mùa xuân trong tiếng anh là gì

Thời tiết thoáng mát tất nhiên những trận mưa phùn báo hiệu ngày xuân sắp đến ngay gần. Mùa xuân không chỉ có đơn giản là 1 trong vô số từng mùa vô năm, nhưng mà nó còn hình tượng cho việc khởi điểm mới mẻ, kỳ vọng và cuộc sống đời thường mới mẻ. Vậy các bạn vẫn tóm được list những kể từ vựng về mùa xuân vô giờ đồng hồ Anh chưa? Cùng Langmaster thám thính hiểu tức thì vô nội dung bài viết sau đây nhé!

I. 80+ kể từ vựng về ngày xuân vô giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về khí hậu mùa xuân

1. Spring (n) - Mùa xuân /sprɪŋ/
Ví dụ: I love going for walks in the park during spring. (Tôi quí chuồn dạo bước vô khu dã ngoại công viên vô ngày xuân.)

Bạn đang xem: mùa xuân trong tiếng anh là gì

null

2. Sunny (adj) - Nắng /ˈsʌni/
Ví  dụ: It's a beautiful sunny day, perfect for a picnic. (Đó là 1 trong ngày nắng và nóng đẹp nhất, tuyệt đối hoàn hảo cho 1 buổi picnic.)

3. Cloudy (adj) - Mây /ˈklaʊdi/
Ví dụ: The sky is cloudy today, sánh I think it might rain later. (Bầu trời thời điểm ngày hôm nay đem mây, vậy nên tôi nghĩ về hoàn toàn có thể sẽ có được mưa lát nữa.)

4. Warm (adj) - ấm êm áp /wɔːrm/
Ví dụ: The weather is getting warmer, and the flowers are starting to tướng bloom. (Thời tiết đang được trở thành êm ấm và những hoa lá đang được chính thức nở.)

5. Fresh (adj) /freʃ/: Trong lành
Ví dụ: The spring air was crisp and fresh, filled with the scent of blooming flowers. (Không khí ngày xuân trong sạch và thoải mái, tràn ngập mừi hương của những hoa lá nở.)

6. Mild (adj) - Ôn hòa /maɪld/
Ví dụ: Spring in this region is known for its mild temperatures and gentle breezes. (Mùa xuân ở chống này có tiếng với nhiệt độ phỏng nhu hòa và dông nhẹ dịu.)

7. Rainy (adj) - Mưa /ˈreɪni/
Ví dụ: Don't forget your umbrella, it's going to tướng be a rainy day. (Đừng quên loại dù, thời điểm ngày hôm nay sẽ có được mưa.)

8. Showers (n) - Cơn mưa rào /ˈʃaʊərz/
Ví dụ: There might be occasional showers during the spring season. (Có thể đem những trận mưa rào nhiều khi vô ngày xuân.)

9. Breezy (adj) - Gió đuối /ˈbriːzi/
Ví dụ: The breeze in the spring evening is refreshing after a hot day. (Gió đuối vô bữa tối ngày xuân thiệt thoải mái sau đó 1 ngày rét.)

10. Foggy (adj) - Sương thong manh /ˈfɒɡi/
Ví dụ: In some areas, spring mornings can be quite foggy, sánh be careful while driving. (Ở một trong những chống, buổi sớm ngày xuân hoàn toàn có thể vô cùng sương thong manh, vậy nên hãy cẩn trọng khi tài xế.)

11. Drizzle (n) Mưa cất cánh - /ˈdrɪz.əl/
Ví dụ: The drizzle continued throughout the day, with fine droplets of rain falling from the sky. (Mưa cất cánh kéo dãn dài trong cả một ngày dài, với những giọt mưa nhỏ nhẹ nhõm rơi kể từ bên trên trời xuống.)

12. Thaw (v) - Tan chảy /θɔː/
Ví dụ: As the temperatures rise, the snow begins to tướng thaw, revealing the green grass underneath. (Khi nhiệt độ phỏng tạo thêm, tuyết chính thức tan chảy, nhằm lộ những cánh đồng thảm cỏ phía bên dưới.)

13. Rainbow (n) - Cầu vồng /ˈreɪnboʊ/
Ví dụ: After the rain stopped, a beautiful rainbow appeared in the sky. (Sau khi mưa tạm dừng, một cầu vồng đẹp nhất xuất hiện nay bên trên khung trời.)

null

14. Breeze (n) - Gió nhẹ nhõm /briːz/
Ví dụ: The gentle breeze rustled the leaves on the trees, creating a peaceful atmosphere. (Gió nhẹ nhõm thổi lượn lá cây, đưa đến một không gian yên tĩnh bình.)

15. Humidity (n) - Độ độ ẩm /hjuːˈmɪdəti/
Ví dụ: In spring, the humidity levels tend to tướng increase, making the air feel moist. (Vào ngày xuân, cường độ nhiệt độ thông thường tăng, khiến cho không gian trở thành không khô ráo.)

16. Puddles (n) - Vũng nước mưa /ˈpʌdl/
Ví dụ: After the rain shower, there were numerous puddles on the sidewalk. (Sau trận mưa, đem thật nhiều vũng nước bên trên lề đàng.)

17. Sunrise (n) - Bình minh /ˈsʌnraɪz/
Ví dụ: I woke up early to tướng watch the beautiful sunrise over the horizon. (Tôi thức dậy sớm nhằm coi rạng đông tuyệt đẹp nhất bên trên chân mây.)

18. Sunset (n) - Hoàng thơm /ˈsʌnsɛt/
Ví dụ: We sat on the beach, enjoying the breathtaking sunset over the ocean. (Chúng tôi ngồi bên trên bãi tắm biển, hương thụ hoàng thơm tuyệt đẹp nhất trên biển khơi.)

Xem thêm: TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

2. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về vạn vật thiên nhiên mùa xuân

1. Meadow (n) - Đồng cỏ /ˈmɛdoʊ/
Ví dụ: The meadow was filled with wildflowers, creating a vibrant display of colors. (Đồng cỏ giàn giụa hoa ngu, tạo ra một mùng trình trình diễn sắc màu sắc chân thật.)

2. Stream (n) - Suối /striːm/
Ví dụ: We sat by the stream, listening to tướng the soothing sound of water flowing. (Chúng tôi ngồi mặt mày suối, lắng tai tiếng động êm ái nhẹ nhõm của nước chảy.)

3. Butterfly (n) - Bướm /ˈbʌtərflaɪ/
Ví dụ: The garden was filled with colorful butterflies fluttering from flower to tướng flower. (Khu vườn tràn trề những con cái bướm giàn giụa sắc tố cất cánh kể từ hoa này lịch sự hoa không giống.)

4. Nest (n) - Tổ /nɛst/
Ví dụ: The birds built their nest in the tree, preparing for the arrival of their chicks. (Những con cái chim làm tổ bên trên cây, sẵn sàng đón những con cái non mới mẻ sinh.)

5. Sprout (v) - Nảy lộc /spraʊt/
Ví dụ: The seeds we planted in the garden have begun to tướng sprout and grow into young plants. (Những phân tử như thể Cửa Hàng chúng tôi gieo vô vườn vẫn chính thức nảy lộc và cải tiến và phát triển trở nên cây con cái.)

6. Sprouting (adj) - Đang nảy lộc /ˈspraʊtɪŋ/
Ví dụ: The sprouting plants signaled the beginning of new growth and vitality. (Những cây đang được nảy lộc báo hiệu sự chính thức của việc cải tiến và phát triển mới mẻ và mức độ sinh sống.)

7. Dew (n) - Sương /djuː/
Ví dụ: The morning dew glistened on the grass, adding a sparkling touch to tướng the landscape. (Sương sớm lung linh bên trên cỏ, thực hiện cho tới phong cảnh thêm thắt sáng bóng loáng.)

8. Blossom (v) - Nở hoa /ˈblɑːsəm/
Ví dụ: The cherry trees blossom in spring, covering the branches with beautiful pink flowers. (Cây anh moi nở hoa vô ngày xuân, bao phủ phủ những cành lá vày những hoa lá màu sắc hồng đẹp nhất.)

9. Blossoming (adj) - Đang nở hoa /ˈblɑːsəmɪŋ/
Ví dụ: The fields were filled with blossoming flowers, painting a picturesque scene. (Các cánh đồng giàn giụa những hoa lá đang được nở, tạo ra một cảnh tượng đẹp nhất như tranh giành.)

10. Petal (n) - Cánh hoa /ˈpɛtl/
Ví dụ: The delicate petals of the tulip opened up, revealing their vibrant colors. (Những cánh hoa tinh xảo của hoa tulip há rời khỏi, nhằm lộ những sắc tố chân thật.)

11. Bee (n) - Ong /biː/
Ví dụ: The bee flew from flower to tướng flower, collecting nectar for its hive. (Con ong cất cánh kể từ hoa này lịch sự hoa không giống, tích lũy mật cho tới tổ ong.)

null

12. Pond (n) - đầm /pɑːnd/
Ví dụ: The ducks swam gracefully in the peaceful pond, enjoying the tranquility of the spring afternoon. (Những con cái vịt tập bơi một cơ hội uyển gửi bên trên ao yên tĩnh bình, tận thưởng sự thanh thản của chiều tối ngày xuân.)

13. Ladybug (n) - Bọ rùa /ˈleɪdiˌbʌɡ/
Ví dụ: The children were excited to tướng see a red ladybug crawling on the leaves. (Các thiếu nhi hào hứng khi bắt gặp một con cái bọ rùa red color trườn bên trên lá.)

14. Scent (n) - Hương thơm sực /sɛnt/
Ví dụ: The air was filled with the sweet scent of blooming jasmine flowers. (Không khí tràn ngập hương thơm hương thơm và lắng đọng của những hoa lá lài nở.)

15. Scented (adj) - Có mừi hương /ˈsɛntɪd/
Ví dụ: The scented blossoms of the jasmine filled the air with a delightful fragrance. (Những hoa lá lài thơm sực ngát mang về cho tới không gian một mừi hương thoải mái.)

16. Caterpillar (n) - Sâu bướm /ˈkætərˌpɪlər/
Ví dụ: The caterpillar slowly crawled along the branch, preparing to tướng transform into a butterfly. (Con thâm thúy bướm trườn lờ đờ bên trên cành lá, sẵn sàng biến đổi tạo hình một con cái bướm.)

17. Lush (adj) - Xanh chất lượng tốt, xanh tươi /lʌʃ/
Ví dụ: The lush green grass carpeted the meadow, creating a beautiful and refreshing sight. (Cỏ xanh rớt tươi tỉnh chứa đựng đồng cỏ, tạo ra một cảnh tượng đẹp nhất và thoải mái.)

18. Buzzing (adj) - Vang vọng giờ đồng hồ vo ve sầu /ˈbʌzɪŋ/
Ví dụ: The garden was alive with the buzzing of bees as they collected nectar from the flowers. (Khu vườn tràn trề giờ đồng hồ vo ve sầu của những con cái ong khi bọn chúng tích lũy mật kể từ hoa.)

19. Chirping (adj) - Tiếng hót vang /ˈtʃɜːrpɪŋ/
Ví dụ: The chirping birds welcomed the dawn with their melodious songs. (Những con cái chim hót vang đón nhận rạng đông vày những bài bác hát du dương.)

20. Verdant (adj) - Xanh tươi tỉnh /ˈvɜːrdnt/
Ví dụ: The verdant meadows were a sight to tướng behold, with lush green grass stretching as far as the eye could see. (Những đồng thảm cỏ tươi tỉnh là 1 trong cảnh tượng xứng đáng nhìn, với bến bãi thảm cỏ mướt trải lâu năm tận nằm trong tầm đôi mắt.)

21. Fragrant (adj) - Thơm /ˈfreɪɡrənt/
Ví dụ: The fragrant scent of blooming roses filled the air. (Mùi mừi hương ngát của những hoa lá hồng nở tràn ngập không gian.)

22. Serene (adj) - Thanh bình /səˈriːn/
Ví dụ: The serene lake reflected the clear xanh rớt sky, creating a tranquil atmosphere. (Hồ thanh thản phản chiếu khung trời xanh rớt vô, tạo ra một không gian yên tĩnh bình.)

23. Fern (n) - Dương xỉ /fɜːrn/
Ví dụ: The forest floor was adorned with lush green ferns, creating a magical atmosphere. (Mặt khu đất vô rừng được tô điểm vày những cây dương xỉ xanh rớt tươi tỉnh, tạo ra một không gian ảo tưởng.)

24. Daffodil (n) - Hoa thủy tiên /ˈdæfəˌdɪl/
Ví dụ: Daffodils are known for their bright yellow petals and trumpet-shaped blooms, symbolizing the arrival of spring. (Hoa thủy tiên có tiếng với những cánh hoa gold color sáng sủa và hình dạng như thể một chiếc kèn, hình tượng cho việc cho tới của ngày xuân.)

null

25. Apple blossom (n) - Hoa táo /ˈæpəl ˈblɑːsəm/
Ví dụ: The delicate hãng apple blossoms adorned the hãng apple trees, promising a bountiful harvest. (Những hoa lá táo mỏng mảnh manh tô điểm cho tới cây táo, hứa hứa hẹn một vụ thu hoạch bội thu.)

26. Cherry blossom (n) - Hoa anh moi /ˈtʃɛri ˈblɑːsəm/
Ví dụ: People gather under the cherry blossoms to tướng admire their beauty and celebrate the arrival of spring. (Mọi người tụ luyện bên dưới giã hoa anh moi nhằm ngắm nhìn và thưởng thức vẻ đẹp nhất của bọn chúng và đón nhận sự cho tới của ngày xuân.)

27. Apricot blossom (n) Hoa mai - /ˈæprɪkɑːt ˈblɑːsəm/
Ví dụ: The apricot blossoms herald the arrival of spring with their vibrant pink and white flowers, bringing joy and beauty to tướng the surroundings. (Hoa mai báo hiệu sự cho tới của ngày xuân với những hoa lá màu sắc hồng và white bùng cháy, đưa đến thú vui và vẻ đẹp nhất cho tới môi trường xung quanh xung xung quanh.)

28. Peach blossom (n) - Hoa moi /piːtʃ ˈblɑːsəm/
Ví dụ: Every spring, the peach blossoms paint the landscape with their delicate pink petals, creating a breathtaking sight. (Mỗi ngày xuân, những hoa lá moi điểm tô phong cảnh với những cánh hoa màu sắc hồng nhạt nhẽo tinh xảo, tạo ra một khuông cảnh quan mê li.)

29. Kumquat tree (n) - Cây quất /ˈkʌmkwɑːt triː/
Ví dụ: The kumquat tree is known for its small, tangy citrus fruits that are often used in culinary preparations and as decorative plants. (Cây quất có tiếng với những trái khoáy cam nhỏ, chua nhuốt nhuốt được dùng vô siêu thị và là cây tô điểm.)

30. Magnolia (n) - Cây mộc lan /mæɡˈnoʊliə/
Ví dụ: The magnolia tree in the backyard is covered in fragrant white flowers, filling the air with their sweet scent. (Cây mộc lan vô Sảnh sau đang được tràn trề những hoa lá white thơm sực ngát, thực hiện tràn ngập không gian với mừi hương và lắng đọng.)

31. Tulip (n) - Hoa tulip /ˈtuːlɪp/
Ví dụ: The garden is adorned with colorful tulips of various hues, creating a vibrant display. (Khu vườn được tô điểm vày những hoa lá tulip giàn giụa sắc tố, tạo ra một cảnh tượng chân thật.)

null

32. Willow (n) - Cây liễu /ˈwɪloʊ/
Ví dụ: The graceful willow trees sway in the breeze, their long branches trailing down towards the water. (Những cây liễu du dương lung linh vô dông, những cành lá lâu năm thoăn thoắt như uốn nắn cong xuống nước.)

33. Forsythia (n) - Cây hoàng liên /fɔːrˈsɪθiə/
Ví dụ: The vibrant yellow flowers of the forsythia brighten up the landscape, signaling the arrival of spring. (Những hoa lá gold color tươi tỉnh sáng sủa của cây hoàng liên thực hiện bùng cháy phong cảnh, báo hiệu sự cho tới của ngày xuân.)

34. Dogwood (n) - Cây hoa mộc /ˈdɔːɡwʊd/
Ví dụ: The dogwood tree is covered in delicate white or pink blossoms, creating a beautiful contrast against its dark bark. (Cây hoa mộc được phủ giàn giụa những hoa lá white tinh xảo hoặc hồng nhạt nhẽo, tạo ra một sự tương phản tuyệt đẹp nhất với vỏ cây black color.)

35.Lilac (n) - Cây nhài /ˈlaɪlək/
Ví dụ: The fragrant lilac bushes filled the air with their sweet scent. (Những cái cây nhài thơm sực ngát phủ rộng hương thơm hương thơm và lắng đọng.)

3. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về liên hoan tiệc tùng mùa xuân

1. Lunar New Year (n) - Tết Nguyên Đán /ˈluː.nər njuː jɪr/
Ví dụ: Lunar New Year is a significant festival celebrated by many Asian cultures to tướng welcome the arrival of the new year. (Tết Nguyên Đán là 1 trong liên hoan tiệc tùng cần thiết được tổ chức triển khai vày nhiều nền văn hóa truyền thống châu Á nhằm đón nhận sự cho tới của năm mới tết đến.)

2. Lantern Festival (n) - Tết Nguyên Tiêu /ˈlæn.tərn ˈfɛs.tə.vəl/
Ví dụ: The Lantern Festival marks the kết thúc of the Lunar New Year celebrations with colorful lantern displays, parades, and traditional performances. (Tết Nguyên Tiêu kết giục chuỗi liên hoan tiệc tùng Tết Nguyên Đán với những trưng bày đèn giàn giụa sắc tố, diễu hành và những tiết mục truyền thống cuội nguồn.)

Xem thêm: sat test là gì

3. Dragon Boat Festival (n) - Tết Đoan Ngọ /ˈdræɡən boʊt ˈfɛs.tə.vəl/
Ví dụ: Dragon Boat Festival, also known as Tết Đoan Ngọ, is a traditional Vietnamese festival celebrated on the fifth day of the fifth lunar month. (Tết Đoan Ngọ, còn được gọi là Dragon Boat Festival, là 1 trong liên hoan tiệc tùng truyền thống cuội nguồn của những người VN được tổ chức triển khai vào trong ngày mùng 5 mon 5 âm lịch.)

4. Huong Pagoda Festival (n): Lễ hội Chùa Hương - /Huong pəˈɡoʊdə ˈfɛs.tə.vəl/
Ví dụ: The Huong Pagoda Festival is a traditional Vietnamese festival held at Huong Pagoda, a famous Buddhist site near Hanoi. (Lễ hội miếu Hương là 1 trong liên hoan tiệc tùng truyền thống cuội nguồn VN được tổ chức triển khai bên trên miếu Hương, một di tích lịch sử Phật giáo có tiếng ngay gần Hà Nội Thủ Đô.)

5. Cherry Blossom Festival (n) - Lễ hội hoa anh moi /ˈtʃɛri ˈblɑː.səm ˈfɛs.tə.vəl/
Ví dụ: The Cherry Blossom Festival is held in many countries to tướng celebrate the blooming of cherry blossoms, often accompanied by cultural performances and food stalls. (Lễ hội hoa anh moi được tổ chức triển khai ở nhiều vương quốc nhằm kỷ niệm sự nở rực của hoa anh moi, thông thường kèm theo với những tiết mục văn hóa truyền thống và quầy mặt hàng đồ ăn.)

null

6. Holi (n) - Lễ hội Holi /ˈhoʊ.liː/
Ví dụ: Holi, also known as the Festival of Colors, is a vibrant and joyous Hindu festival celebrated in India and other parts of the world. It involves throwing colored powders and water at each other, nhảy đầm, singing, and indulging in festive sweets. (Lễ hội Holi, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, là 1 trong liên hoan tiệc tùng bùng cháy và hài hước của những người Hindu được tổ chức triển khai ở chặn Độ và những chống không giống bên trên toàn cầu. Lễ hội bao hàm việc ném bột màu sắc và nước lên nhau, nhảy múa, hát hò và hương thụ những số ngọt đặc biệt quan trọng vô liên hoan tiệc tùng.)

7. Songkran Festival (n) - Lễ hội Songkran /ˈsɔːŋ.krɑːn ˈfɛs.tə.vəl/
Ví dụ: Songkran Festival is the traditional Thai New Year celebration, known for water fights and the pouring of scented water on Buddha images. (Lễ hội Songkran là lễ kỷ niệm năm mới tết đến truyền thống cuội nguồn của những người Thái Lan, có tiếng với việc ném nước và việc rưới nước thơm sực lên hình hình họa Phật.)

8. Easter (n) - Lễ Phục Sinh /ˈiːstər/
Ví dụ: Easter is a Christian holiday that celebrates the resurrection of Jesus Christ from the dead. (Lễ Phục Sinh là 1 trong ngày lễ nghỉ Cơ Đốc giáo kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu kể từ cõi bị tiêu diệt.)

9. St. Patrick’s Day (n) Ngày lễ Thánh Patrick - /seɪnt ˈpætrɪks deɪ/
Ví dụ: St. Patrick’s Day is celebrated on March 17th every year to tướng honor the patron saint of Ireland, St. Patrick. (Ngày lễ Thánh Patrick được tổ chức triển khai vào trong ngày 17 mon 3 thường niên nhằm tôn vinh Thánh Patrick, thánh bảo trợ của Ireland.)

4. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những hoạt động và sinh hoạt trong đợt xuân

1. Gardening (n) - Công việc thực hiện vườn /ˈɡɑːr.dən.ɪŋ/
Ví dụ: Many people enjoy gardening in the spring, planting flowers and growing vegetables. (Nhiều người quí thực hiện vườn vô ngày xuân, trồng hoa và trồng rau củ.)

2. Planting (n) - Trồng trọt /ˈplæn.tɪŋ/
Ví dụ: Spring is the time for planting seeds and growing a variety of plants in gardens and pots. (Mùa xuân là thời gian nhằm trồng phân tử như thể và trồng nhiều loại cây vô vườn và chậu.)

3. Picnic (n) - Buổi dã nước ngoài /ˈpɪk.nɪk/
Ví dụ: We had a lovely picnic in the park, enjoying the warm weather and delicious food. (Chúng tôi vẫn mang 1 buổi dã nước ngoài ấn tượng vô khu dã ngoại công viên, hương thụ khí hậu êm ấm và món ăn ngon.)

null

4. Hiking (n) - Đi cỗ đàng lâu năm /ˈhaɪ.kɪŋ/
Ví dụ: Spring is a perfect time for hiking, as the weather is mild and nature is in full bloom. (Mùa xuân là thời gian hoàn hảo nhằm quốc bộ đàng lâu năm, vì thế khí hậu nhẹ nhõm nhẹ nhàng và vạn vật thiên nhiên đang được bùng cháy.)

5. Cycling (n) - Đạp xe pháo /ˈsaɪ.kəlɪŋ/
Ví dụ: Many people enjoy cycling in the spring, exploring the countryside and enjoying the fresh air. (Nhiều người quí giẫm xe pháo vô ngày xuân, tìm hiểu vùng vùng quê và hương thụ không gian trong sạch.)

6. Outdoor photography (n) - Nhiếp hình họa nước ngoài cảnh /ˈaʊt.dɔːr fəˈtɑː.ɡrə.fi/
Ví dụ: Spring provides beautiful scenery for outdoor photography, with blossoming flowers and vibrant colors. (Mùa xuân mang về phong cảnh tuyệt đẹp nhất cho tới nhiếp hình họa nước ngoài cảnh, với những hoa lá nở rực và sắc tố chân thật.)

7. Outdoor painting (n) - Vẽ nước ngoài cảnh /ˈaʊt.dɔːr ˈpeɪntɪŋ/
Ví dụ: Spring is a wonderful time for outdoor painting, capturing the vibrant colors and scenery of nature on canvas. (Mùa xuân là thời gian ấn tượng nhằm vẽ nước ngoài cảnh, ghi lại những sắc tố chân thật và phong cảnh vạn vật thiên nhiên bên trên tranh ảnh.)

8. Outdoor sports (n) - Thể thao ngoài thiên nhiên /ˈaʊt.dɔːr spɔːrts/
Ví dụ: Spring is a popular season for outdoor sports such as soccer, tennis, and hiking, as people embrace the pleasant weather and engage in physical activities. (Mùa xuân là mùa phổ cập nhằm nhập cuộc những môn thể thao ngoài thiên nhiên như soccer, tennis và leo núi, khi người xem tận thưởng khí hậu thoải mái và nhập cuộc hoạt động và sinh hoạt thể hóa học.)

9. Butterfly watching (n) - Quan sát bướm /ˈbʌt.ər.flaɪ ˈwɑːtʃ.ɪŋ/
Ví dụ: Spring is a wonderful time for butterfly watching, as colorful butterflies emerge and flutter among the blooming flowers. (Mùa xuân là thời gian ấn tượng nhằm để ý bướm, khi những chú bướm giàn giụa sắc tố xuất hiện nay và lượn cất cánh trong những hoa lá nở rực.)

10. Kite flying (n) - Thả diều /kaɪt flaɪɪŋ/
Ví dụ: Children love to tướng go kite flying in the spring, running and laughing as their colorful kites soar in the sky. (Trẻ em quí chuồn thả diều vô ngày xuân, chạy nhảy và cười cợt mừng rỡ khi diều sắc tố của mình cất cánh lên trời.)

11. Camping (n) - Cắm trại /ˈkæm.pɪŋ/
Ví dụ: Many families go camping in the spring, enjoying the beauty of nature and spending time together. (Nhiều mái ấm gia đình chuồn cắm trại vô ngày xuân, hương thụ vẻ đẹp nhất của vạn vật thiên nhiên và dành riêng thời hạn cùng nhau.)

12. Birdwatching (n) - Quan sát chim /ˈbɜːrdˌwɑːtʃɪŋ/
Ví dụ: Spring is a great time for birdwatching, as migratory birds return and fill the skies with their songs. (Mùa xuân là thời gian ấn tượng nhằm để ý chim, khi chim thiên cư quay trở lại và thực hiện giàn giụa khung trời vày những bài bác hát của bọn chúng.)

13. Nature walks (n) - Đi dạo bước vô vạn vật thiên nhiên /ˈneɪ.tʃər wɔːks/
Ví dụ: Taking nature walks in the spring allows us to tướng appreciate the blooming flowers, green landscapes, and the sounds of nature. (Đi dạo bước vô vạn vật thiên nhiên vô ngày xuân chung tất cả chúng ta nhận xét cao những hoa lá nở rực, phong cảnh xanh rớt mướt và tiếng động của vạn vật thiên nhiên.)

14. Farm visits (n) - Thăm trang trại /fɑːrm ˈvɪz.ɪts/
Ví dụ: Spring is a popular time for farm visits, where people can learn about agriculture, interact with farm animals, and enjoy fresh produce. (Mùa xuân là thời gian phổ cập nhằm thăm hỏi trang trại, điểm người xem hoàn toàn có thể thám thính hiểu về nông nghiệp, xúc tiếp với động vật hoang dã trang trại và hương thụ thành phầm tươi tỉnh sinh sống.)

