lá cờ tiếng anh là gì

Lá cờ của Thụy Sĩ và Thành quốc Vatican là những lá cờ vuông độc nhất.

Bạn đang xem: lá cờ tiếng anh là gì

The flags of Switzerland and the Vatican City are the only national flags which are exact squares.

Chúng tôi bơm lại bóng, buộc nhập chạc và treo lên cùng theo với những lá cờ.

And we re- inflated all of the balloons, put them up on a string, and hung them up there among the prayer flags.

Một cuốn bách khoa tự động điển nói: “Như thánh giá bán, lá cờ là linh thiêng liêng”.

The Encyclopedia Americana says: “The flag, lượt thích the cross, is sacred.”

Về mặt mày pháp luật, này đó là 2 lá cờ không giống nhau.

Legally, they are two different flags.

Nhận rời khỏi cơ hội ông vẫn sẵn sàng nhằm trình diễn lá cờ tự tại cho tới dân bọn chúng.

Identify how he prepared to tướng present the title of liberty to tướng the people.

Lá cờ đại diện cho việc độc lập, bền vững và kiên cố, kết hợp và linh động của ASEAN.

The ASEAN Emblem represents a stable, peaceful, united and dynamic ASEAN.

Ông tớ chú thích rằng Khi được trả lại thì lá cờ ở nhập hiện tượng tồi tàn.

He notes that the flag was in a poor condition when returned.

Lá cờ được trải qua Khi giao dịch thanh toán bầy tớ bị huỷ bỏ nhập năm 1418.

The flag was adopted when slave trading was abolished in 1418.

Lá cờ đã trở nên tổn thất nhập cuộc chiến bại nghiền loàn ở Trận Hemmingstedt ngày 17.2.1500.

The flag was lost in a devastating defeat at the Battle of Hemmingstedt on 17 February 1500.

Đây là 1 trong những list những lá cờ của Nhật Bản nhập quá khứ và tiến bộ.

This is a list of Japanese flags, past and present.

Cô ấy vẫn gan góc đi tìm kiếm lá cờ Oriflamme à

She was brave enough to tướng fetch the oriflamme.

Lá cờ cũng rất có thể là 1 trong những vật người tớ tôn sùng.

* Flags can also be objects of veneration.

Nền xanh rì dương khêu gợi ý về lá cờ Châu Âu.

The xanh rì background is suggestive of the flag of Europe.

Xem thêm: essex corp là gì

Mẹ tôi, em tôi và ông nội tôi cho tới đón -- vẫy lá cờ Anh nho nhỏ -- ( Tiếng mỉm cười )

My mum was there; my brother was there; my granddad was there -- had a little Union Jack -- ( Laughter )

Hãy nhìn lá cờ Oriflamme.

Behold the Oriflamme.

Trên ê sở hữu hàng trăm lá cờ nguyện cầu tuy nhiên người tớ treo lên trong vô số nhiều năm.

And up there, there are thousands of prayer flags that people have spread out over the years.

Một loạt những lá cờ Nhật Bản nhập một lối nhập ngôi trường học tập.

A series of Japanese flags in a school entrance.

Bạn vẫn thấy trong khúc đoạn phim sở hữu thật nhiều lá cờ.

You saw during that đoạn phim all those flags.

Năm 1932, Hải quân Anh ý kiến đề nghị cần thiết đưa đến một lá cờ đầu tiên.

In 1932, the British Navy suggested an official flag should be designed.

Người của Richard rung rinh lá cờ xuống và ném nó nhập con cái hào của Acre.

Richard's men tore the flag down and threw it in the moat of Acre.

Luôn sở hữu gì ê về những lá cờ thực hiện rung rinh động xúc cảm của tất cả chúng ta.

There's just something about them that works on our emotions.

Và tôi chính thức với việc xếp trật tự nhập vài ba lá cờ.

And I started to tướng bring some order into some flags.

Biểu tượng thủy quân Nhật Bản cũng tác động cho tới việc kiến thiết những lá cờ không giống.

The Japanese naval ensign also influenced other flag designs.

Ánh mặt mày trời thực hiện tôi lưu giữ lá cờ của tất cả chúng ta, một điềm tốt.

The sunburst reminds mạ of our flag, a good omen.

Ta tiếp tục ngậm mỉm cười điểm hoàng tuyền trong khi thấy lá cờ đỏ hỏn.

When I look down from heaven, the red flag will bring a smile to tướng my lips.

Xem thêm: thư mục roaming là gì