mua sắm tiếng anh là gì

TIẾNG ANH GIAO TIẾP THEO CHỦ ĐỀ " SHOPPING"

1. Do you lượt thích shopping?
/ duː juː laɪk ˈʃɒpɪŋ/
 
Bạn đem mến sắm sửa không?
 
2. Yes, I’m a shopaholic.
/jɛs, aɪm ə ˌʃɒpəˈhɒlɪk/
 
Vâng, tôi là một trong người nghiện sắm sửa.
 
3. Absolutely, I'm a big người yêu thích of shopping
/ˈæbsəluːtli, aɪm ə bɪg fæn ɒv ˈʃɒpɪŋ/
 
Chắc luôn! Tôi là một trong tín đồ vật nghiệm sắm sửa.
 
4. Yeah, It is one of the biggest routines in my life.
/jeə, ɪt ɪz wʌn ɒv ðə ˈbɪgɪst ruːˈtiːnz ɪn maɪ laɪf/
 
Yeah, Đó là một trong trong mỗi thói thân quen lớn số 1 vô cuộc sống tôi. 
 
5. No,  I don't lượt thích shopping because I don't have much money.
/nəʊ,  aɪ dəʊnt laɪk ˈʃɒpɪŋ bɪˈkɒz aɪ dəʊnt hæv mʌʧ ˈmʌni/
 
Không, tôi ko mến sắm sửa vì như thế tôi không tồn tại nhiều chi phí.
 
6. How often bởi you go shopping?
/haʊ ˈɒf(ə)n duː juː gəʊ ˈʃɒpɪŋ/
 
Bao lâu quý khách hàng cút sắm sửa 1 lần? 
 
7. Almost every month, I think.
/ˈɔːlməʊst ˈɛvri mʌnθ, aɪ θɪŋk/
 
Tôi nghĩ về là hầu heetss mon nào thì cũng vậy. 
 
8. I go shopping two times a week.
/aɪ gəʊ ˈʃɒpɪŋ tuː taɪmz ə wiːk/
 
Tôi cút sắm sửa nhị phen một tuần.
 
9. I just spend time going shopping when I really need something.
/aɪ ʤʌst spɛnd taɪm ˈgəʊɪŋ ˈʃɒpɪŋ wɛn aɪ ˈrɪəli niːd ˈsʌmθɪŋ/
 
Tôi chỉ dành riêng thời hạn cút sắm sửa khi tôi thực sự cần thiết một cái gì cơ.
 
10. I often go shopping in my không tính phí time.
/aɪ ˈɒf(ə)n gəʊ ˈʃɒpɪŋ ɪn maɪ friː taɪm/
 
Tôi thông thường cút sắm sửa vô thời hạn rảnh. 
 
11. Oh, not very often. Maybe once a month. 
/əʊ, nɒt ˈvɛri ˈɒf(ə)n. ˈmeɪbiː wʌns ə mʌnθ/
 
Ồ, ko thông thường xuyên lắm. cũng có thể hàng tháng một phen.
 
12. Who bởi you often go shopping with?
/huː duː juː ˈɒf(ə)n gəʊ ˈʃɒpɪŋ wɪð/
 
Bạn thông thường cút sắm sửa với ai?
 
13. Sometimes I go shopping with my husband.
/ˈsʌmtaɪmz aɪ gəʊ ˈʃɒpɪŋ wɪð maɪ ˈhʌzbənd/
 
Thỉnh phảng phất tôi nằm trong ông xã cút sắm sửa.
 
14. I often go shopping with my close friends. 
/aɪ ˈɒf(ə)n gəʊ ˈʃɒpɪŋ wɪð maɪ kləʊs frɛndz/
 
Tôi thông thường cút sắm sửa với những người dân bạn tri kỷ của tôi.
 
 
15. Where bởi you usually go shopping?
/weə duː juː ˈjuːʒʊəli ʃɒp/
 
Bạn thông thường sắm sửa ở đâu?
 
