gián tiếp tiếng anh là gì

​Câu con gián tiếp vô giờ đồng hồ anh là một trong những trong mỗi kỹ năng ngữ pháp cơ phiên bản tuy nhiên ngẫu nhiên người học tập giờ đồng hồ Anh nào thì cũng nên cầm được.

​Dưới đấy là tổ hợp cơ hội dùng cơ phiên bản câu con gián tiếp qua loa những loại câu, hãy nằm trong mò mẫm hiểu nhé.

Bạn đang xem: gián tiếp tiếng anh là gì

​Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​I. Phân Biệt Câu Trực Tiếp - Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Câu thẳng (direct speech) là lời nói của người nào này được trích dẫn lại nguyên vẹn văn và thông thường được nhằm vô vệt ngoặc kép (“… ”).

​Ví dụ: “I love shopping”, she said.

​Câu con gián tiếp (indirect/reported speech) là câu trần thuật lại điều thưa của những người không giống theo đuổi ý của những người trần thuật tuy nhiên ý nghĩa sâu sắc bất biến.

​Ví dụ: She said that she loved shopping.

Phân biệt câu thẳng - câu con gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh

Phân biệt câu thẳng - câu con gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh

​II. Cách Sử Dụng Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Để đem câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp, tất cả chúng ta chỉ việc ghép nội dung trần thuật vào sau cùng động kể từ trần thuật và tiến hành một vài thay đổi sau:

​1. Lùi Thì Của Câu

​Nếu động kể từ trần thuật (reporting verb) của câu ở thì vượt lên trên khứ thì nên lùi động kể từ chủ yếu về vượt lên trên khứ một bậc Lúc đem kể từ điều thưa thẳng (direct speech) sang trọng điều thưa con gián tiếp (indirect / reported speech) theo đuổi quy tắc sau:

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Hiện bên trên đơn

Quá khứ đơn

Hiện bên trên tiếp diễn

Quá khứ tiếp diễn

Hiện bên trên trả thành

Quá khứ trả thành

Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễn

Quá khứ triển khai xong tiếp diễn

Quá khứ đơn

Quá khứ trả thành

Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ triển khai xong tiếp diễn

Quá khứ trả thành

Quá khứ triển khai xong tiếp diễn

Quá khứ triển khai xong tiếp diễn

Quá khứ triển khai xong tiếp diễn

Tương lai đơn giản

Tương lai đơn vô vượt lên trên khứ (would/shoud)

Tương lai gần

Tương lai ngay gần vô vượt lên trên khứ (was/were going to)

Tương lai tiếp diễn

Tương lai tiếp nối vô vượt lên trên khứ

Tương lai trả thành

Tương lai trả thành

Tương lai triển khai xong tiếp diễn

Tương lai triển khai xong tiếp nối vô vượt lên trên khứ

​Một số tình huống quan trọng ko lùi thì Lúc đem câu thẳng sang trọng con gián tiếp:

​​1. Nếu động kể từ trần thuật (reporting verb) phân chia ở những thì hiện tại tại: tất cả chúng ta không thay đổi thì của động kể từ chủ yếu và những trạng kể từ chỉ xứ sở tương đương trạng kể từ chỉ thời hạn vô câu thẳng Lúc đem sang trọng con gián tiếp.

​Ví dụ:

 • ​​ He says: “I’m going vĩ đại Thủ đô New York next week.”
 • ​​He says he is going vĩ đại Thủ đô New York next week.

​​ 2. Sự thiệt, vụ việc luôn luôn trực tiếp đúng

​Ví dụ:

 • ​“The earth moves round the sun” he said.
 • ​He said that the earth moves round the sun.

​3. ​Câu ĐK loại II và III

Ví dụ:

 • ​“If I were you, I would leave here” he said.
 • ​He said that if he were bủ, he would leave there.

4. Wish + past simple/ past perfect

Ví dụ:

 • ​“I wish I lived in Da Nang”, he said.
 • ​He said he wished he lived in Da Nang.

5. Cấu trúc “it’s time somebody did something”

​Ví dụ:

 • ​“It’s time he woke up”, she said.
 • ​She said it was time he woke up.

​​6. Would/ should/ ought to/ had better/ used vĩ đại ko chuyển

​Ví dụ:

 • ​“ You’d better work hard” he said
 • ​He said that I had better work hard.

​2. Biến Đổi Đại Từ, Tân Ngữ Và Tính Từ Sở Hữu

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

I

He/She

We

They

You

He/She/I/They

me

him/her

us

them

you

him/her/me/them

myself

himself/herself

ourselves

ourselves

yourself

himself / herself / myself

yourselves

themselves

my

his / her

our

Xem thêm: anh là gì trong em

their

your

his / her / my/ their

​3. Biến Đổi 1 Số Động Từ Khuyết Thiếu

 • ​Can -> could
 • ​May -> might
 • ​Must -> had to
 • Will -> would
 • Shall -> should

​4. Biến Đổi Một Số Trạng Từ Chỉ Thời Gian, Nơi Chốn

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

Here

There

This

That

These

Those

Today

That day

Tonight

That night

tomorrow

The next day/ The following day

Next week

The following week

Yesterday

The day before/ The previous day

Last week

The week before/ The previous week

The day after tomorrow

In 2 days’ time

The day before yesterday

Two days before

Now

Then

Ago

Before 

​III. Câu Trần Thuật Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​ Khi thay đổi câu tường thuật kể từ thẳng sang trọng con gián tiếp, tất cả chúng ta dùng những động kể từ tường thuật: say (that), tell sb (that)

​Thực hiện tại những thay đổi quan trọng về đại kể từ, tân ngữ, tính kể từ chiếm hữu,...và lùi thì nếu như động kể từ trần thuật phân chia ở thì vượt lên trên khứ.

