắn không?
We're fine, thank you. Chúng em khỏe khoắn, cảm ơn cô.
What is the date today, Nam? Hôm ni là ngày mây vậy Nam? It's the first of October. Hôm ni là ngày I mon Mười ạ.
No, it isn't! It's the second of October.
Không, ko phải! Hôm ni là ngày 2 mon Mười ạ.
Oh, sorry! dù, van nài lỗi!
Chỉ và thưa.
What is the date today? Hôm ni ngày mây?
It's the first of October. Hôm ni là ngày I mon 10.
What is the date today? Hôm ni ngày mây?
It's the second of October. Nó là ngày 2 mon 10.
What is the date today? Hôm ni ngày mây?
It's the third of October. Nó là ngày 3 mon 10.
What is the date today? Hôm ni ngày mây?
It's the fourteenth of October. Nó là ngày 14 mon 10.
What is the date today? Hôm ni ngày mấy?
It's the twenty-second of October. Nó là ngày 22 mon 10.
What is the date today? Hôm ni ngày mây?
It's the thirty-first of October. Nó là ngày 31 mon 10.
3. Nghe và khắc ghi lựa chọn.
1. b
ISHI8BEW
2. c	3. a
1. Miss Hien:
Good morning, children.
Children:
Good morning, Miss Hien.
Miss Hien:
What's the date today?
Children:
It's the third of October.
Miss Hien:
Thank you.
2. Mai:
Is it the fourteenth of October today?
Nam:
No. It's the eighteenth of October.
Mai:
Thank you, Nam.
Nam:
That's alright.
3. Linda:
What's the date today, Tom?
Tom:
The twentieth of October.
Linda:
Sorry?
Tom:
It's the twentieth of October.
Linda:
Thanks.
Nhìn và viết lách.
It's the twelfth of October. Nó là ngày 12 mon 10.
It's the fourteenth of October. Nó là ngày 14 mon 10.
It's the thirty-first of October. Nó là ngày 31 mon 10.
Chúng tao nằm trong hát.
What’s the date today?
Hôm này là ngày mấy?
What's the date today?
Is it the first of October? What's the date today?
Is it the first or is it the third? What's the date today?
It isn't the first, it isn't the third. It's the second of October.
Hôm ni là ngày may?
Hôm ni là ngày một mon 10 nên không? Hôm ni là ngày mây?
Ngày 1 hoặc ngày 3 nên không?
Hôm ni là ngày mấy?
Không nên ngày một, ko nên ngày 3. Nó là ngày 2 mon 10.
Nhìn, nghe và tái diễn.
Oh! What a nice cake! ồ! Một cái bánh đẹp nhất thực hiện sao!
Yes. It's my birthday today. Vâng. Hôm ni là sinh nhật của tớ.
Happy birthday, Linda. Chúc mừng sinh nhật Linda.
Thank you. cảm ơn các bạn.
When's your birthday, Mai? Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào vậy Mai? It's on the fifth of March. Nó là vào trong ngày 5 mon 3.
Chỉ và thưa.
When's your birthday? Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào?
It's on the first of January. Nó là vào trong ngày 1 mon 1.
When's your birthday? Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào?
It's on the twelfth of February. Nó là vào trong ngày 12 mon 2.
When's your birthday? S!nh nhật của người sử dụng là lúc nào?
It's on the fourteenth of March. Nó là vào trong ngày 14 mon 3.
When's your birthday? Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào?
It's on the twentieth of April. Nó là vào trong ngày đôi mươi tháng tư.
When's your birthday? Sình nhật của người sử dụng là lúc nào?
It's on the thirty-first of May. Nó là vào trong ngày 31 mon 5.
When's your birthday? Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào?
It's on the twenty-fourth of June. Nó vào trong ngày 24 mon ố.
Chúng tao nằm trong thưa.
What is the date today? Hôm ni là ngày may?
When's your birthday? Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào?
Nghe và điền số.
a 3	bì	c 4	d 2
Mai: Today is my birthday.
