ông nội tiếng anh là gì

Sau cơ, ông nội và người phụ vương thực hiện phép tắc báp têm lẫn nhau và mang lại thật nhiều con cháu.

The grandfather and father then baptized each other and many of the grandchildren.

Bạn đang xem: ông nội tiếng anh là gì

Ông nội đã và đang design một cặp đựng sách mang lại phụ phái nữ.

He also designed a book bag for women.

Ông nội lại không giống.

My grandfather was different.

Ông nội của ngài?

Your grandfather?

Cảm ơn ông nội.

Thank you Grand dad.

Chữ ông nội sử dụng là mối cung cấp yên ủi.

The word my grandfather uses is comfort.

Thứ này là của ông nội con cái.

It was your grandfather's.

Và phụ vương nên bám theo tuyến đường của ông nội

And I must follow in my father' s

Nếu Ông Nội thấy anh ở trên đây...

If Grandpa ever sees you around-

Đi thăm hỏi ông nội cổ bên trong khám đa khoa.

Visiting her grandpa at the hospital.

Meg, ông nội cần thiết chuồn nghỉ ngơi, nhé cháu?

Meg, Granddad needs a break, okay?

Bô tiểu tiện của ông nội tôi cũng rất đáng để giá chỉ.

My granny's chamber pot must be priceless, too!

Xem thêm: yahoo powered là gì

Anh tao tiếp “Ông nội anh thương hiệu gì?"

He goes, "What is your grandfather's name?"

Nghê Thường chỉ thực hiện bị thương ông nội.

Nishang only wounded my grandfather.

Ông nội của em thực hiện mang lại em nhưng mà.

Your grandfather made it for you.

Đó là ông nội của vua Đa-vít.

Naomi’s friends were delighted.

Tổ Phụ: Ông Nội.

IPNI. Aiton.

Thôi nào là, ông nội của con cái.

Come on, Grandpa.

Ông nội con cái hẳn bực lắm trên đây.

Your grandfather must be furious.

Ông nội và Thuận từng cứu giúp mạng anh.

Grandpa and Shun saved my life once

Làm sao anh biết ông nội của anh ý vẫn tồn tại sống?

How tự you know your grandfather's still alive?

Ông nội của anh ý đang được nói: “Chúng tôi biết mệnh lệnh bản thân là gì.

The grandfather said: “We know what our duty is.

Sao sở hữu nên ông ham muốn phát biểu ông nội của chưng sĩ đó là một kẻ phát biểu dối?

Xem thêm: 500ae là gì

Come... would you represent our surgeon's grandfather đồ sộ be a liar?

Đó là sự việc anh tao đã trải vô đám tang ông nội.

This is what he did at Granddaddy's funeral.