S + said /said vĩ đại sb that/ told sb that + Clause

​Ví dụ:

 • ​“ I am going vĩ đại buy this house next month”, she said.
 • ​She said that she was going vĩ đại buy that house the following month.
 • ​“ I am going vĩ đại buy this house next month”, she said.
 • ​She said that she was going vĩ đại buy that house the following month.

IV. Câu Hỏi Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​1. Câu Hỏi Yes/No:

​ Động kể từ trần thuật sử dụng: ask, wonder, want vĩ đại know

​Thêm if/whether sau động kể từ tường thuật

S + asked (sb) / wondered / wanted vĩ đại know + if/whether + Clause

Ví dụ:

 • ​“Do you love camping?, Nam asked.
 • ​Nam asked bủ if I loved camping.

Chú ý: Nếu vô câu thẳng đem kể từ “or not” thì vô câu con gián tiếp buộc phải người sử dụng “whether”.

​Ví dụ:

 • ​“Does Lan lượt thích hãng apple or not?”, he asked.
 • ​He wondered whether Lan liked hãng apple or not.

​2. Câu Hỏi Wh- Questions:

​Động kể từ trần thuật thông thường sử dụng: ask, wonder, want vĩ đại know

​Sau động kể từ trần thuật là kể từ nhằm chất vấn và mệnh đề (lùi thì nếu như cần thiết thiết) ko hòn đảo ngữ

S+ asked (sb) / wondered/ wanted vĩ đại know + Wh-word + S+ V (thì)

​Ví dụ:

 • ​“How tự you go vĩ đại school?”, my teacher asked.
 • ​My teacher wanted vĩ đại know how I went vĩ đại school.

​V. Câu Mệnh Lệnh Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

​Khẳng định:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + vĩ đại V

​Ví dụ:

 • ​“Turn down the music, please.”, he said.
 • ​He told us vĩ đại turn down the music

​Phủ định:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + not + vĩ đại V

​Ví dụ:

 • ​​“Don’t smoke in this room.”, she said vĩ đại Nam.
 • ​She told Nam not vĩ đại smoke in that room.

Khi câu thẳng đem nghĩa đi ra mệnh lệnh, tớ người sử dụng động kể từ trần thuật order:

order sb vĩ đại tự st

​Ví dụ:

 • ​He said vĩ đại bủ angrily: “Go out!”
 • ​He ordered bủ vĩ đại go out.

​VI. Một Số Trường Hợp Đặc Biệt Của Câu Gián Tiếp

​Đôi Lúc, tùy vô sắc thái ý nghĩa sâu sắc của câu thẳng tuy nhiên tớ tiếp tục lựa chọn động kể từ trần thuật tương thích (ngoài ask, tell), những động kể từ trần thuật chia thành 2 group chính:

​Câu con gián tiếp đem động kể từ trần thuật chuồn với vĩ đại V:

​Offer vĩ đại V: ý kiến đề nghị trợ giúp ai loại gì

​Advise sb vĩ đại V: răn dạy ai thực hiện gì

​Invite sb vĩ đại V: mời mọc ai thực hiện gì

​Remind sb vĩ đại tự st: Nhắc nhở ai thực hiện gì

​Warn sb vĩ đại V: cảnh cáo ai thực hiện gì

​Câu con gián tiếp đem động kể từ trần thuật chuồn với Ving:

​Apologize (to sb) for st/ doing st: van lơn lỗi (ai) về điều gì/ vì như thế đã trải gì

​Accuse sb of st/ doing st: Buộc tội ai về điều gì/ vì như thế đã trải gì

​Suggest Ving: khêu gợi ý thực hiện gì

​Ngoài ra:

​Exclaim that: tuyên dương ngợi =  compliment sb on st: tuyên dương ai về loại gì

​Explain that: phân tích và lý giải rằng

Xem thêm: ¥ là gì

​VII. Bài Tập Về Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Anh

 1. He said, "I lượt thích this tuy vậy."
 2. "Where is your sister?" she asked bủ.
 3. "I don't speak Italian," she said.
 4. "Say hello vĩ đại Jim," they said.
 5. "The film began at seven o'clock," he said.
 6. "Don't play on the grass, boys," she said.
 7. "Where have you spent your money?" she asked him​.
 8. "I never make mistakes," he said.
 9.  "Does she know Robert?" he wanted vĩ đại know.
 10. "Don't try this at trang chủ," the stuntman told the audience.
 11. "I often have a big hamburger.", Benjamin says.
 12. “If I were you, I’d stop taking tranquizllers. They won’t be good for you health in the long run rẩy,” I said.
 13. Frank: "How much pocket money does Lisa get?"
 14. “Don’t touch that wire, will you,” said the mother.
 15. Patricia: "My mother will celebrate her birthday next weekend.”
 16.  “I’m sorry I’m late,” he said.
 17. “Shall I tự the cleaning up for you?” he said.
 18. “If I were you, I would buy that book ”, she said.
 19. “Why don’t we go vĩ đại the cinema tonight?” he said.
 20. “Would you lượt thích vĩ đại come vĩ đại my birthday tiệc ngọt next Saturday?” she said.
 21. “Let’s go swimming this Sunday”, he said.
 22. “ Shall I carry the bag for you?” he said.
 23. “What a beautiful dress!” she said.
 24. “How ugly!” he said.
 25. “Remember vĩ đại lock the door” she said.

XEM ĐÁP ÁN:

Top 5 nội dung bài viết học tập giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

Đây là những nội dung bài viết chủ thể giờ đồng hồ Anh tiếp xúc được rất nhiều người phát âm nhất vô tháng: