thủ quỹ tiếng trung là gì

Từ vựng giờ Trung thường xuyên ngành kế tiếp toán, tài chủ yếu, truy thuế kiểm toán, chi phí lương bổng, ngành thuế tiên tiến nhất 2023 sẽ tiến hành Ngoại Ngữ You Can tổ hợp khá đầy đủ nhập nội dung bài viết này. Nếu các bạn là một trong nhân viên cấp dưới kế toán tài chính hoặc người mong muốn học tập giờ Trung Quốc tiếp xúc dễ dàng ghi nhớ, ngữ pháp HSK thường xuyên ngành tài chủ yếu, chớ bỏ dở nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: thủ quỹ tiếng trung là gì

tieng trung ke toan

Học giờ Trung theo dõi chủ thể là cơ hội ghi ghi nhớ nhanh gọn lẹ và vô nằm trong hiệu suất cao, được không ít người lựa lựa chọn. Học Theo phong cách này vừa phải giúp cho bạn nâng lên được kiến thức và kỹ năng thường xuyên ngành bởi vì giờ Trung và áp dụng chất lượng nhập tiếp xúc.

Bạn sở hữu biết kế toán tài chính tổ hợp giờ Trung là gì không? Dưới đấy là tổ hợp những kể từ vựng tuy nhiên Ngoại Ngữ You Can tiếp tục tổ hợp về ngành kế toán tài chính và mong muốn share cho tới các bạn.

Từ vựng thường xuyên ngành kế toán tài chính giờ Trung: Chức vụ

Nếu các bạn đang khiến kế toán tài chính, nhân sự hoặc sở hữu mong ước thực hiện kế toán tài chính nhập một tập đoàn, thì từng địa điểm sẽ có được một trách nhiệm thường xuyên biệt tuy nhiên bạn phải biết. Dưới đấy là kể từ giờ Trung của từng công tác phần tử kế toán tài chính nhập công ty:

 • 会计 /Kuàijì/ Kế toán
 • Kế toán trưởng giờ Trung là gì? 会计主任 /kuàijì zhǔrèn/
 • Nhân viên kế toán tài chính giờ Trung là gì? 会计员 /kuàijì yuán/ Nhân viên kế tiếp toán
 • 助理会计 /zhùlǐ kuàijì/ Trợ lí kế tiếp toán
 • 成本会计 /chéngběn kuàijì/ Kế toán giá bán thành
 • 工广会计 /gōng guǎng kuàijì/ Kế toán ngôi nhà máy
 • 制造会计 /zhìzào kuàijì/ Kế toán sản xuất
 • 工业会计 /gōngyè kuàijì/ Kế toán công nghiệp
 • 审计长 /shěnjì zhǎng/ Kiểm toán trưởng
 • 审计 /shěnjì/ Kiểm toán
 • 主管会计 /zhǔguǎn kuàijì/ Kiểm soát viên
 • 簿记员 /bùjì yuán/ Người lưu giữ tuột sách
 • 计账员 /jì zhàng yuán/ Người lưu giữ tuột cái
 • 出纳 /chūnà/ Thủ quỹ
 • 档案管理员 /dǎngàn guǎnlǐ yuán/ Nhân viên tàng trữ hồ nước sơ
 • 精查 /jīng chá/ Thanh tra

Thêm nhập bại liệt, chớ bỏ dở cỗ Từ vựng giờ Trung thường xuyên ngành Lễ tân vì như thế nó sẽ hỗ trợ ích thật nhiều mang lại nhiệm vụ của doanh nghiệp nhập sau này.

Hóa đơn giờ Trung Quốc là gì?

Chuyên ngành kế toán tài chính sở hữu thật nhiều loại hoá đơn không giống nhau, vì vậy hãy phân biệt bọn chúng nhằm đáp ứng luôn luôn đúng đắn về mặt mũi số liệu nhé:

 • Hóa đơn nguồn vào giờ Trung là gì? 票据簿 / piào jù bù/ Sổ hóa đơn, tuột biên lai
 • 寄销簿 / jì xiāo bù/ Sổ gửi cung cấp (Kí gửi bán)
 • 三联单 / sān lián dān/ Biên lai thân phụ liên
 • 进货簿 / jìn huò bù/ Sổ nhập hàng
 • 存货簿 / cún huò bù / Sổ lưu lưu giữ mặt hàng hóa
 • 备查簿 / bèi chá bù/ Sổ kế toán tài chính ghi nhớ
 • 活页簿 /huó yè bù/ Sổ giấy tờ rời
 • 日记簿 / rì jì bù/ Sổ nhật kí
 • 支票簿 / zhī piào bù/ Tập ngân phiếu
 • 单式簿记 /dān shì bù jì/ Kế toán đơn
 • 原始帐簿 /yuán shǐ zhàng bù/ Sổ gốc
 • 现金日记簿 /xiàn jīn rì jì bù/ Sổ nhật kí chi phí mặt
 • 复式簿记 /fù shì bù jì/ Kế toán kép
 • 领料单 / lǐng liào dān/ Phiếu lĩnh vật liệu
 • 对帐单 / duì zhàng dān/ Phiếu đánh giá so sánh, bảng so sánh nợ
 • 结欠清单 /jié qiàn qīng dān / Hóa đơn thanh toán giao dịch nợ
 • 承销清单 / chéng xiāo qīng dān/ Hóa đơn bao tiêu
 • 缴款通知单 / jiǎo kuǎn tōng zhī dān/ Giấy thông tin nộp tiền
 • 银行结单 / yín háng jié dān/ Bảng kết toán của ngân hàng, bảng kê thông tin tài khoản ngân hàng
 • 记帐符号 / jì zhàng fú hào/ Kí hiệu ghi nợ
 • 科目代号 / kē quáng gà lâu năm hào/ Số hiệu thông tin tài khoản (Khoản mục)
 • 科目符号 / kē quáng gà fúhào/ Kí hiệu khoản mục
 • 活动编号 / huó dòng sản phẩm biān hào/ Số hiệu hoạt động
 • 明细科目 /míng xì kē mù/ Khoản mục chi tiết
 • 科目编号 / kē quáng gà biān hào/ Số hiệu khoản mục
 • 会计科目 / kuài jì kē mù/ Khoản mục kế tiếp toán

