thành tiền tiếng trung là gì

[Từ vựng Tiếng Trung chuyên nghiệp ngành Kế toán] – Hiện ni, yêu cầu dùng làm việc nước Việt Nam của những doanh nghiệp lớn Trung Quốc đang được ngày càng tăng. Một trong mỗi ngành nghề ngỗng mới ra đó là ngành kế toán tài chính. Nhưng nếu còn muốn thao tác làm việc vô nghành nghề dịch vụ này, bạn phải có trước một lượng kể từ vựng chắc chắn nhằm tiếp xúc và thao tác làm việc tiện nghi rộng lớn.
Từ vựng giờ Trung chuyên nghiệp ngành nối tiếp toán

Trong nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong lần hiểu hiểu về những Từ vựng giờ Trung chuyên nghiệp ngành Kế toán một cơ hội khá đầy đủ và rõ rệt nhất.

Bạn đang xem: thành tiền tiếng trung là gì

Tiếng Trung chuyên nghiệp ngành kế toán tài chính (Phần 1)

Từ vựng ngành nối tiếp toán: Chức vụ/职务/ Zhíwù

1 Kế toán 会计 Kuàijì
2 Kế toán trưởng 会计主任 kuàijì zhǔrèn
3 Nhân viên nối tiếp toán 会计员 kuàijì yuán
4 Trợ lí nối tiếp toán 助理会计 zhùlǐ kuàijì
5 Kế toán giá chỉ thành 成本会计 chéngběn kuàijì
6 Kế toán mái ấm máy 工广会计 gōng guǎng kuàijì
7 Kế toán sản xuất 制造会计 zhìzào kuàijì
8 Kế toán công nghiệp 工业会计 gōngyè kuàijì
9 Kiểm toán trưởng 审计长 shěnjì zhǎng
10 Kiểm toán 审计 shěnjì
11 Kiểm soát viên 主管会计 zhǔguǎn kuàijì
12 Người lưu giữ buột sách 簿记员 bùjì yuán
13 Người lưu giữ buột cái 计账员 jì zhàng yuán
14 Thủ quỹ 出纳 chūnà
15 Nhân viên tàng trữ hồ nước sơ 档案管理员 dǎng’àn guǎnlǐ yuán
16 Thanh tra 精查 jīng chá

Kế toán (会计名称 /Kuàijì míng chēng)

17 Văn chống nối tiếp toán 单位会计 dānwèi kuàijì
18 Thủ tục nối tiếp toán 会计程序 Kuàijì chéngxù
19 Quy trình nối tiếp toán 会计规程 kuàijì guīchéng
20 Năm tài chính 会计年度 kuàijì niándù
21 Kì nối tiếp toán 会计期间 kuàijì qíjiān
22 Pháp quy kế toán tài chính thống kê 主计法规 zhǔ jì fǎguī
23 Trình tự động kiểm toán 查帐程序 chá zhàng chéngxù
24 Kiểm toán quyết định kì 定期审计 dìngqí shěnjì
25 Kiểm toán quánh biệt 特别审计 tèbié shěnjì
26 Kiểm toán lưu động 巡回审计 xúnhuí shěnjì
27 Kiểm toán thuận chiều 顺查 shùn chá
28 Kiểm toán đột xuất 突击检查 tújí jiǎnchá
29 Kiểm tra điểm 抽查 chōuchá
30 Kiểm tra theo 跟查 gēn chá
31 Kiểm tra ngược 逆查 nì chá
32 Kiểm tra tỉ mỉ 精查 jīng chá
33 Kiểm tra nội bộ 内部核查 nèibù héchá
34 Kiểm tra toàn bộ 全部审查 quánbù shěnchá
35 Chứng cứ kiểm toán 查帐证据 chá zhàng zhèngjù
36 Thu thập tài liệu 搜集材料 sōují cáiliào
37 Thẩm tra thay đổi chiếu 复核 fùhé
38 Chứng nhận đánh giá buột sách 查帐证明 chá zhàng zhèngmíng
39 Ngày đánh giá buột sách 查帐日期 chá zhàng rìqí
40 Ý con kiến của những người kiểm toán 查帐人意见 chá zhàng rón rén yìjiàn

