Business is booming.

Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC #HOT

0
Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC #HOT

Post:Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC

Bài viết Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC có nội dung như sau: Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC

Câu 72: Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây:
Biết: tại catot ion Cu2+ điện phân hết thành Cu trước khi ion H+ điện phân tạo thành khí H2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên.
Tổng giá trị (x + y + z) bằng
A. 1,84. B. 1,56. C. 1,60. D. 1,82.
Câu 75: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở; Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,35 mol khí H2.
Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 mol Br2 tham gia phản ứng cộng.
Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E cần vừa đủ 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O.
Biết có 12% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là
A. 8,79%. B. 10,24%. C. 8,58%. D. 6,85%.

❤️ Tham khảo lộ trình khóa học dành cho 2k5:
❤️ Tham gia khóa học Online – Liên hệ page Hóa Học Thầy Đạt:
Địa chỉ:
#hoahoc, #hoahocthaydat,

Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC

Câu 72: Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây:
Biết: tại catot ion Cu2+ điện phân hết thành Cu trước khi ion H+ điện phân tạo thành khí H2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên.
Tổng giá trị (x + y + z) bằng
A. 1,84. B. 1,56. C. 1,60. D. 1,82.
Câu 75: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở; Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,35 mol khí H2.
Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 mol Br2 tham gia phản ứng cộng.
Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E cần vừa đủ 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O.
Biết có 12% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là
A. 8,79%. B. 10,24%. C. 8,58%. D. 6,85%.

❤️ Tham khảo lộ trình khóa học dành cho 2k5:
❤️ Tham gia khóa học Online – Liên hệ page Hóa Học Thầy Đạt:
Địa chỉ:
#hoahoc, #hoahocthaydat,

Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=kMAWGyshJbo

Tags của Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC: #Giải #chi #tiết #ĐỀ #THI #TỐT #NGHIỆP #THPT #NĂM #MÔN #HÓA #HỌC

Từ khóa của Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC: giải đề thi

Thông tin khác của Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC:

Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC

Câu 72: Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây:
Biết: tại catot ion Cu2+ điện phân hết thành Cu trước khi ion H+ điện phân tạo thành khí H2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên.
Tổng giá trị (x + y + z) bằng
A. 1,84. B. 1,56. C. 1,60. D. 1,82.
Câu 75: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở; Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,35 mol khí H2.
Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 mol Br2 tham gia phản ứng cộng.
Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E cần vừa đủ 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O.
Biết có 12% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là
A. 8,79%. B. 10,24%. C. 8,58%. D. 6,85%.

❤️ Tham khảo lộ trình khóa học dành cho 2k5:
❤️ Tham gia khóa học Online – Liên hệ page Hóa Học Thầy Đạt:
Địa chỉ:
#hoahoc, #hoahocthaydat,

Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=kMAWGyshJbo

Xem ngay video Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC

Tags của Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC: #Giải #chi #tiết #ĐỀ #THI #TỐT #NGHIỆP #THPT #NĂM #MÔN #HÓA #HỌC

Bài viết Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC có nội dung như sau: Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC

Câu 72: Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây:
Biết: tại catot ion Cu2+ điện phân hết thành Cu trước khi ion H+ điện phân tạo thành khí H2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên.
Tổng giá trị (x + y + z) bằng
A. 1,84. B. 1,56. C. 1,60. D. 1,82.
Câu 75: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở; Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,35 mol khí H2.
Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 mol Br2 tham gia phản ứng cộng.
Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E cần vừa đủ 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O.
Biết có 12% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là
A. 8,79%. B. 10,24%. C. 8,58%. D. 6,85%.

❤️ Tham khảo lộ trình khóa học dành cho 2k5:
❤️ Tham gia khóa học Online – Liên hệ page Hóa Học Thầy Đạt:
Địa chỉ:
#hoahoc, #hoahocthaydat,

Xem ngay video Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC

Từ khóa của Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC: giải đề thi

Thông tin khác của Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC:

Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC

Câu 72: Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây:
Biết: tại catot ion Cu2+ điện phân hết thành Cu trước khi ion H+ điện phân tạo thành khí H2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên.
Tổng giá trị (x + y + z) bằng
A. 1,84. B. 1,56. C. 1,60. D. 1,82.
Câu 75: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở; Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,35 mol khí H2.
Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 mol Br2 tham gia phản ứng cộng.
Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E cần vừa đủ 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O.
Biết có 12% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là
A. 8,79%. B. 10,24%. C. 8,58%. D. 6,85%.

❤️ Tham khảo lộ trình khóa học dành cho 2k5:
❤️ Tham gia khóa học Online – Liên hệ page Hóa Học Thầy Đạt:
Địa chỉ:
#hoahoc, #hoahocthaydat,

Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=kMAWGyshJbo

Từ khóa của Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC: giải đề thi

Bài viết Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC có nội dung như sau: Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC

Câu 72: Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây:
Biết: tại catot ion Cu2+ điện phân hết thành Cu trước khi ion H+ điện phân tạo thành khí H2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên.
Tổng giá trị (x + y + z) bằng
A. 1,84. B. 1,56. C. 1,60. D. 1,82.
Câu 75: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở; Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,35 mol khí H2.
Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 mol Br2 tham gia phản ứng cộng.
Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E cần vừa đủ 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O.
Biết có 12% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là
A. 8,79%. B. 10,24%. C. 8,58%. D. 6,85%.

❤️ Tham khảo lộ trình khóa học dành cho 2k5:
❤️ Tham gia khóa học Online – Liên hệ page Hóa Học Thầy Đạt:
Địa chỉ:
#hoahoc, #hoahocthaydat,

Từ khóa của Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC: giải đề thi

Tags của Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC: #Giải #chi #tiết #ĐỀ #THI #TỐT #NGHIỆP #THPT #NĂM #MÔN #HÓA #HỌC

Thông tin khác của Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC:
Video này hiện tại có 2947 lượt view, ngày tạo video là 2022-07-08 13:21:09 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=kMAWGyshJbo , thẻ tag: #Giải #chi #tiết #ĐỀ #THI #TỐT #NGHIỆP #THPT #NĂM #MÔN #HÓA #HỌC

Cảm ơn bạn đã xem video: Giải chi tiết ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 MÔN HÓA HỌC.

Leave A Reply

Your email address will not be published.