Business is booming.

Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao) #HOT

0
Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao) #HOT

Post:Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao)

Bài viết Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao) có nội dung như sau: Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao)
Câu 31 – Mã 209: Một sợi dây AB dài 1,26 m với hai đầu A và B cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 7 nút sóng (kể cả hai đầu A và B). Biết điểm bụng dao động điều hòa với biên độ 4mm. Trên dây, khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm mà phần tử tại đó dao động cùng pha và cùng biên độ 2 mm là
A.102 cm. B.98 cm. C.91 cm. D.119 cm.
Câu 32 – Mã 209: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn maạch AB như hình bên, trong đó R là biến trở. Biết rằng, với R=4Ro thi K đóng hay mở công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bảng P. Khi K mở, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại; giá trị cực đại này là
Câu 32 – Mã 209: Dao động của một vật là tống hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có li độ là x¬1 và x2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x¬1 và x2 theo thời gian t. Biết vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là ± 20cm/s.Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, dao động của vật được biểu diễn bởi một vectơ quay, tốc độ gốc của vectơ này là
A. 6,7 rad/s. B. 8 rad/s. C. 4 rad/s. D. 5 rad/s.
Câu 31 – Mã 209: Một sợi dây AB dài 1,26 m với hai đầu A và B cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 7 nút sóng (kể cả hai đầu A và B). Biết điểm bụng dao động điều hòa với biên độ 4mm. Trên dây, khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm mà phần tử tại đó dao động cùng pha và cùng biên độ 2 mm là
A.102 cm. B.98 cm. C.91 cm. D.119 cm.
Câu 32 – Mã 209: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn maạch AB như hình bên, trong đó R là biến trở. Biết rằng, với R=4Ro thi K đóng hay mở công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bảng P. Khi K mở, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại; giá trị cực đại này là
Câu 35 – Mã 209: Để xác định điện dung C của một tụ điện, một học sinh mắc đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện này, điện trở và ampe kế. Mắc hai đầu đoạn mạch này vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U không đổi nhưng tần của f thay đổi được. Lần lượt thay đổi giá trị của f và đọc chỉ số I tương ứng trên ampe. Hình bên là đồ thị mô tả sự phụ của U2/I2. Giá trị trung bình của C là
A.1,9.10-4 F. B. 3,8.10-4 F. C. 2,7.10-4 F D. 1,5.10-4 F

Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao)
Câu 31 – Mã 209: Một sợi dây AB dài 1,26 m với hai đầu A và B cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 7 nút sóng (kể cả hai đầu A và B). Biết điểm bụng dao động điều hòa với biên độ 4mm. Trên dây, khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm mà phần tử tại đó dao động cùng pha và cùng biên độ 2 mm là
A.102 cm. B.98 cm. C.91 cm. D.119 cm.
Câu 32 – Mã 209: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn maạch AB như hình bên, trong đó R là biến trở. Biết rằng, với R=4Ro thi K đóng hay mở công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bảng P. Khi K mở, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại; giá trị cực đại này là
Câu 32 – Mã 209: Dao động của một vật là tống hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có li độ là x¬1 và x2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x¬1 và x2 theo thời gian t. Biết vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là ± 20cm/s.Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, dao động của vật được biểu diễn bởi một vectơ quay, tốc độ gốc của vectơ này là
A. 6,7 rad/s. B. 8 rad/s. C. 4 rad/s. D. 5 rad/s.
Câu 31 – Mã 209: Một sợi dây AB dài 1,26 m với hai đầu A và B cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 7 nút sóng (kể cả hai đầu A và B). Biết điểm bụng dao động điều hòa với biên độ 4mm. Trên dây, khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm mà phần tử tại đó dao động cùng pha và cùng biên độ 2 mm là
A.102 cm. B.98 cm. C.91 cm. D.119 cm.
Câu 32 – Mã 209: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn maạch AB như hình bên, trong đó R là biến trở. Biết rằng, với R=4Ro thi K đóng hay mở công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bảng P. Khi K mở, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại; giá trị cực đại này là
Câu 35 – Mã 209: Để xác định điện dung C của một tụ điện, một học sinh mắc đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện này, điện trở và ampe kế. Mắc hai đầu đoạn mạch này vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U không đổi nhưng tần của f thay đổi được. Lần lượt thay đổi giá trị của f và đọc chỉ số I tương ứng trên ampe. Hình bên là đồ thị mô tả sự phụ của U2/I2. Giá trị trung bình của C là
A.1,9.10-4 F. B. 3,8.10-4 F. C. 2,7.10-4 F D. 1,5.10-4 F

Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=QLrtdPvdyjk

Tags của Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao): #Giải #đề #thi #THPT2021 #đợt #2Câu #vận #dụng #cao

Từ khóa của Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao): giải đề thi

Thông tin khác của Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao):

Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao)
Câu 31 – Mã 209: Một sợi dây AB dài 1,26 m với hai đầu A và B cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 7 nút sóng (kể cả hai đầu A và B). Biết điểm bụng dao động điều hòa với biên độ 4mm. Trên dây, khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm mà phần tử tại đó dao động cùng pha và cùng biên độ 2 mm là
A.102 cm. B.98 cm. C.91 cm. D.119 cm.
Câu 32 – Mã 209: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn maạch AB như hình bên, trong đó R là biến trở. Biết rằng, với R=4Ro thi K đóng hay mở công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bảng P. Khi K mở, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại; giá trị cực đại này là
Câu 32 – Mã 209: Dao động của một vật là tống hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có li độ là x¬1 và x2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x¬1 và x2 theo thời gian t. Biết vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là ± 20cm/s.Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, dao động của vật được biểu diễn bởi một vectơ quay, tốc độ gốc của vectơ này là
A. 6,7 rad/s. B. 8 rad/s. C. 4 rad/s. D. 5 rad/s.
Câu 31 – Mã 209: Một sợi dây AB dài 1,26 m với hai đầu A và B cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 7 nút sóng (kể cả hai đầu A và B). Biết điểm bụng dao động điều hòa với biên độ 4mm. Trên dây, khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm mà phần tử tại đó dao động cùng pha và cùng biên độ 2 mm là
A.102 cm. B.98 cm. C.91 cm. D.119 cm.
Câu 32 – Mã 209: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn maạch AB như hình bên, trong đó R là biến trở. Biết rằng, với R=4Ro thi K đóng hay mở công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bảng P. Khi K mở, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại; giá trị cực đại này là
Câu 35 – Mã 209: Để xác định điện dung C của một tụ điện, một học sinh mắc đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện này, điện trở và ampe kế. Mắc hai đầu đoạn mạch này vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U không đổi nhưng tần của f thay đổi được. Lần lượt thay đổi giá trị của f và đọc chỉ số I tương ứng trên ampe. Hình bên là đồ thị mô tả sự phụ của U2/I2. Giá trị trung bình của C là
A.1,9.10-4 F. B. 3,8.10-4 F. C. 2,7.10-4 F D. 1,5.10-4 F

Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=QLrtdPvdyjk

Xem ngay video Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao)

Tags của Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao): #Giải #đề #thi #THPT2021 #đợt #2Câu #vận #dụng #cao

Bài viết Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao) có nội dung như sau: Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao)
Câu 31 – Mã 209: Một sợi dây AB dài 1,26 m với hai đầu A và B cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 7 nút sóng (kể cả hai đầu A và B). Biết điểm bụng dao động điều hòa với biên độ 4mm. Trên dây, khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm mà phần tử tại đó dao động cùng pha và cùng biên độ 2 mm là
A.102 cm. B.98 cm. C.91 cm. D.119 cm.
Câu 32 – Mã 209: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn maạch AB như hình bên, trong đó R là biến trở. Biết rằng, với R=4Ro thi K đóng hay mở công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bảng P. Khi K mở, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại; giá trị cực đại này là
Câu 32 – Mã 209: Dao động của một vật là tống hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có li độ là x¬1 và x2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x¬1 và x2 theo thời gian t. Biết vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là ± 20cm/s.Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, dao động của vật được biểu diễn bởi một vectơ quay, tốc độ gốc của vectơ này là
A. 6,7 rad/s. B. 8 rad/s. C. 4 rad/s. D. 5 rad/s.
Câu 31 – Mã 209: Một sợi dây AB dài 1,26 m với hai đầu A và B cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 7 nút sóng (kể cả hai đầu A và B). Biết điểm bụng dao động điều hòa với biên độ 4mm. Trên dây, khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm mà phần tử tại đó dao động cùng pha và cùng biên độ 2 mm là
A.102 cm. B.98 cm. C.91 cm. D.119 cm.
Câu 32 – Mã 209: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn maạch AB như hình bên, trong đó R là biến trở. Biết rằng, với R=4Ro thi K đóng hay mở công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bảng P. Khi K mở, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại; giá trị cực đại này là
Câu 35 – Mã 209: Để xác định điện dung C của một tụ điện, một học sinh mắc đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện này, điện trở và ampe kế. Mắc hai đầu đoạn mạch này vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U không đổi nhưng tần của f thay đổi được. Lần lượt thay đổi giá trị của f và đọc chỉ số I tương ứng trên ampe. Hình bên là đồ thị mô tả sự phụ của U2/I2. Giá trị trung bình của C là
A.1,9.10-4 F. B. 3,8.10-4 F. C. 2,7.10-4 F D. 1,5.10-4 F

Xem ngay video Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao)

Từ khóa của Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao): giải đề thi

Thông tin khác của Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao):

Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao)
Câu 31 – Mã 209: Một sợi dây AB dài 1,26 m với hai đầu A và B cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 7 nút sóng (kể cả hai đầu A và B). Biết điểm bụng dao động điều hòa với biên độ 4mm. Trên dây, khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm mà phần tử tại đó dao động cùng pha và cùng biên độ 2 mm là
A.102 cm. B.98 cm. C.91 cm. D.119 cm.
Câu 32 – Mã 209: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn maạch AB như hình bên, trong đó R là biến trở. Biết rằng, với R=4Ro thi K đóng hay mở công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bảng P. Khi K mở, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại; giá trị cực đại này là
Câu 32 – Mã 209: Dao động của một vật là tống hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có li độ là x¬1 và x2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x¬1 và x2 theo thời gian t. Biết vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là ± 20cm/s.Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, dao động của vật được biểu diễn bởi một vectơ quay, tốc độ gốc của vectơ này là
A. 6,7 rad/s. B. 8 rad/s. C. 4 rad/s. D. 5 rad/s.
Câu 31 – Mã 209: Một sợi dây AB dài 1,26 m với hai đầu A và B cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 7 nút sóng (kể cả hai đầu A và B). Biết điểm bụng dao động điều hòa với biên độ 4mm. Trên dây, khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm mà phần tử tại đó dao động cùng pha và cùng biên độ 2 mm là
A.102 cm. B.98 cm. C.91 cm. D.119 cm.
Câu 32 – Mã 209: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn maạch AB như hình bên, trong đó R là biến trở. Biết rằng, với R=4Ro thi K đóng hay mở công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bảng P. Khi K mở, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại; giá trị cực đại này là
Câu 35 – Mã 209: Để xác định điện dung C của một tụ điện, một học sinh mắc đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện này, điện trở và ampe kế. Mắc hai đầu đoạn mạch này vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U không đổi nhưng tần của f thay đổi được. Lần lượt thay đổi giá trị của f và đọc chỉ số I tương ứng trên ampe. Hình bên là đồ thị mô tả sự phụ của U2/I2. Giá trị trung bình của C là
A.1,9.10-4 F. B. 3,8.10-4 F. C. 2,7.10-4 F D. 1,5.10-4 F

Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=QLrtdPvdyjk

Từ khóa của Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao): giải đề thi

Bài viết Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao) có nội dung như sau: Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao)
Câu 31 – Mã 209: Một sợi dây AB dài 1,26 m với hai đầu A và B cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 7 nút sóng (kể cả hai đầu A và B). Biết điểm bụng dao động điều hòa với biên độ 4mm. Trên dây, khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm mà phần tử tại đó dao động cùng pha và cùng biên độ 2 mm là
A.102 cm. B.98 cm. C.91 cm. D.119 cm.
Câu 32 – Mã 209: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn maạch AB như hình bên, trong đó R là biến trở. Biết rằng, với R=4Ro thi K đóng hay mở công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bảng P. Khi K mở, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại; giá trị cực đại này là
Câu 32 – Mã 209: Dao động của một vật là tống hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có li độ là x¬1 và x2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x¬1 và x2 theo thời gian t. Biết vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là ± 20cm/s.Theo phương pháp giản đồ Fre-nen, dao động của vật được biểu diễn bởi một vectơ quay, tốc độ gốc của vectơ này là
A. 6,7 rad/s. B. 8 rad/s. C. 4 rad/s. D. 5 rad/s.
Câu 31 – Mã 209: Một sợi dây AB dài 1,26 m với hai đầu A và B cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 7 nút sóng (kể cả hai đầu A và B). Biết điểm bụng dao động điều hòa với biên độ 4mm. Trên dây, khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm mà phần tử tại đó dao động cùng pha và cùng biên độ 2 mm là
A.102 cm. B.98 cm. C.91 cm. D.119 cm.
Câu 32 – Mã 209: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn maạch AB như hình bên, trong đó R là biến trở. Biết rằng, với R=4Ro thi K đóng hay mở công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bảng P. Khi K mở, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại; giá trị cực đại này là
Câu 35 – Mã 209: Để xác định điện dung C của một tụ điện, một học sinh mắc đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện này, điện trở và ampe kế. Mắc hai đầu đoạn mạch này vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U không đổi nhưng tần của f thay đổi được. Lần lượt thay đổi giá trị của f và đọc chỉ số I tương ứng trên ampe. Hình bên là đồ thị mô tả sự phụ của U2/I2. Giá trị trung bình của C là
A.1,9.10-4 F. B. 3,8.10-4 F. C. 2,7.10-4 F D. 1,5.10-4 F

Từ khóa của Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao): giải đề thi

Tags của Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao): #Giải #đề #thi #THPT2021 #đợt #2Câu #vận #dụng #cao

Thông tin khác của Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao):
Video này hiện tại có 410 lượt view, ngày tạo video là 2021-08-14 01:51:55 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=QLrtdPvdyjk , thẻ tag: #Giải #đề #thi #THPT2021 #đợt #2Câu #vận #dụng #cao

Cảm ơn bạn đã xem video: Giải đề thi TN – THPT-2021- đợt 2(Câu vận dụng cao).

Leave A Reply

Your email address will not be published.