Từ vựng ngành kế toán tài chính vô giờ Trung: Văn phiên bản, văn kiện

Từ mới mẻ giờ Trung chuyên nghiệp ngành nối tiếp toán
Từ mới mẻ giờ Trung chuyên nghiệp ngành nối tiếp toán
41 Bản dự thảo dự toán 预算草案 yùsuàn cǎo’àn
42 Bản quyền 著作权 Zhùzuòquán
43 Bán trở thành phẩm 在制品 Zài zhìpǐn
44 Bảng report lỗ lãi 损益表 sǔnyì biǎo
45 Bảng report tài chính 财务报表 cáiwù bàobiǎo
46 Bảng report tài chủ yếu phù hợp nhất 合并决算表 hébìng juésuàn biǎo
47 Bảng report thời hạn thao tác làm việc hằng ngày 工作日表 gōngzuò rì biǎo
48 Bảng phẳng phiu nối tiếp toán 资产负债表 zīchǎn fùzhài biǎo
49 Bảng phẳng phiu thử 试算表 shì suàn biǎo
50 Bằng bệnh nối tiếp toán 查账证据 cházhàng zhèngjù
51 Bảng so sánh nợ 对账单 duì zhàngdān
52 Bảng so sánh thu chi 收支对照表 shōu zhī duìzhào biǎo
53 Bảng kê giá chỉ thành 成本计算表 chéngběn jìsuàn biǎo
54 Bảng kê nguyên vẹn vật tư, phiếu vật tư 用料单 yòng liào dān
55 Bảng kê quỹ, bảng report chi phí mặt 库存表 kùcún biǎo
56 Bảng kê thông tin tài khoản ngân hàng 银行结单 yínháng jié dān
57 Bảng kèm cặp theo 附表 fù biǎo
58 Bảng lương 工资单, 工资表 gōngzī dān, gōngzī biǎo
59 Bảng phân tách chi phí lương 工资分析表 gōngzī fēnxī biǎo
60 Bảng quyết toán 决算表 juésuàn biǎo
61 Bảng ví sánh 比较表 bǐjiào biǎo
62 Bảng tổ hợp thu chi 汇总表 huìzǒng biǎo
63 Bảng tổ hợp chi phí lương 工资汇总表 gōngzī huìzǒng biǎo
64 Báo cáo 10 ngày 旬报 xún bào
65 Báo cáo năm 年报 niánbào
66 Báo cáo ngày 日报 rìbào
67 Báo cáo tháng 月报 yuè bào

Hội thoại cơ hội dùng kể từ vựng giờ Trung ngành nối tiếp toán

Dưới đấy là một quãng đối thoại ngắn ngủi để giúp đỡ chúng ta tưởng tượng rõ rệt rộng lớn về kiểu cách dùng những thuật ngữ nhưng mà Shop chúng tôi cung ứng.

Từ vựng giờ Trung chuyên nghiệp ngành nối tiếp toán
Từ vựng giờ Trung ngành nối tiếp toán

A:会计员需要做什么?– Kế toán viên cần được thực hiện những gì?

B:会计员是要负责做报表和交接财务消息的人– Kế toán viên là kẻ phụ trách trong những report và tiếp xúc về vấn đề tài chủ yếu.

A: 我在数字和财务这些方面都挺好的。会计员常做哪种报表?Tôi vô cùng xuất sắc về những số lượng và gia tài. Nhân viên kế toán tài chính thông thường nên thực hiện những report gì?

B: 特别多。有日报,旬报,月报,年报, 还有工资表,决算表,财务报表等等。 数不起啊!–

A:这么多!那有没有更具体的会计工作啊?– Có địa điểm kế toán tài chính nào là rõ ràng không?

B:平时会有会计主任, 会计员和助理会计– Có tư địa điểm đó là kế toán tài chính công, kế toán tài chính cai quản trị, kế toán tài chính của chính phủ nước nhà, và truy thuế kiểm toán nội cỗ.

A: 听起来好像有点复杂, 但是我很感兴趣!Nghe có vẻ như khá phức tạp nhỉ, tuy nhiên nhưng mà tôi vô cùng thích!

B: 我们的公司在缺了一个助理会计的职务。你如果想做就立马应聘吧!_ Công ty tôi đang được thiếu thốn trợ lí kế toán tài chính, nếu như cậu mong muốn thực hiện thì mau ứng tuyển chọn đi!

Xem thêm: yahoo powered là gì

Từ vựng giờ Trung ngành Kế toán (Phần 2)

“Học kế toán tài chính kể cũng nhàn… đơn thuần đầu khá rét xíu thôi!”
“Học kế toán tài chính kể cũng nhàn… đơn thuần đầu khá rét xíu thôi!”

Vẫn còn thật nhiều những thuật ngữ trình độ chuyên môn không giống cần được học tập nếu còn muốn trở nên một nhân viên cấp dưới xuất sắc. Tiếp theo đuổi, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong lần hiểu sâu sắc rộng lớn về những thuật ngữ giờ trung chuyên nghiệp ngành nối tiếp toán- tài chủ yếu, nhất là những thuật ngữ tương quan cho tới ngân sách.

Từ vựng ngành nối tiếp toán: giá cả – khoản thu chi

1 Các khoản nên thu lâu dài khác 其它长期应收款项 Qítā chángqí yīng shōu kuǎn xiàng
2 Các khoản trả trước 预付款项 Yùfù kuǎnxiàng
3 Các khoản trả trước khác 其它预付款项 Qítā yùfù kuǎnxiàng
4 Cải tạo nên đất 土地改良物 Tǔdì gǎiliáng wù
5 Cải tạo nên đất- reviews lại tăng 土地改良物 -重估增值 Tǔdì gǎiliáng wù -zhòng gū zēngzhí
6 Cải thiện quyền hạn thuê 租赁权益改良 Zūlìn quányì gǎiliáng
7 Cấp 直支 zhí zhī
8 Cấp thịnh vượng chính 财务拨款 cáiwù bōkuǎn
9 Chi zhī
10 Chi phí lúc đầu, ngân sách sơ bộ 起动费 qǐdòng fèi
11 Chi phí chế tạo 制造费用 zhìzào fèiyòng
12 Chi phí tu bổ bảo trì mái ấm máy 工厂维持费 gōngchǎng wéichí fèi
13 Chi phí hành chủ yếu, ngân sách văn phòng 办公费 bàngōngfèi
14 Chi phí kiểm toán 查账费用 cházhàng fèiyòng
15 Chi phí lợi tức 利息费用 lìxí fèiyòng
16 Chi phí nghiệp vụ 业务费用 yèwù fèiyòng
17 Chi phí mái ấm nước 公费 gōng fèi
18 Chi phí nhân sự 人事费用 rénshì fèiyòng
19 Chi phí phân bổ 摊派费用 tānpài fèiyòng
20 Chi phí phần mền máy tính 计算机软件 Jìsuànjī ruǎnjiàn
21 Chi phí tạo ra ngược phiếu 债券发行成本 Zhàiquàn fāxíng chéngběn
22 Chi phí cai quản lý 管理费用 guǎnlǐ fèiyòng
23 Chi phí vận hành vật liệu 材料管理费 cáiliào guǎnlǐ fèi
24 Chi phí quảng cáo 广告费 guǎnggào fèi
25 Chi phí tạm thời thời 临时费 línshí fèi
26 Chi phí trở thành lập 开办费 Kāibàn fèi
27 Chi phí thông thường xuyên 经常费 jīngcháng fèi
28 Chi phí chi phí trợ cấp cho hõan lại 递延退休金成本 Dì yán tuìxiū jīn chéngběn
29 Chi phí tổ chức triển khai, ngân sách xây dựng (doanh nghiệp) 开办费 kāibàn fèi
30 Chi phí trả trước 预付费用 Yùfù fèiyòng
31 Chi phí vận chuyển 运输费 yùnshū fèi
32 Chi phí xúc tiến thủ thương mại 推广费用 tuīguǎng fèiyòng
33 Chi chi sản phẩm năm 岁出 suì chū
34 Chi chi ngoài quyết định mức 额外支出 éwài zhīchū
35 Chi trội 浮支 fú zhī
36 Chiết khấu 买卖远汇折价 Mǎimài yuǎn huì zhéjià
37 Chiết khấu tín phiếu nên thu 应收票据贴现 Yīng shōu piàojù tiēxiàn
38 Chi phí trở thành lập 开办费 Kāibàn fèi
39 Chi phí tạo ra ngược phiếu 债券发行成本 Zhàiquàn fāxíng chéngběn
40 Giá gốc, giá chỉ vốn 原始成本 yuánshǐ chéngběn
41 Giá trở thành bình quân 平均成本 píngjūn chéngběn
42 Giá trở thành cỗ phận 分部成本 fēn bù chéngběn
43 Giá trở thành mái ấm yếu 主要成本 zhǔyào chéngběn
44 Giá trở thành quy trình sản xuất 分步成本 fēn bù chéngběn
45 Giá trở thành đơn vị 单位成本 dānwèi chéngběn
46 Giá trở thành dự tính 预计成本 yùjì chéngběn
47 Giá trở thành loại gián tiếp 间接成本 jiànjiē chéngběn
48 Giá trở thành thi công ráp 装配成本 zhuāngpèi chéngběn
49 Giá trở thành nguyên vẹn liệu 原料成本 yuánliào chéngběn
50 Giá trở thành thay cho thế 装置成本 zhuāngzhì chéngběn
51 Giá trở thành theo đuổi lô 分批成本 fēn pī chéngběn
52 Giá trở thành thực tế 实际成本 shí jì chéngběn
53 Giá trở thành trực tiếp 直接成本 zhíjiē chéngběn
54 Khoản chi quánh biệt 非常支出 fēicháng zhīchū
55 Khoản cho tới vay 贷款 dàikuǎn
56 Khoản đặt điều cọc rất có thể trả lại 存出保证金 Cún chū bǎozhèngjīn
57 Khoản mục chi tiết 明细科目 míngxì kēmù
58 Khoản mục dự toán 预算科目 yùsuàn kēmù
59 Khoản mục nối tiếp toán 会计科目 kuàijì kēmù
60 Khoản nợ thu ngay 催收账款 cuīshōu zhàng kuǎn
61 Khoản nên thu 应收帐款 Yīng shōu zhàng kuǎn
62 Khoản tạm thời thu 暂收款 zhàn shōu kuǎn
63 Khoản thu hộ 代收款 dài shōu kuǎn
64 Khoản thu kê khai giả 伪应收款 wèi yīng shōu kuǎn
65 Khoản trả hộ 代付款 Dài fùkuǎn
66 Khoản trù bị 筹备款 chóubèi kuǎn
67 Khoản vay mượn tuần hoàn 循环贷款 xúnhuán dàikuǎn
68 Khoản chi quánh biệt 非常支出 fēicháng zhīchū
69 Khoản cho tới vay 贷款 dàikuǎn
70 Khoản đặt điều cọc rất có thể trả lại 存出保证金 Cún chū bǎozhèngjīn
71 Khoản mục chi tiết 明细科目 míngxì kēmù
72 Khoản mục dự toán 预算科目 yùsuàn kēmù
73 Khoản mục nối tiếp toán 会计科目 kuàijì kēmù
74 Khoản nợ thu ngay 催收账款 cuīshōu zhàng kuǎn
75 Khoản nên thu 应收帐款 Yīng shōu zhàng kuǎn
76 Khoản tạm thời thu 暂收款 zhàn shōu kuǎn
77 Khoản thu hộ 代收款 dài shōu kuǎn
78 Khoản thu kê khai giả 伪应收款 wèi yīng shōu kuǎn
79 Khoản trả hộ 代付款 Dài fùkuǎn
80 Khoản trù bị 筹备款 chóubèi kuǎn
81 Khoản vay mượn tuần hoàn 循环贷款 xúnhuán dàikuǎn
82 Kinh phí thắt chặt và cố định sản phẩm năm 岁定经费 suì dìng jīngfèi
83 Kinh phí được cấp cho, cấp cho kinh phí 拨款 bōkuǎn
84 Kinh phí lâu nhiều năm, quỹ ngân khố 恒久经费 héngjiǔ jīngfèi
85 Kinh phí ứng trước 预领经费 yù lǐng jīngfèi
86 Lãi gộp, tổng lợi nhuận 毛利 máolì
87 Lãi lỗ 损益 sǔnyì
88 Lãi lỗ kỳ trước 前期损益 qiánqí sǔnyì
89 Lãi lỗ vô kỳ 本期损益 běn qí sǔnyì
90 Lãi ròng 纯利 chúnlì
91 Lãi, lợi tức 利息 lìxí
92 Lương căn bản 底薪 dǐxīn
93 Lương đúp 双薪 shuāngxīn
94 Lương hưu 退休金 tuìxiū jīn
95 Lương kiêm nhiệm 兼薪 jiān xīn
96 Lương tăng ca 加班工资 jiābān gōngzī
97 Lương thưởng 红利工资 hónglì gōngzī
98 Ngân sách 编预算 biān yùsuàn
99 Nợ đáo hạn 到期负债 dào qí fùzhài
100 Nợ khó khăn đòi 倒账 dǎo zhàng
101 Nợ ko lãi 无息债务 wú xí zhàiwù
102 Nợ lưu động 流动负债 liúdòng fùzhài
103 Nợ nên thu 应收账款 yīng shōu zhàng kuǎn
104 Nợ nên trả, khoản nên trả 应付账款 yìngfù zhàng kuǎn
105 Nợ sang trọng buột, số dư nợ tiếp theo 结欠清单 jiéqiàn qīngdān
106 Nợ trả chậm 递延负债 dì yán fùzhài
107 Nửa lương 半薪 bàn xīn
108 Phí năng lượng điện nước 水电费 shuǐ diànfèi
109 Phí đóng góp gói 包装费 bāozhuāng fèi
110 Phí tu bổ bảo dưỡng 维持费 wéichí fèi
111 Phí gửi gắm tế 交际费 jiāojì fèi
112 Phí gửi giữ 寄存费 jìcún fèi
113 Phí sinh hoạt 生活费 shēnghuófèi
114 Phí tăng ca 加班费 jiābān fèi
115 Phí thủ tục 手续费 shǒuxù fèi
116 Phí tổn tách khoản, giá tiền phân tách ra 分摊成本 fēntān chéngběn
117 Phí tổn tái ngắt gia công 再加工成本 zài jiāgōng chéngběn
118 Phí tổn tái ngắt phân phối 再分配成本 zài fēnpèi chéngběn
119 Phí tổn tiếp thị 运销成本 yùnxiāo chéngběn
120 Phí trả hàng 退货费用 tuìhuò fèiyòng
121 Phụ cấp cho ăn uống 伙食补贴 huǒshí bǔtiē
122 Phụ cấp cho công tác làm việc, công tác làm việc phí 出差补贴 chūchāi bǔtiē
123 Phụ cấp cho xe pháo, phụ cấp cho cút lại 车马费 chēmǎfèi
124 Phụ phí 附加费用 fùjiā fèiyòng
125 Phụ phí, ngân sách phụ 杂费 záfèi
126 Phụ trách móc nối tiếp toán 主管会计 zhǔguǎn kuàijì
127 Phúc lợi 福利 fúlì
128 Phúc lợi của người công nhân viên 员工福利 yuángōng fúlì
129 Quỹ 基金 Jījīn
130 Quỹ bồi thường(đền bù) 偿债基金 Cháng zhài jījīn
131 Quy chế kế toán tài chính thống kê 主计法规 zhǔ jì fǎguī
132 Quỹ quánh biệt 特种基金 tèzhǒng jījīn
133 Quỹ dự trữ tổn thất 意外损失准备基金 Yìwài shǔn shī zhǔnbèi jījīn
134 Quỹ khác 其它基金 Qítā jījīn
135 Quỹ lương 工资基金 gōngzī jījīn
136 Quỹ cách tân và phát triển (cải thiện và ngỏ rộng) 改良及扩充基金 Gǎiliáng jí kuòchōng jījīn

