nguyên tắc tiếng anh là gì

Báo cáo khuyến nghị 10 nguyên tắc công cộng hoàn toàn có thể vận dụng vô những thực trạng ví dụ.

Bạn đang xem: nguyên tắc tiếng anh là gì

The report recommends ten guiding policy principles that can be adapted vĩ đại specific circumstances.

Nhưng kể từ thời điểm hiện tại trở chuồn, có một nguyên tắc đặc biệt cần thiết...

But from this point forward, there's one very important rule...

nguyên tắc mới nhất nhé.

We got a new rule.

Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được với nguyên tắc tương hỗ.

Well, that probably has vĩ đại tự with reciprocity.

Bằng cơ hội luôn luôn sinh sống phù phù hợp với pháp luật và nguyên tắc của Đức Chúa Trời.

By following a life course that at all times conforms vĩ đại God’s laws and principles.

Chúng tớ rất cần được nhiệt tình trong những công việc vâng lệnh những nguyên tắc và được Chúa phán bảo.

We need devotion in adherence vĩ đại divinely spoken principles.

Nguyên tắc ông mong muốn phát biểu là gì?

What does he mean?

Cho quy tắc tôi minh họa nguyên tắc này qua quýt một mẩu chuyện.

Allow bu vĩ đại illustrate this principle through a story.

Đây là nguyên tắc nhiều giành cãi nhất.

And this is the most controversial one.

Nếu tin cậy Kinh-thánh, có lẽ rằng các bạn cho rằng bên trên nguyên tắc việc trả thù hằn là sai.

If you believe the Bible, perhaps you feel that in principle vengeance is wrong.

“Lòng Bác Ái,” chương 30 vô Các Nguyên Tắc Phúc Âm.

“Charity,” chapter 30 in Gospel Principles.

4 Các nguyên tắc Kinh Thánh —Sự khéo léo vượt lên trên thời gian

4 Bible Teachings —Timeless Wisdom

Hãy xem xét lại nguyên tắc quyết sách để hiểu về những nội dung bị cấm và giới hạn.

For prohibited and restricted nội dung, review the policy guidelines.

Xem thêm: sat test là gì

Đức Thánh Linh tôn trọng nguyên tắc quyền tự động quyết.

The Holy Ghost honors the principle of agency.

Tôi là một trong những người tin cậy chắc chắn vô nguyên tắc theo gót dõi.

I’m a great believer in the principle of follow-up.

Không chắc chắn nó thay cho thay đổi nguyên tắc cơ bạn dạng của việc này.

Not sure that it changes the fundamentals of this though.

Tiếp theo gót là nguyên tắc loại thân phụ.

Moving vĩ đại the third commandment.

Các nguyên tắc Kinh Thánh hoàn toàn có thể giúp đỡ bạn vâng lời nói những người dân với quyền bên trên bản thân.

Bible principles can help you obey those who have authority.

Tầm cần thiết của việc đạt được sự nắm vững là một trong những nguyên tắc vĩnh cửu.

The importance of gaining knowledge is an eternal principle.

Tất cả những chuyến chuyển vận xuống ứng dụng đều nên vâng lệnh Nguyên tắc ứng dụng của Google.

All software downloads must adhere vĩ đại Google’s Software Principles.

Áp dụng những nguyên tắc Kinh-thánh gom Cửa Hàng chúng tôi khăng khít cùng nhau.

Applying Bible principles cemented us together.

Nguyên tắc đầu tiên: Giữ cho tới nó giản dị và đơn giản.

The first principle is: Keep it simple.

Áp dụng nguyên tắc

Applying the Principle

Đã ko công công khai minh bạch thân phụ member vấn đề về nguyên tắc.

Have not openly announced thành viên information principle.

Đức tin cậy là một trong những nguyên tắc của hành vi và quyền năng.

Faith is a principle of action and power.

Xem thêm: mrai là gì