hạn mức tiếng anh là gì

Hạn mức tính phí mỗi tháng của công ty không bao giờ thay đổi.

Bạn đang xem: hạn mức tiếng anh là gì

The monthly charging limit remains unchanged.

Vết ngày tiết nhập căn nhà, thẻ tín dụng thanh toán, nâng hạn mức bảo đảm.

Blood in the house, credit cards, life insurance.

Để tách con gián đoạn cty, hãy đáp ứng các bạn hiểu cơ hội quản lý và vận hành hạn mức tín dụng thanh toán.

To avoid service interruptions, make sure you understand how to tướng manage your credit limit.

Tôi chỉ mất 5 triệu này là hạn mức nhập hotel này.

I only have 5 million credit limit in this khách sạn.

Việc đầu tư chi tiêu vượt lên hạn mức tín dụng thanh toán hoàn toàn có thể khiến cho các bạn bắt gặp giới hạn về cty.

Attempting to tướng spend above your credit limit could lead to tướng restrictions in service.

Google gửi thông tin về hạn mức tín dụng thanh toán của công ty.

Google sends notifications about your credit limit.

Đó là nguyên nhân hạn mức tín dụng thanh toán của công ty tối thiểu cần là $20.000.

That's why your credit line has to tướng be at least $20,000.

Lưu ý: Hạn mức từng ngày sẽ không còn hoạt động và sinh hoạt nếu như khách hàng tắt Trình tiết kiệm ngân sách tài liệu.

Note: Daily limit doesn’t work if Data Saver is off.

2. Giới hạn mức đầu tư chi tiêu.

Set spending limits.

Gửi biểu khuôn mẫu Yêu cầu tăng hạn mức đầu tư chi tiêu từng ngày.

Submit the Daily spending limit increase request sườn.

MoMo hoàn toàn có thể đem những quy quyết định giới hạn bổ sung cập nhật về hạn mức số chi phí thanh toán giao dịch.

MoMo may have additional restrictions on the payment amount limit.

Cách bịa đặt giới hạn mức dùng dữ liệu:

Xem thêm: ete là gì

To mix a data usage limit:

Để quản lý và vận hành Hạn mức từng ngày, các bạn đem 2 tùy chọn:

To manage the Daily limit, you have 2 options:

Tuy nhiên, số chi phí các bạn cần trả ko lúc nào vượt lên vượt hạn mức tính phí mỗi tháng.

However, you’ll never be charged more than thở the monthly charging limit.

Gần phía trên, ông ấy đã mang đi ra một hạn mức tín dụng thanh toán cho 1 lương y ở Rome.

He recently issued a line of credit to a physician here in Rome.

Hạn mức của khoản vay?

Term of loan?

Trong thời hạn ra mắt World Cup, sảnh giới hạn mức chứa chấp tối nhiều là 40,549.

During the World Cup, the arena had a limited maximum-capacity of 40,549.

Chúng tôi đánh giá hạn mức tín dụng thanh toán của công ty mỗi tháng.

Your credit limit is reviewed on a monthly basis.

Lưu ý: Hình ảnh hoặc video clip tiếp tục chuyên chở lên sẽ tiến hành tính nhập hạn mức bộ nhớ lưu trữ của công ty nếu:

Note: Uploaded photos or videos will count towards your storage limit if:

Hãy tuân theo những chỉ dẫn sau nhằm link thông tin tài khoản Google Ads với hạn mức tín dụng thanh toán.

Use the following instructions to tướng links a Google Ads tài khoản to tướng a credit line.

Lập hóa lô hàng tháng: Google cung ứng hạn mức tín dụng thanh toán cho tới ngân sách lăng xê của công ty.

Monthly invoicing: Google provides you a line of credit for your advertising costs.

Để canh ty quản lý và vận hành tài liệu địa hình của công ty, hãy thiết lập Hạn mức từng ngày nhập Datally.

To help manage your mobile data, mix up a Daily limit in Datally.

Xem thêm: moodle là gì