Học giờ Trung về văn khiếu nại và hội chứng kể từ kế tiếp toán

Thuật ngữ thường xuyên ngành kế toán tài chính sẽ có được những đặc trưng riêng lẻ tuy nhiên người thực hiện kế toán tài chính cần cầm và dùng đích thị. Hãy bổ sung cập nhật ngay lập tức vốn liếng kể từ vựng sẽ giúp đỡ mang lại việc tiếp xúc giờ Hán trở thành tiện nghi rộng lớn nhé.

 • 预算草案 / yù suàn cǎo àn/ Bản dự thảo dự toán
 • 在制品 / zài zhì pǐn/ Bán trở nên phẩm
 • 著作权 / zhù zuò quán/ Bản quyền
 • 财务 / cái wù/ Tài chính
 • 收支对照表 /shōu zhī duì zhào biǎo/ Bảng so sánh thu chi
 • 试算表 / shì suàn biǎo/ Bảng bằng vận thử
 • 用料单 / yòng liào dān/ Bảng kê vẹn toàn vật tư, phiếu vật tư, hóa đơn vật liệu
 • 成本计算表 /chéng běn jì suàn biǎo/ Bảng kê giá bán thành
 • 附表 /fù biǎo/ Bảng tất nhiên, bảng phụ lục
 • 传票编号 /chuan piào biān hào/ Sổ hội chứng kể từ, số hiệu hội chứng kể từ thanh toán
 • 年报 /nián bào/ Báo cáo năm
 • 股票登记簿 /gǔ piào dēng jì bù/ Sổ ĐK cổ phiếu
 • 登记簿 /dēng jì bù/ Sổ đăng ký
 • 购货退出簿 / gòu huò tuì chū bù/ Sổ ghi mặt hàng mua sắm trả lại
 • 票据登记簿 /piào jù dēng jì bù / Sổ đăng kí hội chứng từ
 • 编报表 / biān bào biǎo/ Bảng biên tập
 • 汇总表 /huì zǒng biǎo/ Bảng tổ hợp chi thu, hội chứng từ
 • 主要附表 / zhǔ yào fù biǎo/ Phụ lục chính
 • 列单 / liè dān/ Bảng kê khai chi tiết
 • 工资表 / gōng zī biǎo/ Bảng chi phí lương
 • 工资单 / gōng zī dān/ Bảng lương
 • 工资分析表 /gōng zī fēnxī biǎo/ Bảng phân tách chi phí lương
 • 工资汇总表 / gōng zī huì zǒng biǎo/ Bảng tổ hợp chi phí lương
 • 解款单 / jiě kuǎn dān/ Bảng thanh toán giao dịch tiền
 • 统计图表 / tǒng jì tú biǎo/ Biểu đồ dùng thống kê

Từ vựng giờ Trung thường xuyên ngành kế toán tài chính (phần 2)

nganh ke toan

Từ vựng ngành tài chủ yếu, kế tiếp toán: Thuật ngữ Ngân sách chi tiêu – khoản thu chi

Tương tự động như hoá đơn, những khoản thu và ngân sách nhập thường xuyên ngành kế toán tài chính cũng có không ít loại cần được phân biệt. Hãy học tập ngay lập tức list kể từ vựng kế tiếp toàn thường xuyên nghành cơ khí, sale tiếp sau đây nhé:

 • 其它长期应收款项 /qí tā cháng qí yīng shōu kuǎn xiàng/ Các khoản cần thu lâu năm khác
 • 其它预付款项 /qí tā yù fù kuǎn xiàng/ Các khoản trả trước khác
 • 预付款项 /yù fù kuǎn xiàng/ Các khoản trả trước
 • 土地改良物 / 重估增值 / tǔ dì gǎi liáng wù / zhòng gū zēng zhí/ Cải tạo nên khu đất / Đánh Giá lại tăng
 • 土地改良物 /tǔ dì gǎi liáng wù/ Cải tạo nên đất
 • 直支 / zhí zhī/ Cấp
 • 租赁权益改良 / zū lìn quán yì gǎil iáng/ Cải thiện quyền lợi và nghĩa vụ thuê
 • 支 / zhī/ Chi
 • 财务拨款 /cái wù bō kuǎn/ Cấp thịnh vượng chính
 • 制造费用 / zhì zào fèi yòng/ Ngân sách chi tiêu chế tạo
 • 起动费 / qǐ dòng sản phẩm fèi/ Ngân sách chi tiêu thuở đầu, ngân sách sơ bộ
 • 办公费 / bàn gōng fèi/ Ngân sách chi tiêu hành chủ yếu, ngân sách văn phòng
 • 工厂维持费 /gōng chǎng wéichí fèi/ Ngân sách chi tiêu giữ lại bảo trì ngôi nhà máy
 • 利息费用 / lì xí fèi yòng/ Ngân sách chi tiêu lợi tức
 • 查账费用 / chá zhàng fèi yòng/ Ngân sách chi tiêu kiểm toán
 • 公费 /gōng fèi/ Ngân sách chi tiêu ngôi nhà nước
 • 业务费用 / yè wù fèi yòng/ Ngân sách chi tiêu nghiệp vụ
 • 摊派费用 / tān pài fèi yòng/ Ngân sách chi tiêu phân bổ
 • 人事费用 /rén shì fèi yòng/ Ngân sách chi tiêu nhân sự
 • 债券发行成本 / zhài quàn fā xíng chéng běn/ Ngân sách chi tiêu sản xuất trái khoáy phiếu
 • 计算机软件 / jì suàn jī ruǎn jiàn/ Ngân sách chi tiêu phần mền máy tính
 • 材料管理费 /cái liào guǎn lǐ fèi/ Ngân sách chi tiêu vận hành vật liệu
 • 管理费用 / guǎn lǐ fèi yòng/ Ngân sách chi tiêu quản lí lý
 • 临时费 / lín shí fèi/ Ngân sách chi tiêu tạm thời thời
 • 广告费 / guǎng gào fèi/ Ngân sách chi tiêu quảng cáo
 • 经常费 / jīng cháng fèi/ Ngân sách chi tiêu thông thường xuyên
 • 开办费 / kāi bàn fèi / Ngân sách chi tiêu trở nên lập
 • 预付费用 / yù fù fèi yòng/ Ngân sách chi tiêu trả trước
 • 递延退休金成本 / dì yán tuì xiū jīn chéng běn/ Ngân sách chi tiêu chi phí trợ cấp cho ngừng lại
 • 推广费用 / tuī guǎng fèi yòng/ Ngân sách chi tiêu xúc tiến bộ thương mại
 • 运输费 / yùn shū fèi/ Ngân sách chi tiêu vận chuyển
 • 浮支 / fú zhī/ Chi trội
 • 额外支出 / é wài zhī chū/ Chi chi tiêu ngoài ấn định mức
 • 应收票据贴现 / yīng shōu piào jù tiē xiàn/ Chiết khấu tín phiếu cần thu
 • 买卖远汇折价 / mǎi giũa yuǎn huì zhé jià/ Chiết khấu
 • 存出保证金 / cún chū bǎo zhèng jīn/ Khoản bịa cọc hoàn toàn có thể trả lại
 • 贷款 / lâu năm kuǎn/ Khoản mang lại vay
 • 预算科目 / yù suàn kē mù/ Khoản mục dự toán
 • 明细科目 /míng xì kē mù/ Khoản mục chi tiết
 • 应收帐款 / yīng shōu zhàng kuǎn/ Khoản cần thu
 • 催收账款 / cuī shōu zhàng kuǎn/ Khoản nợ thu ngay
 • 代收款 / lâu năm shōu kuǎn/ Khoản thu hộ
 • 暂收款 / zhàn shōu kuǎn/ Khoản tạm thời thu
 • 代付款 / lâu năm fù kuǎn/ Khoản trả hộ
 • 伪应收款 / wèi yīng shōu kuǎn/ Khoản thu kê khai giả
 • 循环贷款 / xún huán dàikuǎn/ Khoản vay mượn tuần hoàn
 • 筹备款 / chóu bèi kuǎn/ Khoản trù bị
 • 拨款 / bō kuǎn/ Kinh phí được cấp cho, cấp cho kinh phí
 • 岁定经费 / suì dìng jīng fèi/ Kinh phí thắt chặt và cố định mặt hàng năm
 • 预领经费 / yù lǐng jīng fèi/ Kinh phí ứng trước
 • 恒久经费 / héng jiǔ jīng fèi/ Kinh phí lâu lâu năm, quỹ ngân khố
 • 损益 /sǔn yì/ Lãi lỗ
 • 本期损益 /běn qí sǔn yì/ Lãi lỗ nhập kỳ
 • 毛利 / máo lì/ Phần lãi gộp, tổng lợi nhuận
 • 红利工资 / hóng lì gōng zī/ Lương thưởng, lương bổng và chi phí lương
 • 前期损益 / qián qí sǔn yì/ Lãi lỗ kỳ trước
 • 半薪 /bàn xīn/ Nửa lương
 • 利息 /lì xí/ Lãi, lợi tức
 • 维持费 / wéi chí fèi/ Phí trùng tu bảo dưỡng
 • 编预算 / biān yù suàn/ Ngân sách
 • 包装费 / bāo zhuāng fèi/ Phí đóng góp gói
 • 水电费 / shuǐ diàn fèi/ Phí năng lượng điện nước
 • 寄存费 / jì cún fèi/ Phí gửi giữ
 • 交际费 / jiāo jì fèi/ Phí gửi gắm tế
 • 加班费 / jiā bān fèi/ Phí tăng ca
 • 生活费 / shēng huó fèi/ Phí sinh hoạt
 • 再分配成本 / zài fēn pèi chéng běn/ Phí tổn tái ngắt phân phối, giá tiền tái ngắt phân phối
 • 手续费 / shǒu xù fèi/ Phí thủ tục
 • 退货费用 / tuì huò fèi yòng/ Phí trả hàng
 • 运销成本 / yùn xiāo chéng běn/ Phí tổn tiếp thị, iá vận gửi chi tiêu dùng
 • 出差补贴 / chū chāi bǔ tiē/ Phụ cấp cho công tác làm việc, công tác làm việc phí, chi phí trợ cấp cho cút công tác
 • 伙食补贴 / huǒ shí bǔ tiē/ Phụ cấp cho thức ăn, chi phí trợ cấp cho về ăn uống
 • 附加费用 / fù jiā fèi yòng/ Phụ phí
 • 车马费 / chē mǎ fèi/ Phụ cấp cho xe pháo, phụ cấp cho cút lại
 • 基金 / jī jīn/ Quỹ
 • 杂费 /zá fèi/ Phụ phí, ngân sách phụ
 • 主计法规 / zhǔ jì fǎ guī/ Quy chế kế toán tài chính thống kê
 • 偿债基金 / cháng zhài jī jīn/ Quỹ bồi thường(đền bù)
 • 意外损失准备基金 / yì wài shǔn shī zhǔn bèi jī jīn/ Quỹ dự trữ tổn thất
 • 特种基金 /tè zhǒng jī jīn/ Quỹ quánh biệt
 • 工资基金 / gōng zī jī jīn/ Quỹ lương
 • 其它基金 /qí tā jī jīn/ Quỹ khác
 • 改良及扩充基金 gǎi liáng jí kuò chōng jī jīn Quỹ trở nên tân tiến (Cải thiện và hé rộng)

Hệ thống Tài khoản 账户/zhàng hù

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính phản ánh sự dịch chuyển và biểu hiện của từng đối tượng người sử dụng được bắt bẻ toán. Vì thế, khi thao tác làm việc nhập ngành kế toán tài chính, chắc chắn ko thể rời ngoài những kể từ tựng này:

 • 转帐 /zhuǎn zhàng/ Chuyển khoản (Thu hoặc chi)
 • 假帐 /jiǎ zhàng/ Sổ đen
 • 登帐 /dēng zhàng/ Vào tài khoản
 • 辅助帐 / fǔ zhù zhàng/ Tài khoản phụ
 • 坏帐 / huài zhàng / Tài khoản xứng đáng ngờ
 • 转换帐 / zhuǎn huàn zhàng/ Tài khoản hoán chuyển
 • 人名帐 / rón rén míng zhàng/ Tài khoản cá nhân
 • 客户帐 / đập hù zhàng/ Tài khoản của khách hàng hàng
 • 可靠帐 / kě kào zhàng/ Tài khoản xứng đáng tin cẩn cậy
 • 暂计帐户 / zhàn jì zhàng hù/ Tài khoản tạm thời ghi
 • 往来帐户 /wǎng lái zhàng hù/ Tài khoản vãng lai
 • 帐户名称 / zhàng hù míng chēng/ Tên tài khoản
 • 混合帐户 / hùn hé zhàng hù/ Tài khoản láo hợp
 • 成本帐户 / chéng běn zhàng hù/ Tài khoản giá bán thành
 • 收某人帐 / shōu mǒu rón rén zhàng/ Nhận thông tin tài khoản (Của một người này đó)
 • 营业帐户 / yíng yè zhàng hù / Tài khoản doanh nghiệp
 • 备查帐 / bèi chá zhàng/ Sổ kế toán tài chính ghi nhớ
 • 现金帐 / xiàn jīn zhàng/ Sổ chi thu chi phí mặt
 • 总帐 / zǒng zhàng/ Sổ cái
 • 主帐簿 / zhǔ zhàng bù/ Sổ cái
 • 过帐 /guò zhàng/ Chuyển tuột nợ
 • 总分类帐 /zǒng fēn lèi zhàng/ Sổ cái
 • 流水帐 / liú shuǐ zhàng/ Sổ nhật kí kế tiếp toán
 • 股东帐 / gǔ dōng zhàng/ Sổ cái cổ đông
 • 记某人帐 /jì mǒu rón rén zhàng /Ghi khoản thiếu hụt Chịu đựng (Của người này đó) nhập sổ
 • 旧欠帐 / jiù qiàn zhàng/ Nợ cho tới hạn cần trả
 • 进货分类帐 / jìn huò fēn lèi zhàng/ Sổ cái nhập hàng
 • 记一笔帐 / jì yī bǐ zhàng/ Ghi một khoản nợ
 • 制造费用帐 /zhì zào fèi yòng zhàng/ Sổ cái ngân sách sản xuất
 • 细分类帐 /xì fēn lèi zhàng/ Sổ cái chi tiết
 • 财产分类帐 /cái chǎn fēn lèi zhàng/ Sổ cái tài sản
 • 成本分类帐 /chéng běn fēn lèi zhàng/ Sổ cái giá bán thành
 • 簿记 /bù jì/ Ghi chép tuột sách
 • 原料分类帐 /yuán liào fēn lèi zhàng/ Sổ cái vẹn toàn liệu
 • 转帐簿 / zhuǎn zhàng bù/ Các tuột phụ
 • 购买簿 / gòu mǎi bù / Sổ mua sắm hàng
 • 认股簿 / rèn gǔ bù/ Sổ nhận mua sắm cổ phiếu
 • 登记簿 / dēng jì bù/ Sổ đăng kí
 • 股票簿 / gǔ piào bù/ Sổ cổ phiếu

Từ vựng giờ Trung thường xuyên ngành kế toán tài chính (phần 3)

thuat ngu nhập ke toan

Kế toán nợ công giờ Trung là gì?

Ở phần này, công ty chúng tôi tiếp tục cung ứng cho chính mình kể từ vựng về kết toán và về kế toán tài chính nợ công. Quá trình kết toán tiếp tục giúp cho bạn xệp được thành phẩm của hoạt động và sinh hoạt sale đối với số vốn liếng thuở đầu ném ra.