 

 Tài khoản 账户/zhàng hù

 

1 Bảng biên tập 编报表 biān bào biǎo
2 Bảng phẳng phiu nối tiếp toán 试算表 shì suàn biǎo
3 Bảng so sánh thu chi 收支对照表 shōu zhī duì zhào biǎo
4 Bảng ghi nợ vốn 资产负债表 zīchǎn fù zhài biǎo
5 Bảng ghi chi phí tồn kho 库存表 kù cún biǎo
6 Bảng kê khai chi tiết 列单 liè dān
7 Bảng kê khai tăng giảm 损益表 sǔnyì biǎo
8 Bảng kế toán tài chính giá chỉ thành 成本计算表 chéng běn jìsuàn biǎo
9 Bảng kết toán của ngân hàng 银行结单 yín háng jié dān
10 Bảng khai báo tài vụ 财务报表 cáiwù bào biǎo
11 Bảng lương 工资单 gōng zī dān
12 Bảng phân tách chi phí lương 工资分析表 gōng zī fēnxī biǎo
13 Bảng phụ lục 附表 fù biǎo
14 Bảng quyết toán 决算表 jué suàn biǎo
15 Bảng quyết toán phù hợp nhất 合并决算表 hébìng jué suàn biǎo
16 Bảng ví sánh 比较表 bǐ jiào biǎo
17 Bảng chi phí lương 工资表 gōng zī biǎo
18 Bảng tổ hợp hóa đơn, bệnh từ 汇总表 huì zǒng biǎo
19 Bảng tổ hợp chi phí lương 工资汇总表 gōng zī huì zǒng biǎo
20 Bảng thanh toán giao dịch tiền 解款单 jiě kuǎn dān
21 Báo cáo việc làm theo đuổi ngày 工作日报 gōng zuò rìbào
22 Báo cáo năm 年报 nián bào
23 Báo cáo ngày 日报 rì bào
24 Báo cáo tuần 旬报 xún bào
25 Báo cáo tháng 月报 yuè bào
26 Biểu vật dụng thống kê 统计图表 tǒngjì túbiǎo
27 Các buột phụ 转帐簿 zhuǎn zhàng bù
28 Chuyển khoản (thu hoặc chi) 转帐 zhuǎn zhàng
29 Chuyển buột nợ 过帐 guò zhàng
30 Ghi chép buột sách (kế toán) 簿记 bù jì
31 Ghi khoản thiếu thốn Chịu đựng (của người nào là đó) vô sổ 记某人帐 jì mǒu rón rén zhàng
32 Ghi một khoản nợ 记一笔帐 jì yī bǐ zhàng
33 Giấy thông tin nộp tiền 缴款通知单 jiǎo kuǎn tōng zhī dān
34 Hóa đơn tía liên 三联单 sān lián dān
35 Hóa đơn bao tiêu 承销清单 chéng xiāo qīng dān
36 Hóa đơn thanh toán giao dịch nợ 结欠清单 jié qiàn qīng dān
37 Hóa đơn vật liệu 用料单 yòng liào dān
39 Kế toán đơn 单式簿记 dān shì bù jì
40 Kế toán kép 复式簿记 fù shì bù jì
41 Kết toán buột sách 结帐 jié zhàng
42 Kí hiệu ghi nợ 记帐符号 jì zhàng fúhào
43 Kí hiệu khoản mục 科目符号 kēmù fúhào
44 Khoản mục chi tiết 明细科目 míngxì kēmù
45 Khoản mục nối tiếp toán 会计科目 kuài jì kēmù
46 Một khoản nợ 一笔帐 yī bǐ zhàng
47 Nợ cho tới hạn nên trả 旧欠帐 jiù qiàn zhàng
48 Nợ đọng 倒帐 dào zhàng
49 Nhận thông tin tài khoản (của một người nào là đó) 收某人帐 shōu mǒu rón rén zhàng
50 Phiếu đánh giá đối chiếu 对帐单 duì zhàng dān
51 Phiếu lĩnh vật liệu 领料单 lǐng liào dān
