hẹn giờ tiếng anh là gì

Cứ như và được hẹn giờ vậy.

Bạn đang xem: hẹn giờ tiếng anh là gì

I gotta put in my hours.

Đồng hồ nước hẹn giờ đã trở nên chuyên chở bẫy.

The time has been booby trapped.

Nhưng nhằm nhảy đồng hồ thời trang hẹn giờ 70 giây, gạt công tắc nguồn khắc ghi " Phá huỷ. "

But lớn start the 70-second timer, you need lớn flip the switch marked " Destruct. "

Đồng hồ nước hẹn giờ Người lớn

Grown-up Timer

Ổng rằng là sở hữu bom hẹn giờ ông tớ thấy trên tầng 4 Khi...

Ηe was telling bầm about a time bomb he found in Level 4 when...

Đó là một trong những trái khoáy bom hẹn giờ".

"WE ARE A TIMEBOMB".

Tôi là một trong những trái khoáy bom em nhỏ xíu hẹn giờ!

I'm a ticking baby time bomb!

Người công ty đang không hẹn giờ với tương đối đầy đủ tớ.

The master had made no appointment with his slaves.

Chúng tớ là... những trái khoáy bom hẹn giờ.

We're a time bomb.

Werther là một trong những trái khoáy bom hẹn giờ và nó rất cần được túa gỡ.

Werther is a time bomb, and it needs lớn be defused.

Cậu tớ tương tự là đang được ngồi bên trên một trái khoáy bom hẹn giờ vậy.

It's as if he's sitting on a time bomb.

Bộ hẹn giờ thiết đặt bao lâu?

What's the timer mix for?

Để lắp đặt bom... cần thiết nối kíp nổ với cỗ hẹn giờ như vậy này

When you' re ready lớn to arm... attach the detonator lớn the bottom of the time pencil

Xem thêm: dalziel nghĩa là gì

Khi không còn thời hạn hẹn giờ, phần mềm tiếp tục trong thời điểm tạm thời tạm dừng cho tới không còn ngày.

When you reach the time limit you mix, the phầm mềm will temporarily pause for the rest of the day.

Hẹn 5 giờ bên trên văn chống tôi.

At 5:00 in my office.

Hẹn giờ 60 minutes.

Let's mix it for 60 minutes.

Năm phút hẹn giờ.

Five minute timer.

Cuộc hẹn 10 giờ của ông cho tới sớm trăng tròn phút.

Your ten o'clock is trăng tròn minutes early, Sir.

Và nếu như điều này xẩy ra, thương hiệu này là một trái khoáy bom hẹn giờ đang được hóng nổ.

And if that happens, this guy is just a time bomb waiting lớn explode.

Ổng đang được ỉm một trái khoáy bom hẹn giờ nhập người ổng, đích không?

He hid a time bomb on him, right?

Nhiều loại phòng bếp còn tồn tại tính năng hẹn giờ.

Many comedians have day jobs.

Bom hẹn giờ hả?

Is it ticking?

Bọn tôi sở hữu lắp đặt một máy hẹn giờ.

We've installed a handy little timer.

Anh sở hữu sử dụng mìn hẹn giờ không?

So vì thế you use a timer?

Nhưng nút hẹn giờ hư hỏng rồi.

The damn thing's broken.

Xem thêm: one time là gì