oversampling là gì

Referred to tát as polynomial interpolation or oversampling, this is the key concept behind erasure codes.

Bạn đang xem: oversampling là gì

Được gọi là nội suy nhiều thức hoặc Oversampling, đó là định nghĩa chủ yếu đằng

sau những mã xóa.

The associated fragments are used to tát reconstruct corrupted data,

Các miếng vỡ tương quan được dùng nhằm khởi tạo lại tài liệu bị hư hỏng,

K đoạn phim on this camera is actually recorded in 5k;

Video 4K bên trên máy hình họa này thực sự được ghi nhập 5k,

The PW3390 incorporates a phase correction function

based on a new technology known as virtual oversampling.

Bộ Phân Tích Điện PW3390 phối hợp một tính năng hiệu chỉnh trộn dựa trên

Every model in the TDS2000C Series features digital

real-time sampling with at least 10X oversampling on every channel.

Mỗi quy mô nhập Series TDS2000C với công dụng lấy kiểu mẫu thời

gian thực với tối thiểu 10X oversampling bên trên từng kênh.

Of course, the drawback of oversampling is that it is not as easy

to tát draw conclusions about the general population based on statistics from the survey.

Dĩ nhiên, điểm yếu kém của lặp mẫu là rất khó nhằm rút ra

tóm lại về tổng thể dựa vào số lượng tổng hợp kể từ cuộc khảo sát.

DACs run rẩy at a specific sampling rate and bit resolution,

but may use oversampling, upsampling or downsampling to tát convert signals

that have been encoded with a different sampling rate.

DAC chạy với vận tốc lấy kiểu mẫu và bit độ sắc nét ví dụ,

nhưng rất có thể dùng oversampling, upsampling or downsampling nhằm trả đổi

tín hiệu và đã được mã hóa với vận tốc lấy kiểu mẫu không giống nhau.

In signal processing, oversampling is the process of sampling a signal with a sampling

frequency significantly higher kêu ca twice the bandwidth or highest frequency of the signal being sampled….

( Trong việc xử lý tín hiệu, oversampling là sự việc lấy kiểu mẫu tín

hiệu với 1 tần số lấy kiểu mẫu cao hơn nữa nhị thứ tự đường dẫn hoặc tần số lớn số 1 của tín hiệu được và đã được lấy).

Video recording capabilities have also been extended for enhanced quality when recording UHD 4K đoạn phim with the full width of the full-frame sensor,

or when using a Super35 area and 5K oversampling to tát minimize moiré and aliasing.

Khả năng ghi hình cũng sẽ được không ngừng mở rộng nhằm nâng lên unique Lúc ghi đoạn phim UHD 4K với chiều rộng lớn toàn cỗ cảm ứng toàn khung

hoặc Lúc dùng vùng Super35 và 5K oversampling nhằm thuyên giảm sự lờ mờ và răng cưa.

Video recording capabilities have also been extended for enhanced quality when recording UHD 4K đoạn phim with the full width of the full-frame sensor,

or when using a Super35 area and 5K oversampling to tát minimize moiré and aliasing.

Khả năng ghi hình cũng sẽ được không ngừng mở rộng nhằm nâng lên unique Lúc ghi hình UHD 4K với chiều rộng lớn toàn cỗ cảm ứng full frame hoặc khi

sử dụng vùng Super35 và 5K oversampling để tránh tối nhiều sự mờ

và răng cưa hình họa.

Video recording capabilities have also been extended for enhanced quality when recording UHD 4K đoạn phim with the full width of the full-frame sensor,

Xem thêm: sat test là gì

or when using a Super35 area and 5K oversampling to tát minimize moire and aliasing.

Khả năng ghi hình cũng sẽ được không ngừng mở rộng nhằm nâng lên unique Lúc ghi hình UHD 4K với chiều rộng lớn toàn cỗ cảm ứng full frame hoặc khi

sử dụng vùng Super35 và 5K oversampling để tránh tối nhiều sự mờ

và răng cưa hình họa.

If you would lượt thích to tát have better noise performance, use oversampling to tát push the ENOB up to tát 16 bits(n-bit improvement is obtained from 4n oversampling).

Nếu mình muốn với hiệu suất giờ đồng hồ ồn chất lượng rộng lớn, hãy dùng oversampling nhằm đẩy ENOB lên tới 16 bit( nâng cấp n- bit được lấy kể từ 4n oversampling).

It's smart enough to tát produce even noise levels throughout the image,

placing more samples in areas with more noise, without oversampling other areas that don't need it.

Nó cũng đầy đủ mưu trí muốn tạo rời khỏi cường độ noise cho tới hình

ảnh, bịa nhiều sample cho những chống nhiều noise tuy nhiên không nhất thiết phải oversampling những chống không giống.

The1520 offers a 20MP PureView camera with optical image stabilisation(OIS)

enabling sharp images even in the dark as well as oversampling and zooming technology similar to tát the Lumia 1020.

Lumia 1520 dùng máy hình họa PureView 20MP với tính năng chống lắc quang

học( OIS) được chấp nhận tự sướng sắc đường nét trong cả nhập bóng tối, technology điểm hình họa oversampling và zoom quang đãng học tập tương tự động như Lumia 1020.

As in all dCS DACs, the Debussy uses its proprietary Ring DAC,

ultimately oversampling all incoming data to tát 2.822 or 3.07MHz with a 5-bit depth.

Cũng như nhập toàn bộ những thành phầm DAC của dCS, dòng sản phẩm Debussy dùng công

nghệ độc quyền Ring DAC, oversample toàn bộ những tài liệu format lên tới 2.822

hoặc 3.07 MHz với tín hiệu sau nằm trong được xem là 5- bit.

SMOTE and ADASYN oversampling didn't give better results kêu ca normal oversampling.

Quá gian khổ vượt mức SMote và ADASYN ko cho tới sản phẩm chất lượng rộng lớn đối với quá nút thông thường.

Brain activity doesn't even go that fast,

Thậm chí sinh hoạt của óc ko nhanh chóng cho tới thế,

Another thing we did to tát train the neural network was oversampling the minority class,

as it did not train well on imbalanced data.

Một điều không giống tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi đã thử nhằm đào tạo và huấn luyện màng lưới thần kinh trung ương là quá chuyển vận lớp thiểu số,

vì như thế nó ko đào tạo và huấn luyện chất lượng về tài liệu rơi rụng cân đối.

Video recording capabilities have also been extended for enhanced quality when recording UHD 4K đoạn phim with the full width of the full-frame sensor,

or when using a Super35 area and 5K oversampling to tát minimize moiré and aliasing.

Khả năng con quay đoạn phim cũng khá được không ngừng mở rộng nhằm tăng unique Lúc con quay đoạn phim UHD 4K với toàn cỗ chiều rộng lớn của cảm ứng toàn sườn hình hoặc

khi dùng vùng Super35 và quá gian khổ 5K nhằm thuyên giảm hiện tượng kỳ lạ moiré

và răng cưa.

It calculates the best ways to tát apply the oversampling technique to tát a game with a repetitive treatment on the visual

elements of this game- the polygons and textures that làm đẹp what you see on your screen.

Nó đo lường và tính toán những cơ hội cực tốt nhằm vận dụng nghệ thuật Super Sampling vào một trong những trò đùa với quá trình

xử lý lặp cút tái diễn bên trên hình hình họa của trò đùa cơ, nhiều giác và kết kết cấu nên những gì các bạn trông thấy bên trên screen.

Xem thêm: standard deviation là gì