sau đọng từ tobe là gì

Động kể từ lớn be là một trong những trong mỗi động kể từ cơ bạn dạng và cần thiết nhất nhập giờ Anh. Tuy là một trong những động kể từ thân thuộc tuy nhiên cơ hội phân chia động kể từ quan trọng này đôi lúc cũng dễ gây nên lầm lẫn.

Bạn đang xem: sau đọng từ tobe là gì

To be là một trong những động kể từ bất quy tắc và đem cơ hội phân chia động kể từ riêng biệt phù phù hợp với thì và ngôi. quý khách hàng hoàn toàn có thể người sử dụng lớn be như 1 động kể từ thông thường hoặc trợ động kể từ. Vậy đúng đắn thì động kể từ lớn be là gì và cấu hình lớn be ra sao là đúng? quý khách hàng hãy nằm trong ILA dò thám hiểu qua quýt nội dung bài viết sau đây nhé.

Động kể từ lớn be là gì?

Các động kể từ lớn be gồm: be, are, am, is, was, were, beenbeing. Chúng được dùng nhằm tế bào mô tả về hiện tượng của nhân loại, sự vật, vị trí và phát minh. To be thông thường trình làng về tuổi thọ, quốc tịch, việc làm hoặc điểm sáng, đặc thù của đối tượng người sử dụng.

To be vẹn toàn thể

động kể từ lớn be là gì

To be ở dạng vẹn toàn thể thông thường được dùng nhập 3 tình huống sau:

1. Sau will trong thì sau này đơn và sau này tiếp diễn

Ví dụ: Next year they will be on holiday.

2. Trong câu khẩu lệnh (imperatives)

Ví dụ: Be quiet, please!

3. Sau động kể từ khuyết thiếu (modal verbs) – can, could, may, might, must, ought lớn, shall, should, will, would

Ví dụ: Their decision might be final.

Cách người sử dụng động kể từ lớn be

động kể từ giờ anh

To be hoàn toàn có thể được sử dụng như động kể từ chủ yếu (main verbs) hoặc trợ động kể từ (auxiliary verbs) nhập câu.

1. To be là động kể từ chính

To be là động kể từ cơ bạn dạng được dùng nhằm chỉ sự tồn bên trên của một người, vật, sự vật hoặc nhằm tương tác một đối tượng người sử dụng với điểm sáng của chính nó. Trong ngôn từ học tập, động kể từ lớn be còn được gọi là hệ kể từ (copula).

Theo sau lớn be là té ngữ (complement). Bổ ngữ của lớn be hoàn toàn có thể là danh kể từ, cụm danh kể từ, tính kể từ hoặc cụm giới kể từ.

Ví dụ:

• She was kind and friendly lớn us.

• The dog over there is a Golden Retriever.

• The three men were all brothers.

• We have never been lớn an ancient town before.

• The boy had been in the forest for a day before he was found.

>>> Tìm hiểu thêm: Bảng động kể từ bất quy tắc đúng đắn và không hề thiếu nhất

2. To be là trợ động từ

trợ động từ

To be được dùng như trợ động kể từ (auxiliary verb) nhằm thể hiện nay tính liên tiếp của một hành vi. To be cấu trở thành những thì tiếp tục như:

• Hiện bên trên tiếp tục (present continuous)

• Hiện bên trên triển khai xong tiếp tục (present perfect continuous)

• Quá khứ tiếp tục (past continuous)

• Quá khứ triển khai xong tiếp tục (past perfect continuous)

• Tương lai tiếp tục (future continuous)

• Tương lai triển khai xong tiếp tục (future perfect continuous)

Theo sau lớn be ở những thì trên là dạng lúc này phân kể từ (present participle) của động kể từ.

Ví dụ:

• We are standing in front of the stadium.

• Sherby has been waiting for you for two hours.

• My mom was cooking when my aunt called her.

• I had been walking three miles a day before I broke my leg.

