lần cuối tiếng anh là gì

Cậu với lưu giữ lần cuối cậu thấy quý bà Luna không?

Bạn đang xem: lần cuối tiếng anh là gì

Do you remember the last time you saw Lady Lunafreya?

Anh biết đấy, vì như thế lần cuối tất cả chúng ta gặp gỡ nhau...

I guess, you know, the way we left things, I-

Lần cuối với người thấy cậu ấy.

Of the last time anybody saw him.

Và này đó là lần cuối nằm trong em vẫn đừng quên bản thân với kiểu mẫu la bàn.

That's the last time I remember having my compass.

Đây là lần cuối nằm trong tôi thấy phụ vương Khi cửa ngõ mái ấm tù đóng góp lại.

I saw him for the last time as the prison door closed behind him.

Lần cuối tôi thấy thì chúng ta đang được phía trên lối kiểu mẫu của Randado.

L last saw them in the main street in Randado.

Lần cuối là hồi nào?

When was the last time?

Lần cuối nằm trong tôi thực hiện điều tương tự động, nhiều người đã biết thành thương.

The last time I did something lượt thích this,

Lần cuối anh thủ thỉ với cậu ấy là lúc nào?

when was the last time You spoke to tướng him?

Tôi cho rằng lần cuối nhị người thủ thỉ cùng nhau là ngay lập tức bên trên căn chống này.

I lượt thích to tướng imagine that the last time you spoke was in this very room.

Đây là lần cuối nằm trong.

This is the very last time.

Lần cuối anh liên hệ với chúng ta là lúc nào?

When was the last time you made tương tác with them?

Lần cuối cô contact với Arnold?

When was your last tương tác with Arnold?

Xem thêm: filerepmalware là gì

Ta căn vặn ngươi lần cuối.

I'll serve it.

Chính sách này được update lần cuối vào trong ngày 16 mon 12 năm năm 2016.

This policy was last updated December 16, năm 2016.

Lần cuối hít nó là ở Salt Lake.

Smoked the last of it back in Salt Lake.

Lần cuối tao nghịch tặc, tôi tiếp tục thua thiệt con cái chim ưng thâm.

Last time we played, I lost a Black hawk to tướng you.

Nói tao nghe coi, phu nhân Stark, lần cuối nằm trong bà gặp gỡ chị bà là lúc nào?

Tell mạ, Lady Stark, when was the last time you saw your sister?

Nói lần cuối nhé, chúng tôi không thích thực hiện chúng ta của anh!

And for the last time, we tự not want to tướng be friends with you!

Lần cuối nằm trong...

The last time...

Hãy cho tới tao gặp gỡ Hứa Tiên lần cuối!

Let mạ see Xu Xian once more!

Lần cuối nằm trong ông thủ thỉ với cậu ấy là lúc nào?

When was the last time you spoke to tướng this kid?

Và tâm trí của anh ý chính thức tâm lý về điểm lần cuối nằm trong anh ghi lưu giữ bọn chúng.

And your mind starts to tướng think about the last time you remember them.

Cũng khá lâu rồi Tính từ lúc lần cuối tôi bắt cậu nhỉ.

It's been a while since I arrested you.

Đã nhiều năm Tính từ lúc lần cuối tôi ăn nó.

It's many years since I've had such an exemplary vegetable.

Xem thêm: smart tv là gì