52 Phụ lục chính 主要附表 zhǔyào fù biǎo
53 Sổ cái 总帐 zǒng zhàng
54 Sổ phân loại tổng 总分类帐 zǒng fēnlèi zhàng
55 Sổ thông tin tài khoản chính 主帐簿 zhǔ zhàng bù
56 Sổ cái cổ đông 股东帐 gǔ dōng zhàng
57 Sổ cái ngân sách sản xuất 制造费用帐 zhìzào fèiyòng zhàng
58 Sổ cái chi tiết 细分类帐 xì fēnlèi zhàng
59 Sổ cái giá chỉ thành 成本分类帐 chéng běn fēnlèi zhàng
60 Sổ cái nguyên vẹn liệu 原料分类帐 yuán liào fēnlèi zhàng
61 Sổ cái nhập hàng 进货分类帐 jìnhuò fēnlèi zhàng
62 Sổ cái tài sản 财产分类帐 cái chǎn fēnlèi zhàng
63 Sổ cổ phiếu 股票簿 gǔ piào bù
64 Sổ đăng kí 登记簿 dēngjì bù
65 Sổ đăng kí cổ phiếu 股票登记簿 gǔpiào dēngjì bù
66 Sổ đăng kí bệnh từ 票据登记簿 piàojù dēngjì bù
67 Sổ đen 假帐 jiǎ zhàng
68 Sổ ghi sản phẩm mua sắm trả lại 购货退出簿 gòu huò tuìchū bù
69 Sổ gốc 原始帐簿 yuán shǐ zhàng bù
70 Sổ gửi cung cấp (kí gửi) 寄销簿 jì xiāo bù
71 Sổ giấy tờ rời 活页簿 huó yè bù
72 Số hiệu bệnh kể từ thanh toán 传票编号 chuán piào biān hào
73 Số hiệu hoạt động 活动编号 huó loại biān hào
74 Số hiệu khoản mục 科目编号 kēmù biān hào
75 Số hiệu tài khoản 科目代号 kēmù nhiều năm hào
76 Sổ hóa đơn, buột biên lai 票据簿 piào jù bù
77 Sổ kế toán tài chính ghi nhớ 备查帐 bèi chá zhàng
78 Sổ kế toán tài chính ghi nhớ 备查簿 bèi chá bù
79 Sổ lưu lưu giữ sản phẩm hóa 存货簿 cún huò bù
80 Sổ mua sắm hàng 购买簿 gòu mǎi bù
81 Sổ nhận mua sắm cổ phiếu 认股簿 rèn gǔ bù
82 Sổ nhập hàng 进货簿 jìn huò bù
83 Sổ nhật kí 日记簿 rìjì bù
84 Sổ nhật kí nối tiếp toán 流水帐 liú shuǐ zhàng
85 Sổ nhật kí chi phí mặt 现金日记簿 xiàn jīn rìjì bù
86 Sổ sách kế toán tài chính sản phẩm hóa 商品帐 shāng pǐn zhàng
87 Sổ chi thu chi phí mặt 现金帐 xiàn jīn zhàng
88 Tài khoản cá nhân 人名帐 rén míng zhàng
89 Tài khoản của khách hàng hàng 客户帐 kèhù zhàng
90 Tài khoản doanh nghiệp 营业帐户 yíngyè zhànghù
91 Tài khoản xứng đáng ngờ 坏帐 huài zhàng
92 Tài khoản xứng đáng tin tưởng cậy 可靠帐 kěkào zhàng
93 Tài khoản ghi tạm 暂计帐 zhàn jì zhàng
94 Tài khoản giá chỉ thành 成本帐户 chéng běn zhànghù
95 Tài khoản hoán chuyển 转换帐 zhuǎn huàn zhàng
96 Tài khoản lếu hợp 混合帐户 hùnhé zhànghù
97 Tài khoản phụ 辅助帐 fǔ zhù zhàng
98 Tài khoản tạm thời ghi 暂计帐户 zhàn jì zhànghù
99 Tài khoản vãng lai 往来帐户 wǎnglái zhànghù
100 Tập ngân phiếu 支票簿 zhī piào bù
101 Tên tài khoản 帐户名称 zhànghù míngchēng
102 Vào tài khoản 登帐 dēng zhàng