15. Flower picking (n) - Thu hoạch hoa /ˈflaʊər ˈpɪkɪŋ/
Ví dụ: Spring is the perfect time for flower picking, where you can gather beautiful blooms and create your own floral arrangements. (Mùa xuân là thời gian tuyệt đối hoàn hảo nhằm thu hoạch hoa, chúng ta có thể tích lũy những hoa lá đẹp nhất và cắm hoa tuỳ quí.)

16. Flower arranging (n) - Cắm hoa /ˈflaʊ.ər əˈreɪn.dʒɪŋ/
Ví dụ: Many people enjoy the art of flower arranging in the spring, creating beautiful bouquets and centerpieces. (Nhiều người quí thẩm mỹ cắm hoa vô ngày xuân, đưa đến những bó hoa và vật tô điểm.)

null

17. Outdoor yoga (n) - Yoga ngoài thiên nhiên /ˈaʊt.dɔːr ˈjoʊ.ɡə/
Ví dụ: Many people practice outdoor yoga in the spring, enjoying the fresh air and connecting with nature while exercising. (Nhiều những người tập luyện yoga ngoài thiên nhiên vô ngày xuân, hương thụ không gian trong sạch và hòa tâm hồn vô vạn vật thiên nhiên khi luyện thể dục thể thao.)

18. Nature exploration (n) - Khám đập vạn vật thiên nhiên /ˈneɪ.tʃər ˌɛks.plɔˈreɪ.ʃən/
Ví dụ: Spring is the perfect season for nature exploration, hiking through forests, discovering new trails, and observing wildlife. (Mùa xuân là thời gian tuyệt đối hoàn hảo nhằm tìm hiểu vạn vật thiên nhiên, quốc bộ qua chuyện rừng, tìm hiểu những con phố mới mẻ và để ý động vật hoang dã hoang dại.)

19. Spring cleaning (n) - Dọn dẹp ngày xuân /sprɪŋ ˈkliː.nɪŋ/
Ví dụ: Many people engage in spring cleaning to tướng declutter their homes and welcome the fresh energy of the new season. (Nhiều người nhập cuộc vệ sinh ngày xuân nhằm làm sạch sẽ căn nhà cửa ngõ và đón nhận tích điện mới mẻ của mùa mới mẻ.)

Xem thêm: TỔNG HỢP NHỮNG CÂU CHÚC TẾT HAY NHẤT BẰNG TIẾNG ANH

5. Thành ngữ giờ đồng hồ Anh tương quan cho tới mùa xuân

1. Spring fever (n) - Cơn oi ngày xuân /sprɪŋ ˈfiː.vər/
Nghĩa: Trạng thái hồi vỏ hộp, phấn khích và linh động vô ngày xuân.
Ví dụ: I always get a case of spring fever when the weather starts to tướng warm up. (Tôi luôn luôn bị hứng xuân khi khí hậu chính thức rét lên.)

2. April showers bring May flowers - Mưa mon Tư đưa đến hoa mon Năm
Nghĩa: thường thì cần thiết trải qua chuyện những trở ngại nhằm đạt được thành phẩm chất lượng tốt đẹp nhất.
Ví dụ: Keep working hard, remember, April showers bring May flowers. (Hãy kế tiếp thao tác chuyên cần, hãy lưu giữ rằng mưa mon Tư tiếp tục đưa đến hoa mon Năm.)

3. In full bloom - Trong mùa hoa rực rỡ
Nghĩa: Cây hoa đang được nở rực, đạt cho tới đỉnh điểm của việc cải tiến và phát triển.
Ví dụ: The cherry blossoms are in full bloom, creating a beautiful scene. (Những cánh moi đang được nở rực, tạo ra một phong cảnh đẹp nhất.)

4. Spring into action - Hành động, chính thức một cơ hội nhanh gọn và năng động
Nghĩa: Bắt đầu hành vi một cơ hội tàn khốc và năng nổ.
Ví dụ: After months of planning, it's time to tướng spring into action and start our new project. (Sau mon ngày lập plan, đến thời điểm chính thức hành vi và khởi điểm dự án công trình mới mẻ của tất cả chúng ta.)

5. A breath of fresh air - Một khá thở vô lành
Nghĩa: Một sự thay cho thay đổi tích vô cùng và sự tươi tỉnh mới mẻ.
Ví dụ: The vacation was a breath of fresh air, allowing u to tướng relax and recharge. (Kỳ ngủ là 1 trong khá thở trong sạch, được cho phép tôi thư giãn giải trí và hấp thụ lại tích điện.)

6. April fool (n) - Người chọc đập /ˈeɪ.prəl fʊl/
Nghĩa: Người nô giỡn, chọc đập vào trong ngày 1 tháng bốn.
Ví dụ: He played a prank on his friend and became the April fool. (Anh tớ chọc đập các bạn bản thân và phát triển thành người chọc đập vô ngày một tháng bốn.)

7. Spring in one's step - Cách chuồn nhanh chóng nhẹn, hạnh phúc /sprɪŋ ɪn wʌnz stɛp/
Nghĩa: Sự thỏa sức tự tin và sự phấn khích vô bước tiến của người nào bại liệt.
Ví dụ: She walked into the room with a spring in her step, ready to tướng take on any challenge. (Cô ấy lao vào chống với bước tiến nhanh chóng nhẹn, sẵn sàng đương đầu với từng thử thách.)

8. Spring to tướng life - Trở nên chân thật, linh hoạt /sprɪŋ tuː laɪf/
Nghĩa: Kích quí hoặc thực hiện cho tới điều gì bại liệt trở thành sôi sục và hoạt động và sinh hoạt.
Ví dụ: As soon as the music started, the party sprang to tướng life with nhảy đầm and laughter. (Ngay khi nhạc chính thức, buổi tiệc trở thành chân thật với những điệu nhảy và giờ đồng hồ cười cợt.)