Nam: Happy birthday!
Mai: When's your birthday, Nam? Nam: It's on the second of April.
Akiko: When's your birthday, Hoa? Hoa: It's on the sixth of March. Akiko: Oh. That's my birthday, too. Hoa: Really?
Akiko: Yes. It's on the sixth of March.
Mai: Hi, Tom. When's your birthday?
Tom: It's on the fifteenth of January.
Mai: Sorry?
Tom: My birthday is on the fifteenth of January.
Mai: I see.
Akiko: When's your birthday, Linda?
Linda: It's on the twenty-sixth of July.
Akiko: ... of June or July?
Linda: It's on the twenty-sixth of July.
Nhìn và viết lách.
A: When's your birthday? S/nh nhật của người sử dụng là lúc nào?
B: It's on the fourth of February. Nó vào trong ngày 4 mon 2.
A: When's your birthday? Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào?
B: It's on the fifth of March. Nó vào trong ngày 5 mon 3.
A: When's your birthday? Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào?
B: It's on the twenty-third of June. Nó vào trong ngày 23 mon ổ. ố. Chúng tao nằm trong hát ca.
Months of the year
Các mon vô năm
January, February, March. Tháng 1, mon 2, mon 3.
Now it's time to tát start. Bây giờ lò khi nhằm chính thức.
April, May and June. Tháng 4, mon 5 và mon ó.
Sing a happy tune. Hát một nhạc điệu hạnh phúc.
July, August, September. Tháng 7, mon 8, mon ọ.
Let's play together. Nào tất cả chúng ta nằm trong đùa cùng nhau.
October, November and December. Tháng 10, mon 11 và mon 12. Remember, remember, remember! Nhớ, lưu giữ, lưu giữ nhé!
EEfflfflE
Nghe và tái diễn.
th	fourth	It's the fourth of June. Đó là ngày 4 mon ó.
ch March	My birthday is on the fifth of March.
Sinh nhật của tôi vào trong ngày 5 mon 3.
Nghe và khoanh tròn trặn. Sau cơ viết lách và gọi rộng lớn.
1. b 2. a 3. a 4. a
Bài nghe:
My birthday is on the fifth of December.
His birthday is on the twenty-first of March.
Her birthday is on the sixteenth of October.
My friend's birthday is on the thirtieth of March.
Chúng tao nằm trong háỉ ca.
When’s your birthday?
Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào?
When's your birthday, Mai? Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào vậy Mai?
It's on the fifth of March. Nó vào trong ngày 5 mon 3.
When's your birthday, Mary? Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào vậy Mary? It's on the fifth of March, too. Nó củng vào trong ngày 5 mon 3.
When's your birthday, Nam? Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào vậy Nam? It's on the second of April. Nó vào trong ngày 2 tháng tư.
When's your birthday, Peter? Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào vậy Peter? It's on the sixth of May. Nó vào trong ngày ó mon 5.
Đọc và khắc ghi lựa chọn.
Bạn thân ái mến!
Mình thương hiệu là Peter. Mình tới từ Luân Đôn, Anh. Hôm ni là Chủ nhật ngày ó mon 5. Nó là ngày sinh nhật của tớ. Mình rất rất mừng. Mình có tương đối nhiều đá quý sinh nhật kể từ đồng minh bản thân. Còn các bạn thì sao? Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào?
Viết cho chính bản thân mình sớm nhé.
Peter
l.b0 2, a 0	3. b 0
Write an invitation thẻ. (Viết thiệp mời).
Please come to tát my birthday tiệc nhỏ.
(Vui lòng cho tới dự buổi tiệc sinh nhật)
To: Minh Khang Date: The ninth of May.
Time: 18:00 to tát 19:30
Address: Ó54/Ó Lac Long Quan street, Ward 9, Tan Binh District From: Phuong Trinh
ố. Dự án.
Làm một thiệp chào sinh nhật. Sau cơ thưa cho tất cả lớp biết về tấm thiệp của tớ.