 • 财务结算 / cái wù jié suàn/ Kết toán tài vụ
 • 现金结算 /xiàn jīn jié suàn/ Kết toán số chi phí mặt
 • 结算方式 / jié suàn fāng shì/ Phương thức kết toán
 • 多边结算 / duō biān jié suàn/ Kết toán nhiều phương
 • 双边结算 / shuāng biān jié suàn/ Kết toán tuy nhiên phương
 • 结算货币 / jié suàn huò bì/ Tiền tiếp tục kết toán
 • 国际结算 / guó jì jié suàn/ Kết toán quốc tế
 • 岁入 /suì rù/ Thu nhập năm
 • 收入 /shōu rù/ Thu nhập
 • 额外收入 / é wài shōu rù/ Thu nhập nước ngoài ngạch
 • 销货收入 / xiāo huò shōu rù/ Thu nhập kể từ cung cấp hàng
 • 佣金收入 / yōng jīn shōu rù/ Thu nhập kể từ chi phí hoa hồng
 • 非常收入 / fēi cháng shōu rù/ Thu nhập bất thường
 • 营业外收入 / yíng yè wài shōu rù/ Thu nhập ngoài công ty (Buôn bán)
 • 利息收入 / lì xí shōu rù/ Thu nhập kể từ chi phí lãi
 • 岁入分配数 /suì rù fēn pèi shù/ Số phân phối thu nhập năm
 • 非税收收入 / fēi shuì shōu shōu rù/ Thu nhập phi thuế quan lại (Không cần nộp thuế)
 • 利润 /lì rùn Lợi nhuận
 • 岁入预算数 /suì rù yù suàn shù Số dự trù thu nhập năm
 • 余额 /yú é Số dư
 • 纯利 /chún lì Lãi ròng
 • 盘盈 /pán yíng/ Khoản lãi được kiểm kê
 • 利息 / lì xí Lãi (Lợi tức)
 • 资产增值 / zī chǎn zēng zhí/ Tăng độ quý hiếm chi phí vốn
 • 上期结余 / shàng qí jié yú/ Khoản dư của kỳ trước
 • 法定公积 / fǎ dìng gōng jī/ Tích lũy theo dõi pháp định
 • 特别公积 / tè bié gōng jī/ Tích lũy quánh biệt
 • 收益 / shōu yì/ Khoản thu nhập
 • 净值 / jìng zhí/ Giá trị còn lại
 • 利息收益 / lì xí shōu yì/ Khoản thu nhập kể từ ròng
 • 纯收益 / chún shōu yì/ Khoản thu nhập kể từ lãi
 • 营业收益 / yíng yè shōu yì/ Khoản thu nhập kể từ buôn bán
 • 地产收益 / dì chǎn shōu yì/ Khoản thu nhập kể từ không cử động sản
 • 财务收益 / cái wù shōu yì/ Khoản thu nhập tài vụ
 • 销售收益 / xiāo shòu shōu yì/ Khoản thu nhập cung cấp hàng
 • 支 / zhī/ Chi
 • 资本收益 / zī běn shōu yì/ Khoản thu nhập kể từ vốn
 • 拨支 / bō zhī/ Chuyển khoản
 • 坐支 / zuò zhī/ Chi trừ dần
 • 岁出 / suì chū/ Chi chi tiêu mặt hàng năm
 • 直票 /zhí piào/ Cấp
 • 扣借支 / kòu jiè zhī/ Khấu tạm thời chi lương
 • 支出额 / zhī chū é/ Mức chi tiêu
 • 支付手段 / zhī fù shǒu duàn/ Cách thức chi
 • 非常支出 / fēi cháng zhī chū/ Khoản chi quánh biệt
 • 预付 /yù fù/ Dự chi
 • 支付命令 /zhī fù mìng lìng/ Lệnh chi
 • 编预算科目 /biān yù suàn kē mù/ Khoản mục dự toán
 • 预算法 / yù suàn fǎ/ Chuẩn bị dự toán
 • 超出预算 / chāo chū yù suàn/ Dự toán vượt lên trên mức
 • 国家预算 /guó jiā yù suàn/ Dự toán ngôi nhà nước
 • 追减预算 / zhuī jiǎn yù suàn/ Giảm bớt dự toán
 • 临时预算 / lín shí yù suàn/ Dự toán tạm thời thời
 • 追加减预算 /zhuī jiā jiǎn yù suàn/ Tăng và hạn chế dự toán
 • 追加预算 / zhuī jiā yù suàn/ Tăng tăng dự toán
 • 一笔帐 / yī bǐ zhàng / Một khoản nợ
 • 债务 /zhài wù/ Món nợ
 • 毛损 / máo sǔn/ Tổn thất tính gộp
 • 债权 /zhài quán/ Chủ nợ
 • 折耗 / shé hào/ Chiết khấu, khấu hao
 • 仓耗 /cāng hào/ Hao hụt ở kho
 • 负债 /fù zhài/ Mắc nợ
 • 盘损 / pán sǔn/ Tổn thất được xác định
 • 蚀本 / shí běn/ Lỗ vốn
 • 赤字 /chì zì/ Số rạm hụt
 • 损益 /sǔn yì/ Lỗ lãi
 • 破产 /pò chǎn/ Phá sản
 • 前期损益 / qián qí sǔn yì/ Lỗ lãi ở thời gian trước
 • 停业损失 / ting yè sǔn shī/ Tổn thất tự đình chỉ sản xuất
 • 无息债务 / wú xí zhài wù/ Khoản nợ không tồn tại lãi
 • 本期损益 / běn qí sǔn yì/ Lỗ lãi ở thời gian sau
 • 流动负债 / liú dòng sản phẩm fù zhài/ Khoản nợ lưu động
 • 到期负债 / dào qí fù zhài/ Khoản nợ cho tới kì trả
 • 倒帐 / dào zhàng/ Nợ ứ đọng (Nợ ko tịch thu lại được)
 • 递延负债 /dì yán fù zhài/ Khoản nợ kéo dài
 • 误算 / wù suàn/ Tính toán nhầm
 • 盈亏拨补 / yíng kuī bō bǔ/ Trích bù lỗ lãi
 • 误列 / wù liè/ Liệt kê nhầm
 • 漏记 / lòu jì / Ghi sót
 • 浪费 /làng fèi/ Lãng phí
 • 虚报 / xū bào/ Khai man, report láo
 • 错帐 /cuò zhàng/ Sổ sách sở hữu sai sót
 • 不符 /bù fú/ Không phù hợp
 • 未清帐 / wèi qīng zhàng/ Chương mục ko trả thành
 • 刮擦 /guā cā/ Vứt bỏ
 • 虚抬利益 / xū tái ngắt lìyì/ Lãi fake lỗ thật
 • 做假帐 / zuò jiǎ zhàng/ Lập số giả
 • 记录错误 / jì lù cuò wù/ Sai sót nhập ghi chép
 • 从中揩油 / cóng zhōng kāi yóu/ Tìm cách sử dụng bớt
 • 数字颠倒 / shù zì diān dǎo/ Sai số
 • 入错科目 / rù cuò kē mù/ Khoản mục nhập sai
 • 计算错误 / jì suàn cuò wù/ Sai sót về tính chất toán
 • 技术错误 / jì shù cuò wù/ Sai sót kỹ thuật
 • 药水擦改 / yào shuǐ cā gǎi/ Xóa bởi vì dung dịch tẩy xóa
 • 涂改痕迹 / tú gǎi hén jī/ Vết sửa
 • 混乱帐目 / hǔn luàn zhàng mù/ Khoản mục lộn xộn
 • 冲销错误 / chōng xiāo cuò wù/ Sửa chữa trị sai sót
 • 伪造单据 /wèi zào dān jù/ Làm fake biên lai
 • 失实记录 / shī shí jì lù/ Sự biên chép sai sự thực
 • 保留改错权 / bǎo liú gǎi cuò quán/ chỉ bảo lưu quyền được sửa sai

