tóc ngắn tiếng anh là gì

Bài học tập kể từ vựng sau đây được sẵn sàng bởi

Bạn đang xem: tóc ngắn tiếng anh là gì

Từ vựng giờ Anh về Các loại tóc Phần 1

 • 1. ponytail

  /ˈpoʊniteɪl/

  tóc đuôi ngựa

 • 2. pigtail

  /ˈpɪɡteɪl/

  tóc bím

 • 3. bunches

  /bʌntʃ/

  tóc cột nhì sừng

 • 4. bun

  /bʌn/

  tóc búi

 • 5. bob

  tóc cộc bên trên vai

 • 6. shoulder-length

  tóc ngang vai

 • 7. wavy

  tóc gợn sóng

 • 8. perm

  /pɜːrm/

  tóc uốn nắn lọn

 • 9. crew cut

  đầu đinh

 • 10. bald head

  đầu hói

Từ vựng giờ Anh về Các loại tóc Phần 2

 • short

  /ʃɔːt/

  ngắn

 • long

  /lɒŋ/

  dài

 • flat-top

  tóc đinh vuông

  Xem thêm: moodle là gì

 • mullet

  /ˈmʌlɪt/

  tóc loại mullet

 • curly

  /ˈkɜːli/

  xoăn

 • cornrows

  tóc đầu năm loại cornrow

 • chignon

  /ˈʃiːnjɑːn/

  búi tóc

 • fringe

  /frɪndʒ/

  tóc mai ngang trán

 • centre parting

  chẻ ngôi giữa

 • side parting

  chẻ ngôi lệch

 • tied back

  buộc sau đầu

 • dreadlocks

  cuốn lọn

 • spiky

  /ˈspaɪki/

  đầu đinh

 • shaved

  /ʃeɪvd/

  cạo

 • bouffant

  /buːˈfɑːnt/

  phồng, bồng

 • braid

  /breid/

  bím, tết

  Xem thêm: smart tv là gì