• In June, I will have been working at my company for three years.

Ngoài rời khỏi, động kể từ lớn be còn được sử dụng nhập cấu hình câu tiêu cực (passive voice). Trong tình huống này, bám theo sau lớn be là dạng vượt lên khứ phân kể từ (past participle).

Ví dụ:

• Around 200 babies are born in this hospital every month.

• The new shopping complex will be built in the thành phố soon.

• She has been taken lớn hospital.

• The house would have been cleaned if it had been dirty.

• A delicious strawberry cake will have been made for all of you tomorrow.

Cách phân chia động kể từ lớn be

cách phân chia động kể từ lớn be

Mặc mặc dù lớn be là một trong những kể từ vựng giản dị, tuy nhiên kỹ năng và kiến thức ngữ pháp đi kèm theo lại vô cùng nhiều chủng loại. Khi học tập cơ hội phân chia động kể từ lớn be, bạn phải khối hệ thống những dạng lớn be nhằm lập bảng phân chia cụ thể bám theo những thì nhập giờ Anh.

1. Các dạng lớn be

Các dạng lớn be được dùng để làm cấu trở thành những thì bao gồm:

Nguyên thể (bare infinitive) be
Hiện bên trên đơn (present simple) am, is, are
Quá khứ đơn (past simple) was, were
Hiện bên trên phân kể từ (present participle) being
Quá khứ phân kể từ (past participle) been

Các cấu hình câu xác định, phủ toan, nghi vấn vấn với động kể từ lớn be:

(+) Positive Subject + auxiliary + main verb be.
(-) Negative Subject + auxiliary + not + main verb be.
(?) Question Auxiliary + subject + main verb be?

Riêng so với thì lúc này đơn và vượt lên khứ đơn, tất cả chúng ta ko dùng trợ động kể từ tuy nhiên cấu hình câu sẽ tiến hành biến hóa như sau:

(+) Positive Subject + main verb be.
(-) Negative Subject + main verb be + not.
(?) Question Main verb be + subject?

2. Bảng phân chia động kể từ lớn be

các thì giờ Anh

Dưới đó là bảng phân chia động kể từ be bám theo những thì nhập giờ Anh:

SIMPLE PAST PRESENT FUTURE
Singular I was am will be
you were are will be
he/she/it was is will be
Plural we were are will be
you were are will be
they were are will be
PERFECT PAST PRESENT FUTURE
Singular I had been have been will have been
you had been have been will have been
he/she/it had been has been will have been
Plural we had been have been will have been
you had been have been will have been
they had been have been will have been
CONTINUOUS PAST PRESENT FUTURE
Singular I was being am being will be being
you were being are being will be being
he/she/it was being is being will be being
Plural we were being are being will be being
you were being are being will be being
they were being are being will be being
PERFECT CONTINUOUS  PAST PRESENT FUTURE
Singular I had been being have been being will have been being
you had been being have been being will have been being
he/she/it had been being has been being will have been being
Plural we had been being have been being will have been being
you had been being have been being will have been being
they had been being have been being will have been being

* Lưu ý: Các dạng tiếp tục của lớn be chỉ được sử dụng Lúc mong muốn nhắc đến cơ hội hành xử của một người nào là tê liệt.

Ví dụ: Melinda is being very secretive lately. I wonder what she is hiding.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng hợp ý toàn bộ cơ hội phân chia động kể từ nhập giờ Anh 

Bài tập luyện động kể từ lớn be

bài tập luyện vận dụng lớn be

Exercise 1: Điền nhập khu vực trống rỗng với dạng đích của động kể từ lớn be ở thì hiện nay tại

1. The children (be) ________ eating bananas. They (be, not) ________ eating apples.

2. I (be) ________ at the beach with my family. It (be) ________ hot and sunny outside. The ocean water (be) ________ warm.

