Business is booming.

Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành #HOT

0
Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành #HOT

Post:Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành

Bài viết Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành có nội dung như sau: Lưu ý:
1. Ở câu 15 đáp án có thể chỉ là A đúng, có thể chỉ là B đúng, hoặc cũng có thể là cả A và B đều đúng. Cái này tùy thuộc vào quy ước của giảng viên lý thuyết về trạng thái của hệ thống. Kết luận cuối cùng là của giảng viên chấm bài nha các bạn.
2. Ở câu tự luận a, về mặc định là P1 sẽ quay về hàng đợi trước khi P3 vào hàng đợi nên P1 được thực thi trước. Hoặc cũng có thể là để đảm bảo tính công bằng và giảm thời gian đáp ứng thì sẽ cho P3 thực hiện trước. Cái này tùy thuộc vào quy ước của giảng viên lý thuyết về việc có đảm bảo tính công bằng và thời gian đáp ứng hay không. Lưu ý công bằng khác với bình đẳng. Kết luận cuối cùng là của giảng viên chấm bài nha các bạn.

Lưu ý:
1. Ở câu 15 đáp án có thể chỉ là A đúng, có thể chỉ là B đúng, hoặc cũng có thể là cả A và B đều đúng. Cái này tùy thuộc vào quy ước của giảng viên lý thuyết về trạng thái của hệ thống. Kết luận cuối cùng là của giảng viên chấm bài nha các bạn.
2. Ở câu tự luận a, về mặc định là P1 sẽ quay về hàng đợi trước khi P3 vào hàng đợi nên P1 được thực thi trước. Hoặc cũng có thể là để đảm bảo tính công bằng và giảm thời gian đáp ứng thì sẽ cho P3 thực hiện trước. Cái này tùy thuộc vào quy ước của giảng viên lý thuyết về việc có đảm bảo tính công bằng và thời gian đáp ứng hay không. Lưu ý công bằng khác với bình đẳng. Kết luận cuối cùng là của giảng viên chấm bài nha các bạn.

Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=XmHKVPOQT-Q

Tags của Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành: #Hệ #điều #hành #IT007 #Hướng #dẫn #giải #đề #thi #giữa #HK2 #năm #học #môn #Hệ #điều #hành

Từ khóa của Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành: giải đề thi

Thông tin khác của Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành:

Lưu ý:
1. Ở câu 15 đáp án có thể chỉ là A đúng, có thể chỉ là B đúng, hoặc cũng có thể là cả A và B đều đúng. Cái này tùy thuộc vào quy ước của giảng viên lý thuyết về trạng thái của hệ thống. Kết luận cuối cùng là của giảng viên chấm bài nha các bạn.
2. Ở câu tự luận a, về mặc định là P1 sẽ quay về hàng đợi trước khi P3 vào hàng đợi nên P1 được thực thi trước. Hoặc cũng có thể là để đảm bảo tính công bằng và giảm thời gian đáp ứng thì sẽ cho P3 thực hiện trước. Cái này tùy thuộc vào quy ước của giảng viên lý thuyết về việc có đảm bảo tính công bằng và thời gian đáp ứng hay không. Lưu ý công bằng khác với bình đẳng. Kết luận cuối cùng là của giảng viên chấm bài nha các bạn.

Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=XmHKVPOQT-Q

Xem ngay video Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành

Tags của Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành: #Hệ #điều #hành #IT007 #Hướng #dẫn #giải #đề #thi #giữa #HK2 #năm #học #môn #Hệ #điều #hành

Bài viết Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành có nội dung như sau: Lưu ý:
1. Ở câu 15 đáp án có thể chỉ là A đúng, có thể chỉ là B đúng, hoặc cũng có thể là cả A và B đều đúng. Cái này tùy thuộc vào quy ước của giảng viên lý thuyết về trạng thái của hệ thống. Kết luận cuối cùng là của giảng viên chấm bài nha các bạn.
2. Ở câu tự luận a, về mặc định là P1 sẽ quay về hàng đợi trước khi P3 vào hàng đợi nên P1 được thực thi trước. Hoặc cũng có thể là để đảm bảo tính công bằng và giảm thời gian đáp ứng thì sẽ cho P3 thực hiện trước. Cái này tùy thuộc vào quy ước của giảng viên lý thuyết về việc có đảm bảo tính công bằng và thời gian đáp ứng hay không. Lưu ý công bằng khác với bình đẳng. Kết luận cuối cùng là của giảng viên chấm bài nha các bạn.

Xem ngay video Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành

Từ khóa của Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành: giải đề thi

Thông tin khác của Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành:

Lưu ý:
1. Ở câu 15 đáp án có thể chỉ là A đúng, có thể chỉ là B đúng, hoặc cũng có thể là cả A và B đều đúng. Cái này tùy thuộc vào quy ước của giảng viên lý thuyết về trạng thái của hệ thống. Kết luận cuối cùng là của giảng viên chấm bài nha các bạn.
2. Ở câu tự luận a, về mặc định là P1 sẽ quay về hàng đợi trước khi P3 vào hàng đợi nên P1 được thực thi trước. Hoặc cũng có thể là để đảm bảo tính công bằng và giảm thời gian đáp ứng thì sẽ cho P3 thực hiện trước. Cái này tùy thuộc vào quy ước của giảng viên lý thuyết về việc có đảm bảo tính công bằng và thời gian đáp ứng hay không. Lưu ý công bằng khác với bình đẳng. Kết luận cuối cùng là của giảng viên chấm bài nha các bạn.

Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=XmHKVPOQT-Q

Từ khóa của Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành: giải đề thi

Bài viết Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành có nội dung như sau: Lưu ý:
1. Ở câu 15 đáp án có thể chỉ là A đúng, có thể chỉ là B đúng, hoặc cũng có thể là cả A và B đều đúng. Cái này tùy thuộc vào quy ước của giảng viên lý thuyết về trạng thái của hệ thống. Kết luận cuối cùng là của giảng viên chấm bài nha các bạn.
2. Ở câu tự luận a, về mặc định là P1 sẽ quay về hàng đợi trước khi P3 vào hàng đợi nên P1 được thực thi trước. Hoặc cũng có thể là để đảm bảo tính công bằng và giảm thời gian đáp ứng thì sẽ cho P3 thực hiện trước. Cái này tùy thuộc vào quy ước của giảng viên lý thuyết về việc có đảm bảo tính công bằng và thời gian đáp ứng hay không. Lưu ý công bằng khác với bình đẳng. Kết luận cuối cùng là của giảng viên chấm bài nha các bạn.

Từ khóa của Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành: giải đề thi

Tags của Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành: #Hệ #điều #hành #IT007 #Hướng #dẫn #giải #đề #thi #giữa #HK2 #năm #học #môn #Hệ #điều #hành

Thông tin khác của Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành:
Video này hiện tại có 566 lượt view, ngày tạo video là 2022-04-17 08:57:42 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=XmHKVPOQT-Q , thẻ tag: #Hệ #điều #hành #IT007 #Hướng #dẫn #giải #đề #thi #giữa #HK2 #năm #học #môn #Hệ #điều #hành

Cảm ơn bạn đã xem video: Hệ điều hành – IT007 Hướng dẫn giải đề thi giữa HK2 năm học 2021-2022 môn Hệ điều hành.

Leave A Reply

Your email address will not be published.