16. I don’t have a certain place to tướng cửa hàng at.
/aɪ dəʊnt hæv ə ˈsɜːtn pleɪs tuː ʃɒp æt/
 
Tôi không tồn tại một điểm này cơ nhằm sắm sửa.
 
17. I often visit shopping malls. 
/aɪ ˈɒf(ə)n ˈvɪzɪt ˈʃɒpɪŋ mɔːlz/
 
Tôi thông thường tấp vào những trung tâm sắm sửa.
 
18. I tend to tướng go to tướng many stores to tướng compare prices. 
/aɪ tɛnd tuː gəʊ tuː ˈmɛni stɔːz tuː kəmˈpeə ˈpraɪsɪz/
 
Tôi đem Xu thế tiếp cận nhiều cửa hàng nhằm đối chiếu ngân sách.
 
19. Do you lượt thích shopping online? Why?  
/duː juː laɪk ˈʃɒpɪŋ ˈɒnˌlaɪn? waɪ/
 
Bạn đem mến sắm sửa bên trên mạng không? Tại sao?
 
20. Yes. I think it's very convenient. You just stay at trang chủ and order, and they will bring you everything. You can save time and money also.
 
/jɛs. aɪ θɪŋk ɪts ˈvɛri kənˈviːniənt. juː ʤʌst steɪ æt həʊm ænd ˈɔːdə, ænd ðeɪ wɪl brɪŋ juː ˈɛvrɪθɪŋ. juː kæn seɪv taɪm ænd ˈmʌni ˈɔːlsəʊ/
 
Vâng. Tôi cho rằng nó cực kỳ thuận tiện. quý khách hàng chỉ việc trong nhà và đặt mua, và bọn họ tiếp tục mang tới cho mình tất cả. quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn và gia tài.
 
21. It’s ví convenient because I can lie on my bed and cửa hàng with my phone.
/ɪts səʊ kənˈviːniənt bɪˈkɒz aɪ kæn laɪ ɒn maɪ bɛd ænd ʃɒp wɪð maɪ fəʊn/
 
Thật tiện lợi vì như thế tôi hoàn toàn có thể phía trên chóng và sắm sửa với Smartphone của tôi.
 
 22. Actually. No. I think the quality of online products is not good. I don't feel safe when shopping online. 
/ˈækʧʊəli. nəʊ. aɪ θɪŋk ðə ˈkwɒlɪti ɒv ˈɒnˌlaɪn ˈprɒdʌkts ɪz nɒt gʊd. aɪ dəʊnt fiːl seɪf wɛn ˈʃɒpɪŋ ˈɒnˌlaɪn/
 
Thực rời khỏi. Không. Tôi cho rằng unique của những thành phầm trực tuyến là ko chất lượng tốt. Tôi ko cảm nhận thấy tin cậy khi sắm sửa trực tuyến.
 
 
23. What’s the difference between shopping online and offline?
/wɒts ðə ˈdɪfrəns bɪˈtwiːn ˈʃɒpɪŋ ˈɒnˌlaɪn ænd ˌɒfˈlaɪn?/
 
Sự khác lạ thân thiết sắm sửa trực tuyến và nước ngoài tuyến là gì?
 
24. Unlike shopping offline, you cannot try on the pieces of clothes or kiểm tra the material when shopping online.
/ʌnˈlaɪk ˈʃɒpɪŋ ˌɒfˈlaɪn, juː ˈkænɒt traɪ ɒn ðə ˈpiːsɪz ɒv kləʊðz ɔː ʧɛk ðə məˈtɪərɪəl wɛn ˈʃɒpɪŋ ˈɒnˌlaɪn/
 
Không tương tự sắm sửa thẳng, các bạn ko thể test những kiểu ăn mặc quần áo hoặc đánh giá vật liệu khi sắm sửa bên trên mạng.  
--------
Sử dụng Tài liệu xin xỏ trích rõ ràng mối cung cấp.

"Sưu tầm và Tổng phù hợp bởi FeasiBLE ENGLISH"

Bạn đang xem: mua sắm tiếng anh là gì

Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Xem thêm: wikipedia là gì

Website: https://huba.org.vn/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018 

Xem thêm: postman là gì