Cách gọi những giá tiền kế toán tài chính bởi vì giờ Trung

Giá trở nên cũng là một trong chủ thể được không ít người quan hoài nhập kế toán tài chính. Nếu như mình muốn dò thám hiểu về nghành kế toán tài chính thì chớ bỏ dở những kể từ vựng bên dưới đây:

 • 总成本 / zǒng chéng běn/ Tổng giá bán thành
 • 主要成本 / zhǔ yào chéng běn/ Giá trở nên ngôi nhà yếu
 • 平均成本 / ping jūn chéng běn/ Giá trở nên bình quân
 • 实际成本 / shí jì chéng běn/ Giá trở nên thực tế
 • 原始成本 / yuán shǐ chéng běn/ Giá gốc, giá bán vốn
 • 重置成本 /chóng zhì chéng běn/ Phí tổn thay cho thế
 • 原料成本 / yuán liào chéng běn/ Giá trở nên vẹn toàn liệu
 • 直接成本 / zhí jiē chéng běn/ Giá trở nên trực tiếp
 • 分批成本 / fēn pī chéng běn/ Giá trở nên theo dõi lô
 • 间接成本 / jiàn jiē chéng běn/ Giá trở nên con gián tiếp
 • 预计成本 / yù jì chéng běn/ Giá trở nên dự tính
 • 分部成本 / fēn bù chéng běn/ Giá trở nên cỗ phận
 • 单位成本 /dān wèi chéng běn/ Giá trở nên đơn vị
 • 分步成本 / fēn bù chéng běn/ Phí tổn gia công
 • 装配成本 / zhuāng pèi chéng běn/ Giá trở nên lắp đặt ráp
 • 分摊成本 / fēn tān chéng běn/ Phí tổn tách khoản, giá tiền phân chia ra
 • 再加工成本 /zài jiā gōng chéng běn/ Giá trở nên tái ngắt gia công

Xem thêm: Từ vựng giờ Trung thường xuyên ngành năng lượng điện tử

Thuật ngữ về truy thuế kiểm toán nhập giờ Trung

kiem toa tieng trung

Xem thêm: :v có nghĩa là gì

Kiểm toán là một trong nhiệm vụ yên cầu cần sở hữu sự đúng đắn cao, Đánh Giá lại toàn cỗ vấn đề tài chủ yếu của một công ty. Hãy học tập những kể từ vựng giờ Trung thường xuyên ngành này nhằm thao tác làm việc tăng hiệu suất cao và chuẩn chỉnh xác:

 • 审计主任 /shěn jì zhǔ rèn/ Chủ nhiệm kiểm toán
 • 继续审计 / jì xù shěn jì/ Tiếp tục kiểm toán
 • 审计长 / shěn jì zhǎng/ Kiểm toán trưởng
 • 期末审计 / qí lần shěn jì/ Kiểm toán cuối kỳ
 • 常年审计 /cháng nián shěn jì/ Kiểm toán mặt hàng năm
 • 特别审计 / tè bié shěn jì/ Kiểm toán quánh biệt
 • 定期审计 / dìng qí shěn jì/ Kiểm toán ấn định kỳ
 • 顺查 /shun chá/ Kiểm toán thuận chiều
 • 巡回审计 /xún huí shěn jì/ Kiểm toán lưu động
 • 跟查 /gēn chá/ Kiểm tra theo
 • 抽查 /chōu chá/ Điểm kiểm tra
 • 清查 /qīngchá/ Thanh tra
 • 逆查 /nì chá/ Kiểm tra ngược
 • 找错 /zhǎo cuò/ Tìm lỗi
 • 精查 / jīng chá/ Kiểm tra tỉ mỉ
 • 查帐程序 / chá zhàng chéng xù/ Trình tự động kiểm toán
 • 复核 /fù hé/ Thẩm tra đối chiếu
 • 查帐人意见 / chá zhàng rón rén yì jiàn/ Ý loài kiến của những người kiểm toán
 • 突击检查 /tú jí jiǎn chá/ Kiểm toán đột xuất
 • 查帐证明 /chá zhàng zhèng míng/ Chứng nhận đánh giá tuột sách
 • 查帐日期 /chá zhàng rì qí/ Ngày đánh giá tuột sách
 • 全部审查 / quán bù shěn chá/ Kiểm tra toàn bộ
 • 内部核查 / nèi bù hé chá/ Kiểm tra nội bộ
 • 相互核对 /xiāng hù hé duì/ Thẩm tra so sánh lẫn lộn nhau
 • 查帐证据 / chá zhàng zhèng jù/ Chứng cứ kiểm toán
 • 搜集材料 / sōu jí cái liào/ Thu thập tài liệu

Báo cáo thuế giờ Trung là gì? Cách gọi những số lượng nhập kế tiếp toán

Dưới đấy là thuật ngữ về những số lượng tuy nhiên người thực hiện kế toán tài chính cần được nắm:

 • 定期报表 /Dìngqíbàobiǎo/ Báo cáo ấn định kì
 • 损益表 / sǔn yì biǎo/ Bảng report lãi lờ, bảng kê khai tăng giảm
 • 合并决算表 / hé bìng jué suàn biǎo/ Bảng report tài chủ yếu ăn ý nhất
 • 财务报表 / cái wù bào biǎo/ Bảng report tài chủ yếu, report tài vụ
 • 资产负债表 / zī chǎn fù zhài biǎo/ Bảng bằng vận kế toán tài chính, bảng ghi nợ vốn
 • 工作日表 /gōng zuò rì biǎo/ Bảng report thời giờ thao tác làm việc hằng ngày
 • 库存表 / kù cún biǎo/ Bảng kê quỹ, bảng report chi phí mặt mũi, biểu kiểu ghi chi phí tồn kho
 • 比较表 / bǐ jiào biǎo/ Bảng ví sánh
 • 决算表 / jué suàn biǎo/ Bản quyết toán
 • 日报 /rì bào/ Báo cáo ngày
 • 工作日报 /gōng zuò rì bào/ Báo cáo việc làm theo dõi ngày
 • 月报 /yuè bào/ Báo cáo tháng
 • 旬报 /xún bào/ Báo cáo 10 ngày
 • 零数 /líng shù/ Số lẻ
 • 整数 /zhěng shù/ Số chẵn
 • 小数 / xiǎo shù/ Số thập phân
 • 个位 /gè wèi/ Hàng đơn vị
 • 无数字 / wú shù zì/ Số không
 • 百位 /bǎi wèi/ Hàng trăm
 • 十位 /shí wèi/ Hàng chục
 • 四点三 (除不尽) /sì diǎn sān ( chú bù jìn)/ 4,3 (Không phân chia hết)
 • 千位 /qiān wèi/ Hàng ngàn
 • 十进制 / shí jìn zhì/ Hệ thập phân
 • 百分比 / bǎi fēn bǐ/ Tỉ lệ phần trăm
 • 四舍五入 / sì shě wǔ rù/ Làm tròn trặn số
 • 十六进制 / shí liù jìn zhì/ Phép thập lục tiến
 • 少五元钱 /shǎo wǔ yuán qián/ Thiếu 5 đồng
 • 相互抵消 / xiānghù dǐ xiāo/ Triệt chi tiêu lẫn lộn nhau

Tiền lương bổng, phúc lợi nhân viên cấp dưới nhập kế tiếp toán

Dù các bạn thực hiện nhập ngẫu nhiên ngành nghề ngỗng này thì vẫn đang còn những chi tiêu chuẩn chỉnh chó cơ chế lương bổng thưởng. Vậy các bạn sở hữu biết những kể từ vựng giờ Trung về chủ thể này chưa? Hãy tìm hiểu thêm nhé.

 • 底薪 /dǐ xīn/ Lương căn bản
 • 退休金 / tuì xiū jīn/ Lương hưu
 • 双薪 / shuāng xīn/ Lương đúp
 • 加班工资 / jiā bān gōng zī/ Tiền lương bổng tăng ca
 • 兼薪 /jiān xīn/ Lương kiêm nhiệm
 • 福利 / fú lì/ Phúc lợi
 • 借支 /jiè zhī/ Tạm ứng lương
 • 医疗补助 / yī liáo bǔ zhù/ Trợ cấp cho chữa trị bệnh
 • 员工福利 /yuán gōng fú lì/ Phúc lợi của nhân viên
 • 全勤奖 / quán qín jiǎng/ Thưởng thường xuyên cần
 • 生育补助 / shēng yù bǔ zhù/ Trợ cấp cho sinh đẻ
 • 提高工资 / tí gāo gōng zī/ Nâng cao nấc lương
 • 超产奖 / chāo chǎn jiǎng/ Thưởng vượt lên trên kế tiếp hoạch
 • 工资冻结 / gōng zī dòng sản phẩm jié/ Phong lan chi phí lương
 • 减低工资 / jiǎn dī gōng zī/ Hạ thấp nấc lương
 • 工资等级 / gōng zī děng jí/ Bậc lương
 • 工资差额 / gōng zī chāé/ Sai biệt về chi phí lương
 • 房帖 / fáng tiē/ Tiền trợ cấp cho về ngôi nhà ở
 • 津贴 /jīn tiē/ Tiền trợ cấp
 • 教育津贴 / jiào yù jīn tiē/ Tiền trợ cấp cho về giáo dục
 • 额外津贴 / é wài jīn tiē/ Tiền trợ cấp cho nước ngoài ngạch
 • 职务津贴 / zhí wù jīn tiē/ Tiền trợ cấp cho chức vụ