3. You (be) ________ finished with the quiz!

4. Judith (be, not) ________  at school. She (be) ________ at trang chính.

5. Sometimes, it (be) ________ still dark when I wake up.

6. My sister (be, not) ________  old enough lớn drive a xế hộp.

Xem thêm: phát xít là gì

7. ________ (be) Tess and Jen still best friends now?

8. My friend (be) ________ buying a new xế hộp. Her old xế hộp broke down.

9. ________ (be) Steven acting in the school play?

10. The library (be) ________ open until 9:00 p.m.

Exercise 2: Điền nhập khu vực trống rỗng với dạng đích của động kể từ lớn be ở thì vượt lên khứ

1. They (be) ________ very disappointed about the result.

2. The tiệc nhỏ (be) ________ fun last weekend.

3. When I was a little girl, I (be) ________ very interested in animals.

4. ________ (be) Teddy driving trang chính when I saw him?

5. The movie (not, be) ________ very entertaining although the acting () ________ good.

6. The weather (be) ________ hot. We (be) ________ sweating.

7. ________ (be) they eating dinner and watching TV at 7:00?

8. My dog (not, be) ________ very dirty after playing outside.

9. Who (be) ________ sleeping in my bed? It (be, not) ________ Kate.

10. The cát (be) ________ faster than vãn the mouse. Unlucky mouse!

Exercise 3: Điền nhập khu vực trống rỗng với dạng đích của động kể từ lớn be ở thì lúc này hoặc vượt lên khứ

1. Johan and I (be) ________ in the forests. We (be) ________ on a camping trip together. I hope we don’t see snakes!

2. Helen (be) ________ at the tiệc nhỏ last night. Bella and Vicky (be) ________ there too.

3. Before, Nick and Jacob (be) ________ enemies. Now they (be) ________ best friends.

4. It rained all day yesterday. I (be) ________ sad because I could not go outside. However, today it (be) ________ sunny. And I (be) ________ happy because I can go outside!

5. My family and I (be) ________ swimming in the pool when it began lớn thunder. The lifeguard told us we had lớn get out. I (be) ________ upset, but I knew he was right.

6. I (be) ________ at Jenny’s house yesterday. Now, I (be) ________ at Mellissa’s house.

7. Badminton (be) ________ my favorite sport when I was in high school. Now my favorite sport (be) ________ table tennis.

8. Avery (be) ________ my best friend. We (be) ________ in the same English class. It begins from 10:00 lớn 10:50.

9. When he (be) ________ young, Tim (be) ________ interested in science. However, he (be, not) ________ interested in science anymore. Now, he (be) ________ interested in math.

10. William (be) ________ at the football game last night. He (be) ________ cheering for his favorite team. After the game, he came back trang chính and went lớn sleep. I think he (be) ________ still sleeping now. Shhhh… don’t wake him up!

>>> Tìm hiểu thêm: Học ngữ pháp giờ Anh cơ bạn dạng cho những người mới nhất bắt đầu

Đáp án bài bác tập luyện động kể từ lớn be

bài tập luyện động kể từ lớn be

Exercise 1

1. are – aren’t

2. am – is – is

3. are

4. isn’t – is

5. is

6. isn’t

7. Are

8. Is

9. Is

10. is

Exercise 2

1. were

2. was

3. was

4. Was

5. wasn’t – was

6. was – were

7. Were

8. wasn’t

9. was – wasn’t

10. Was

Exercise 3

1. are – are

2. was – were

3. were – are

4. was – is – am

5. were – was

6. was – am

7. was – is

8. is – are

9. was – was – isn’t – is

10. was – was – is

Trên đó là những dạng bài bác tập luyện động kể từ lớn be giản dị nhất giúp cho bạn nhận dạng và phân chia động từ chuẩn xác. Sau Lúc tiếp tục nắm rõ kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về lớn be, chúng ta cũng có thể không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức ngữ pháp giờ Anh với những thì nâng lên nhé!

Xem thêm: gluconeogenesis là gì