triết lý tiếng anh là gì

Đó là triết lý sống

Bạn đang xem: triết lý tiếng anh là gì

philosophy

Câu chất vấn triết lý hóc búa đây

Oh, philosophical conundrum.

Theo triết lý phương tấp nập, bên trên thân xác đem bảy điểm Chakra

Interesting role model

Trừ Lúc triết lý hoàn toàn có thể thực hiện cho 1 Juliet,

Unless philosophy can make a Juliet,

Những triết lý tuy nhiên được không ít người cực kỳ tin tưởng tưởng thông thường xung đột cùng nhau.

Philosophies which are deeply held often conflict with each other.

Khi này triết lý Hy Lạp chính thức đột nhập nhập đạo đấng Christ?

When did Greek philosophy begin making inroads into Christianity?

Triết lý mến thống nhất với bọn họ là triết lý Plato”.

The philosophy that suited them best was Platonism.”

Họ tiếp tục kể từ vứt những sự giáo dục nhập Kinh-thánh và bám theo triết lý Hy Lạp.

They forsook Biblical teachings in favor of Greek philosophy.

Triết lý là gì?

What is Philosophy?

Giám đốc của Google, Eric Schmidt là một trong những nhân viên thực tiễn về triết lý này

Google CEO Eric Schmidt is a practical practitioner of this philosophy.

Augustine cố hòa nhập triết lý Plato với đạo Đấng Christ

Augustine tried to tướng fuse Platonic philosophy with Christianity

Triết lý mến phù hợp với bọn họ nhất là triết lý Plato”.

The philosophy that suited them best was Platonism.”

Bắt đầu với triết lý chủ yếu trị.

So, starting with the political philosophy.

Xem thêm: moodle là gì

Ông kết luận: “Linh hồn bất tử... là một trong những giáo điều triết lý nước ngoài đạo”.

He concluded: “The immortality of the soul . . . is a pagan philosophical dogma.”

Nhưng tôi suy nghĩ này đó là triết lý vĩ đại, Will.

But I think that's a super philosophy, Will.

2 Đa-vít không thích biết gì cho tới những triết lý và phát minh của loại người.

2 David wanted nothing to tướng bởi with worldly ideas or philosophies.

Điều này còn có vẻ tương đối khí triết lý tuy nhiên thiệt rời khỏi, nó cực kỳ giản dị và đơn giản.

This sounds rather philosophical, but it is really quite simple.

Đối với tương đối nhiều người, triết lý vô thần này đang trở thành một tôn giáo thực sự.

For many people this atheistic philosophy had become a veritable religion.

Đó là một trong những triết lý tiếp tục tác động cho tới anh ấy trong cả cuộc sống. "

It was a philosophy that would influence him all his life."

Chính trị y như khoa học tập, cũng đau khổ vì thế thiếu hụt triết lý.

Government suffers, precisely lượt thích science, for lack of philosophy.

đó là triết lý khoa học tập tôn giáo nhập cuốn The Secret.

It's the religious science philosophy... beneath The Secret.

Dựa bên trên triết lý của'The Secret'và nó được dựa vào lăm le luật mê hoặc.

Based on the philosophy of The Secret... which is based on the laws of attraction.

Đây là tất cả những gì tiếp tục đưa đến toàn cỗ triết lý của trọng tải,

This is what brings back the whole philosophy of Gravity,

Triết lý nhỉ?

Sounds deep.

Và tôi cho là những căn nhà triết học tập cần thiết tâm lý lại triết lý của mình một ít.

And I think philosophers need to tướng rethink their philosophy for a while.

Xem thêm: bereal là gì