Hội thoại giờ Trung Quốc ngành thuế, kế toán tài chính 2022

Học ngữ pháp giờ Hán qua loa đoạn đối thoại ngắn ngủn tiếp sau đây tiếp tục giúp cho bạn tưởng tượng được rõ ràng những thuật ngữ tuy nhiên trung tâm dạy dỗ học tập Hán ngữ Ngoại Ngữ You Can tiếp tục share phía trên:

A:会计员需要做什么?/Kuàijì yuán xūyào zuò shénme?/ Kế toán cần thiết thực hiện những gì?

B:会计员是要负责做报表和交接财务消息的人 /Kuàijì yuán shì yào fùzé zuò bàobiǎo hé jiāojiē cáiwù xiāoxī de rén/ Kế toán là kẻ phụ trách report và gửi giao thông vận tải tin cẩn tài chính

A: 我在数字和财务这些方面都挺好的。会计员常做哪种报表?/Wǒ zài shùzì hé cáiwù zhèxiē fāngmiàn dōu tǐng hǎo de. Kuàijì yuán cháng zuò nǎ zhǒng bàobiǎo?/ Tôi khá xuất sắc về những số lượng và tài chủ yếu. Kế toán thông thường lập những loại report nào?

B: 特别多。有日报,旬报,月报,年报, 还有工资表,决算表,财务报表等等。 数不起啊 /Tèbié duō. Yǒu rìbào, xún bào, yuè bào, niánbào, hái yǒu gōngzī biǎo, juésuàn biǎo, cáiwù bàobiǎo děng děng. Shǔ bù qǐ a/ điều đặc biệt là nhiều. Có những report mỗi ngày, report mươi ngày, report mỗi tháng, report thường niên, na ná bảng lương bổng, quyết toán ở đầu cuối, report tài chủ yếu, v.v. ko thể đếm

A:这么多!那有没有更具体的会计工作啊?/Zhème duō! Nà yǒu méiyǒu gèng jùtǐ de kuàijì gōngzuò a?/ vô cùng nhiều! Có một việc làm kế toán tài chính ví dụ hơn?

B:平时会有会计主任, 会计员和助理会计 /Píngshí huì yǒu kuàijì zhǔrèn, kuàijì yuán hé zhùlǐ kuàijì/ Thông thông thường sẽ có được giám đốc kế toán tài chính, kế toán tài chính và trợ lý kế toán tài chính.

A: 听起来好像有点复杂, 但是我很感兴趣!/Tīng qǐlái hǎoxiàng yǒudiǎn fùzá, dànshì wǒ hěn gǎn xìngqù!/ Nghe dường như khá phức tạp, tuy nhiên vô cùng mê hoặc tôi!

B: 我们的公司在缺了一个助理会计的职务。你如果想做就立马应聘吧! /Wǒmen de gōngsī zài quēle yīgè zhùlǐ kuàijì de zhíwù. Nǐ rúguǒ xiǎng zuò jiù lìmǎ yìngpìn ba!/ Công ty công ty chúng tôi đang được thiếu hụt một địa điểm trợ lý kế toán tài chính. Hãy nộp đơn ngay lập tức nếu như mình muốn thực hiện điều đó!

Sách giờ Trung thường xuyên ngành kế toán tài chính hoặc nhất

sach ke toan tieng trung

Trên thị ngôi trường lúc bấy giờ sở hữu thật nhiều sách giờ Trung thường xuyên ngành, tuy vậy để sở hữ được cuốn sách phù phù hợp với chuyên môn na ná nhu yếu học tập của bạn dạng thân thiện thì trước tiên hãy học tập bài bác review trước nhé. Những tựa sách giờ Trung ngành kế toán tài chính hoặc chúng ta nên tìm hiểu thêm là:

 • Giáo trình kế toán tài chính cơ bạn dạng giờ Trung (基础会计学)
 • Sách giờ Trung thường xuyên ngành thực tiễn ứng dụng

Nếu các bạn đang được nhập quy trình học tập giờ Trung tiếp xúc căn bạn dạng thường xuyên ngành kế toán tài chính thì tránh việc bỏ dở những Từ vựng giờ Trung thường xuyên ngành kế tiếp toán tuy nhiên trung tâm dạy dỗ học tập giờ Trung Quốc Ngoại Ngữ You Can tiếp tục share bên trên phía trên. Hình như, còn thật nhiều kể từ vựng thường xuyên ngành không giống nhằm các bạn tìm hiểu thêm, hãy theo dõi dõi thông thường xuyên vì như thế công ty chúng tôi tiếp tục luôn luôn update không tính phí dành riêng cho chúng ta.

Xem thêm: half an hour nghĩa là gì