không có cửa tiếng anh là gì

Phòng trước là chống độc nhất nhập căn hộ chung cư cao cấp không với cửa buột.

Bạn đang xem: không có cửa tiếng anh là gì

The hallway's the only room in the apartment with no windows.

Bức tường này không với cửa, tuy nhiên nó không thực sự cao.

This wall has no openings, but it's not sky-high.

Ở trên đây còn không với cửa mặt hàng Tesco.

We don't even have a Tesco.

Không với cửa buột, hoặc đồng hồ đeo tay.

There's no windows, or clocks.

Có chắc chắn là không với cửa buột không?

Sure there's no window in there?

Dân bọn chúng đóng góp thuyền không với cửa buột.

The people built boats with no windows.

Không với cửa hậu.

There were no back doors.

Và rồi tôi trí tuệ rằng không có [cửa buột,] không có tia nắng.

And then I realized that there was [no window,] no sunlight.

Đó là chống thử nghiệm tương hỗ, thiệt trùng khớp, đòi hỏi không với cửa buột.

It's the tư vấn labs, which, by some coincidence, required no windows.

Phía sau tầng trệt, không với cửa buột.

Ground floor, in the back, no view.

Cửa ngoài không với cửa chắn đảm bảo an toàn.

The exterior doors don't have gates on them.

Các vùng của trang với số nhấp loài chuột ở bên dưới ngưỡng không với cửa buột ghi chú.

Areas of the page whose clicks fall below the threshold tự not have bubbles.

Không với cửa buột nào là ứng hình mẫu ' % # ' và không chỉ là đi ra lệnh

Xem thêm: yahoo powered là gì

No window matching pattern '%# ' and no command specified

Nhưng nếu như cả tía tất cả chúng ta liên thủ tiến công ông không với cửa mang đến ông thắng đâu.

But if the three of us fight against you, these's no way you can win.

Caleb, với cùng 1 nguyên do tạo cho không với cửa buột nhập chống này.

Caleb, there's a reason there are no windows in this room.

Nơi này không với cửa buột, có duy nhất một cửa ngõ thông gió máy.

No windows here, only an air vent.

Ở trển đỉnh tòa tháp nhưng mà không với cửa hoặc lan can.

On top of a tall tower that has no doors or stairs.

Bắt đầu không với cửa buột đem định

Start without a mặc định window

Không với cửa buột thoại singin nhập cơ chế với sắc thái

There is no login dialog window in themed mode

Anh không với cửa đâu.

I finished!

" Có một vòng tường vị trí và không với cửa. "

" There was a wall round the place and there was no door. "

Dù cô tài giỏi đảm bảo chất lượng cho tới cỡ nào là, thì cũng không với cửa với tôi đâu.

you are still no match for bầm.

Ở trên đây không với cửa buột à?

You have no windows here?

không với cửa buột nhập mái ấm tù đâu.

They got no windows in the workhouse.

Xem thêm: system volume information là gì