hòa thuận tiếng anh là gì

Nếu rất có thể được, thì nên rất là bản thân nhưng mà hòa-thuận với quý khách.

Bạn đang xem: hòa thuận tiếng anh là gì

Provide fine things in the sight of all men.

Tỏ đi ra hòa thuận với những người không giống nhập thánh chức tạo nên những quyền lợi nào?

What benefits come from being peaceable in the ministry?

Bài 4 đã cho chúng ta biết cơ hội tất cả chúng ta rất có thể gắng mức độ sinh sống hòa thuận.

The second article shows how we can pursue peace.

Trong những khi như vậy, ngay lập tức những người dân ngoài cũng thấy rõ rệt sự hòa thuận của tất cả chúng ta.

At such times our peace is evident even đồ sộ outsiders.

Cầu van lơn mang đến tất cả chúng ta cùng với nhau sinh sống nhập tự do, hòa thuận và thương yêu thương.

May we live together in peace and harmony and love.

Do cơ tự do thiệt sự nên bao hàm cả sự hòa thuận nhập mái ấm gia đình.

True peace must therefore include domestic tranquillity.

Cô nên biết, Marcel và tôi hiện nay ko hề hòa thuận nhưng mà.

You should know, Marcel and I are not on the best of terms right now.

Với thời hạn, nhì người hòa thuận lại cùng nhau.

Over time, his relationship with his father improved.

5 Hòa thuận với mái ấm gia đình song bên

5 How đồ sộ Keep Peace With Your Relatives

“Nhiều người nhập tất cả chúng ta cố sinh sống hòa thuận với những người không giống.

“Many of us try đồ sộ have peaceful relations with others.

‘Hãy hòa-thuận với từng người’

Be Peaceable With All Men”

Nếu rất có thể được, thì nên rất là bản thân nhưng mà hòa-thuận với quý khách...

If possible, as far as it depends upon you, be peaceable with all men. . . .

Làm sao việc này canh ty mái ấm gia đình lưu giữ sự hòa thuận nhập nhà? (II Ti-mô-thê 3:16, 17).

Xem thêm: yahoo powered là gì

How can doing this help a family đồ sộ maintain peace in a household? —2 Timothy 3:16, 17.

Chúng tao rất có thể gắng mức độ hòa thuận thế nào Lúc người không giống phạm lỗi với mình?

How may we pursue peace when we have been wronged?

Hãy nỗ lực hòa thuận với những người khác

Pursue Peace With Others

Rô-ma 12:18: ‘Hãy hòa thuận với từng người’.

Romans 12:18: “Be peaceable with all men.”

18 Việc “tìm cơ hội tạo ra sự hòa-thuận” tiếp tục tạo nên ân phước đầy đủ.

18 Our pursuing “the things making for peace” brings us rich blessings.

Bằng cơ hội này tất cả chúng ta tạo ra sự hòa thuận hầu tăng cường sự thích hợp nhất?

How does proving ourselves đồ sộ be peacemakers promote unity?

Làm theo đòi tiêu xài chuẩn chỉnh này là bước đầu tiên để sở hữu được sự hòa thuận nhập ngôi nhà (Thi-thiên 119:165).

(Psalm 119:165) Jehovah’s requirements are not unrealistic or burdensome.

Không còn những điều cản ngăn sự hòa thuận

No Obstacle đồ sộ Peace

13 Khi bỏ qua người không giống, tất cả chúng ta đang được tạo ra sự hòa thuận.

13 When we forgive others, we prove ourselves đồ sộ be peacemakers.

Theo phương pháp này thì thương yêu thương và sự hòa thuận rất có thể ở với tất cả chúng ta.

This way, love and peace can dwell among us.

Làm thế này những trưởng lão vun đậy điệm sự hòa thuận với nhau?

How bởi elders promote peace among themselves?

Sự sám hối canh ty bình phục và lưu giữ ý thức hòa thuận và bình an.

Repentance helps restore and maintain harmony and peace.

Xem thêm: ấp tiếng anh là gì