Người tao thông thường trình bày nghề ngỗng kế toán tài chính là một trong những nghề ngỗng vất vả. Nhưng nếu còn muốn cách tân và phát triển phiên bản đằm thắm vô nghành nghề dịch vụ nối tiếp toán- tài chủ yếu, nhất là bên trên những doanh nghiệp lớn nhiều vương quốc thì chớ ngần ngại lần hiểu và phân biệt tăng nhiều thuật ngữ giờ trung về chuyên nghiệp ngành này.

Làm kế toán tài chính sau 1 năm và… sau tía năm
Làm kế toán tài chính sau 1 năm và… sau tía năm

Từ vựng ngành Kế toán cung ứng cho tất cả những người học tập những thuật ngữ giờ Trung Quốc cơ phiên bản, nhằm đáp ứng vô việc làm hoặc học hành, chung quy trình tiếp xúc hiệu suất cao rộng lớn.

Còn thật nhiều những Từ vựng giờ Trung chuyên nghiệp ngành không giống, THANHMAIHSK tiếp tục liên tiếp update để giúp đỡ người học tập thuận tiện rộng lớn trong các công việc tra cứu vớt và xem thêm.

Xem thêm:

  • Từ vựng giờ Trung mái ấm nhằm Công xưởng
  • Từ vựng giờ Trung chủ thể những môn học
  • Từ vựng về thuật ngữ chấm công vô công ty

Đến với giờ trung THANHMAIHSK nhằm học tập giờ Trung một cơ hội hiệu suất cao và nhanh gọn lẹ nhất!

Xem thêm: bereal là gì