9. No spring chicken - Không còn tươi tắn, không thể con trẻ như thời xưa /noʊ sprɪŋ ˈtʃɪk.ɪn/
Ví dụ: Although she's in her 40s, she's still active and energetic. She's definitely no spring chicken. (Mặc mặc dù cô ấy vẫn ở lứa tuổi 40, tuy nhiên cô ấy vẫn hoạt động và sinh hoạt nhiều và tràn trề tích điện. Cô ấy chắc chắn là không thể tươi tắn như thời xưa.)

10. Out with the old, in with the new - Vứt vứt loại cũ, đón nhận loại mới mẻ /aʊt wɪð ðə oʊld ɪn wɪð ðə njuː/
Nghĩa: Loại vứt những loại cũ và đón nhận những loại mới mẻ và tươi tỉnh mới mẻ.
Ví dụ: Spring is the perfect time to tướng declutter and refresh. It's out with the old, in with the new. (Mùa xuân là thời gian tuyệt đối hoàn hảo nhằm vệ sinh và thực hiện mới mẻ. Vứt vứt loại cũ, đón nhận loại mới mẻ.)

Xem thêm: 100+ TỪ VỰNG VỀ TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM TRONG TIẾNG ANH BẠN NÊN BIẾT

II. Một số khuôn câu tiếp xúc sử dụng kể từ vựng giờ đồng hồ Anh về mùa xuân

1. I love taking long walks in the park during springtime and enjoying the fresh breeze. (Tôi quí chuồn dạo bước lâu năm vô khu dã ngoại công viên vô ngày xuân và hương thụ dông nhẹ nhõm thoáng mát.)

2. The cherry blossoms are in full bloom, creating a beautiful and vibrant atmosphere. (Những cánh moi đang được nở rực, tạo ra một không gian đẹp nhất và sôi động.)

3. Let's go outside and soak up the sunshine. It's such a rejuvenating feeling after the long winter. (Hãy rời khỏi ngoài và tận thưởng tia nắng mặt mày trời. Đó là 1 trong xúc cảm thực hiện mới mẻ sau đó 1 ngày đông lâu năm.)

4. The sound of birds chirping and the scent of flowers in the air make u feel alive and full of energy. (Âm thanh chim hót và mừi hương của hoa vô không gian khiến cho tôi cảm nhận thấy chân thật và tràn trề tích điện.)

5. Spring is the perfect time to tướng plant new seedlings and watch them grow into beautiful flowers or fruitful trees. (Mùa xuân là thời gian tuyệt đối hoàn hảo nhằm trồng cây con cái mới mẻ và để ý bọn chúng cải tiến và phát triển trở nên những hoa lá đẹp nhất hoặc cây trái khoáy mùa.)

6. It's time for some spring cleaning. Let's freshen up our living space and get rid of unnecessary clutter. (Đến khi vệ sinh ngày xuân rồi. Hãy thực hiện mới mẻ không khí sinh sống và vô hiệu những dụng cụ ko quan trọng.)

null

7. Spring brings a sense of renewal and new beginnings. It's a great time to tướng mix new goals and pursue new opportunities. (Mùa xuân mang về sự thay đổi và khởi điểm mới mẻ. Đó là thời gian ấn tượng nhằm đưa ra những tiềm năng mới mẻ và theo đuổi xua những thời cơ mới mẻ.)

8. The Dragon Boat Festival is a traditional celebration in which people race dragon boats and enjoy festive activities. (Lễ hội Đoan Ngọ là 1 trong liên hoan tiệc tùng truyền thống cuội nguồn vô bại liệt người xem đua thuyền Long và nhập cuộc những hoạt động và sinh hoạt hài hước.)

9. Holi is a vibrant and colorful festival celebrated in India, where people play with colored powders and water. (Holi là 1 trong liên hoan tiệc tùng sặc sỡ và giàn giụa sắc tố được tổ chức triển khai bên trên chặn Độ, vô bại liệt người xem nghịch tặc với bột màu sắc và nước.)

10. Let's embrace the spirit of spring and seize the day. It's a time of new beginnings and endless possibilities. (Hãy lưu giữ lấy ý thức của ngày xuân và thâu tóm ngày thời điểm ngày hôm nay. Đó là thời gian của những khởi điểm mới mẻ và những thời cơ vô tận.)

ĐĂNG KÝ NGAY:

  • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
  • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
  • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
  • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

III. Đoạn văn dùng kể từ ngữ nói đến mùa xuân

1. Đoạn văn mô tả ngày xuân vày giờ đồng hồ Anh

My favorite season of the year is spring. It's a time when nature comes alive with vibrant colors and gentle breezes. The air is filled with the sweet fragrance of blooming flowers, and the sound of birds chirping fills the atmosphere. The days are longer, allowing for more time to tướng enjoy outdoor activities and soak up the warmth of the sun. It's a season of new beginnings, where the world seems to tướng be bursting with energy and possibilities. I love witnessing the transformation of bare trees into lush green canopies and seeing fields adorned with colorful blossoms. Spring brings a sense of renewal and optimism, and I eagerly anticipate its arrival each year.

