sơ cấp tiếng anh là gì

VIETNAMESE

tiếng Anh sơ cấp

Bạn đang xem: sơ cấp tiếng anh là gì

ENGLISH

beginner-level English

NOUN

/bɪˈɡɪnər-ˈlɛvəl ˈɪŋɡlɪʃ/

beginner level of English

Tiếng Anh sơ cấp cho là Lever giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng nhất, thực hiện nền móng cho những Lever cao hơn nữa.

1.

Xem thêm: acca là gì

Tiếng Anh sơ cấp cho hỗ trợ những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về giờ đồng hồ Anh.

Beginner-level English provides the basics of English.

2.

Em chúng ta tôi đang được nhập cuộc một khóa đào tạo và huấn luyện giờ đồng hồ Anh sơ cấp cho.

My cousin is taking a course in beginner-level English.

Một số chuyên môn giờ đồng hồ Anh:

Xem thêm: anh là gì trong em

- giờ đồng hồ Anh sơ cấp: beginner-level English

- giờ đồng hồ Anh trung cấp: intermediate-level English

- giờ đồng hồ Anh nâng cao: advanced-level English