ký sinh trùng tiếng anh là gì

Do ký sinh trùng bức rét sinh rời khỏi.

Bạn đang xem: ký sinh trùng tiếng anh là gì

It's produced by the malaria parasite and it's a very interesting crystalline substance.

Ký sinh trùng này là một trong những người trọn vẹn hấp dẫn và là một trong những vũ công tuyệt hảo.

This parasite is perfectly charming and a magnificent dancer.

Rồi con cái con muỗi đem búp căn bệnh này rất có thể truyền ký sinh trùng thanh lịch người khác

Then the infected mosquito can pass the parasite to lớn another human

Nó rất có thể truyền vi-rút, vi trùng hoặc ký sinh trùng.

There is the risk of transmitting viruses, bacteria, or parasites.

Hãy bảo đảm bản thân ngoài ký sinh trùng!

Protect Yourself From Parasites!

Sốt rét là căn căn bệnh bởi ký sinh trùng tạo nên.

Malaria is a parasitic disease.

Đó là một trong những ký sinh trùng.

It's a parasite.

Tôi ham muốn ký sinh trùng óc.

I want brain parasites.

Toxoplasmosis là một trong những căn bệnh ký sinh trùng bởi Toxoplasma gondii tạo nên.

Toxoplasmosis is a parasitic disease caused by Toxoplasma gondii.

Piperazine thực hiện bại liệt liệt ký sinh trùng, khiến cho bọn chúng bị thải ra phía bên ngoài qua loa phân.

Piperazine paralyses the parasites, causing them to lớn pass in the feces.

Tác động căn bệnh ký sinh trùng tạo nên kể từ không dễ chịu nhẹ nhàng cho tới bị tiêu diệt.

The effects caused by parasitic diseases range from mild discomfort to lớn death.

Ký sinh trùng thông thường xâm nhập nhập khung hình trải qua domain authority hoặc mồm.

Parasites normally enter the body toàn thân through the skin or mouth.

Bọn ký sinh trùng trú ngụ ở những nếp mạng bên trên áo sơ-mi và quần.

The parasites live in the seams of our shirts and trousers.

Xem thêm: cisco là gì

Ở quá trình cuối của căn bệnh ngủ hầu hết toàn bộ ký sinh trùng đều phía bên trong óc.

In the final stage of African trypanosomiasis... almost all the parasites are inside the brain.

Nó là ký sinh trùng của cá.

It is a parasite of fish.

Có một loại ký sinh trùng phổ cập ở Jamaica đem tương quan cho tới căn bệnh nấm chân.

There's a common parasite in Jamaica that can resemble foot fungus.

Một loại ký sinh trùng rất rất nguy khốn.

Very detrimental parasite.

Nó bao hàm nhị group giun dẹp ký sinh trùng, được gọi là "sán lá".

It includes two groups of parasitic flatworms, known as flukes.

Tuy nhiên, ký sinh trùng rất có thể được chẩn đoán vày hàng loạt xét nghiệm phân.

But parasites can be diagnosed by means of several stool examinations.

Phụ nằm trong vật ngôi nhà, chẩn đoán lúc đầu là ký sinh trùng.

Host dependant, initial diagnos is is parasitic.

Nên Shop chúng tôi suy nghĩ... Shop chúng tôi vẫn triệu tập nhập trùng bức rét, ký sinh trùng tương quan.

" Well, we've done all these things that are focused on the Plasmodium, the parasite involved.

Vi trùng, virus, độc hóa học, nấm, ký sinh trùng, chắc chắn là một trong những nhập số bại liệt.

Bacterials, virals, toxins, fungals, parasites, it's got to lớn be one of them.

A-míp và giun sán là nhị loại ký sinh trùng

Amoebas and worms are two types of parasites

Vậy, làm thế nào rất có thể tự động bảo đảm ngoài ký sinh trùng?

So how can you protect yourself from parasites?

Các căn bệnh lây truyền và ký sinh trùng cũng rất có thể dẫn theo cá bị tiêu diệt một loạt.

Infectious diseases and parasites can also lead to lớn fish kill.

Xem thêm: penpals là gì