Bản dịch: 

Mùa yêu thương quí nhất của tôi vô năm là ngày xuân. Đó là thời gian khi vạn vật thiên nhiên trở thành chân thật với những sắc tố tươi tỉnh sáng sủa và những cơn dông nhẹ dịu. Không khí được tràn trề mừi hương và lắng đọng kể từ những hoa lá đang được nở, và tiếng động của chim hót tràn ngập không khí. Những ngày trở thành dài thêm hơn nữa, được cho phép đem thời hạn nhiều hơn thế nữa nhằm hương thụ những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên và tận thưởng tia nắng mặt mày trời. Đó là 1 trong mùa của những khởi điểm mới mẻ, khi toàn cầu nhường nhịn như tràn trề tích điện và tiềm năng. Tôi quí tận mắt chứng kiến sự biến hóa kể từ cây trơ trụi trở nên một giã lá xanh rớt mướt và bắt gặp những cánh đồng tô điểm vày những hoa lá giàn giụa sắc tố. Mùa xuân đưa đến sự thay đổi và sáng sủa, và tôi vô cùng hồi hộp mong chờ sự rẽ thăm hỏi của mùa này hàng năm.

null

Xem thêm: CẤU TRÚC VÀ BÀI VĂN MẪU VIẾT VỀ TẾT BẰNG TIẾNG ANH CỰC HAY

2. Đoạn văn nói đến ngày Tết vày giờ đồng hồ Anh

My favorite festival of the year is Tet, also known as the Lunar New Year. It's a vibrant and joyous celebration that marks the beginning of the new year in many Asian countries, especially Vietnam. The atmosphere is filled with excitement and anticipation as families come together to tướng honor their ancestors and welcome good fortune. During Tet, streets are adorned with colorful decorations and traditional symbols such as red lanterns and cherry blossoms. People wear traditional ao mềm, exchange wishes for a prosperous year ahead, and share special meals with loved ones. The air is filled with the sound of firecrackers and festive music, adding to tướng the festive spirit. One of the highlights of Tet is visiting temples and pagodas to tướng pray for blessings and offer incense. It's a time to tướng show respect to tướng ancestors and seek their guidance for the upcoming year. People also participate in traditional customs such as giving lucky money in red envelopes and playing traditional games lượt thích bai choi and danh bai. Tet is a time of reunion and gratitude, where families gather to tướng strengthen their bonds and reflect on the past year. It's a time to tướng let go of old grudges and start afresh. The festive atmosphere and the warm smiles on people's faces create a sense of unity and harmony. I love Tet because it brings people together, encourages acts of kindness, and reminds us of the importance of family and cultural traditions. It's a time of hope, new beginnings, and the promise of a prosperous year ahead.

Xem thêm: yahoo powered là gì

Bản dịch:

Lễ hội yêu thương quí của tôi vô năm là Tết, còn được gọi là Năm mới mẻ Âm lịch. Đó là 1 trong liên hoan tiệc tùng bùng cháy và mừng rỡ tươi tỉnh, lưu lại sự khởi điểm của năm mới tết đến ở nhiều vương quốc châu Á, nhất là VN. Bầu không gian tràn trề sự hồi hộp và mong ngóng khi mái ấm gia đình sum họp nhằm tưởng niệm tổ tiên và đón nhận những sự suôn sẻ mới mẻ. Trong cơ hội Tết, những đường phố được tô điểm vày những đèn lồng giàn giụa sắc tố và những hình tượng truyền thống cuội nguồn như tín hiệu đèn đỏ và hoa anh moi. Mọi người khoác áo lâu năm truyền thống cuội nguồn, trao thay đổi câu nói. chúc cho tới 1 năm mới mẻ phồn thịnh và bên nhau hương thụ những bữa tiệc đặc biệt quan trọng với người thân trong gia đình yêu thương. Không khí tràn ngập tiếng động của pháo bông và nhạc liên hoan tiệc tùng, tạo ra thêm thắt không gian tưng bừng. Một trong mỗi điểm nổi trội của Tết là viếng miếu và đền rồng nhằm cầu chúc và thắp hương thơm. Đó là thời gian nhằm tôn trọng tổ tiên và hòng sẽ có được sự chỉ dẫn của mình cho tới năm mới tết đến tiếp đây. Mọi người cũng nhập cuộc vô những phong tục truyền thống cuội nguồn như tặng chi phí mừng tuổi vô phong tị nạnh đỏ ối và nhập cuộc những trò nghịch tặc truyền thống cuội nguồn như bài bác chòi và tiến công bài bác. Tết là thời gian của việc đoàn viên và hàm ơn, khi mái ấm gia đình sum họp nhằm củng cố ý thân ái và suy ngẫm về năm vẫn qua chuyện. Đó là thời gian nhằm buông vứt những côn trùng hận thù địch cũ và khởi điểm từ trên đầu. Bầu không gian liên hoan tiệc tùng và nụ cười cợt êm ấm bên trên khuôn mặt mày người xem tạo ra sự liên minh và hòa phù hợp. Tôi yêu thương Tết vì thế liên hoan tiệc tùng này đưa đến sự sum họp, khuyến nghị những hành vi đàng hoàng và nhắc nhở tất cả chúng ta về vai trò của mái ấm gia đình và truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống. Đó là thời gian của kỳ vọng, khởi điểm mới mẻ và hứa hứa hẹn 1 năm mới mẻ phồn thịnh.

Kết luận

Trên đấy là toàn cỗ những từ vựng về ngày xuân bằng giờ đồng hồ Anh hoặc nhất tất nhiên một trong những trở nên ngữ, khuôn câu và đoạn văn minh hoạ. Hy vọng với những nội dung bên trên, chúng ta có thể thỏa sức tự tin tiếp xúc, thủ thỉ với bằng hữu quốc tế na ná viết lách về mùa đẹp tuyệt vời nhất vô năm này. Langmaster chúc các bạn trở nên công!