động từ tube là gì

Động kể từ To Be là một trong trong mỗi kỹ năng căn phiên bản nhưng mà bạn cũng có thể được học tập kể từ cực kỳ sớm. Tuy nhiên còn nếu như không bắt dĩ nhiên kỹ năng ngữ pháp này tiếp tục kéo theo việc khó khăn tiếp cận những kỹ năng ngữ pháp tương quan. Bài ghi chép này PREP.VN tổ hợp lại toàn bộ những kỹ năng quan trọng của động kể từ To Be nhằm bạn cũng có thể dùng ngay lập tức tức khắc.

Bạn đang xem: động từ tube là gì

Động kể từ To Be
Động kể từ To Be

I. Động kể từ To Be là gì?

Động kể từ To Be là một trong trợ động kể từ (auxiliary verb) có công năng links công ty ngữ của câu với cùng một vị ngữ dùng làm trình làng, tế bào mô tả hoặc nhận xét một sự vật, vấn đề và trái đất,… Động kể từ To Be Tức là “thì, là, ở” và với những dạng biến hóa thể không giống nhau tùy nhập đại kể từ và thì ở nhập câu. Ví dụ:

  • This pen is xanh lơ (chiếc cây viết này color xanh)
  • I am a student (Tôi là một trong học tập sinh)
Động kể từ To Be là gì?
Động kể từ To Be là gì?

II. Các biến hóa thể của động kể từ To Be

Các biến hóa thể của động kể từ To Be tiếp tục không giống nhau và chúng ta nên phân tách dựa vào ngôi và thì của câu. Quý Khách rất có thể xem thêm bảng bên dưới đây:

Các thì

Chủ ngữ

To Be

Ví dụ

Dạng vẹn toàn thể

be

This book is big (Cuốn sách này to)

Thì thời điểm hiện tại đơn

I

am

I am smart (Tôi thông minh)

He/She/It

is

She is beautiful (Cô ấy cực kỳ xinh đẹp)

You/We/They

are

We are unite (Chúng tôi đoàn kết)

Thì vượt lên khứ đơn

I/He/She/It

was

I was in cinema yesterday (Tôi đã  ở rạp chiếu phim hôm qua)

You/We/They

were

You were here (Bạn ở đây)

Thì sau này đơn

I/You/He/She/It/We/They

will be

I will be strong (Tôi tiếp tục trở thành khỏe mạnh mạnh)

Dạng tiếp diễn

being

He is being unusual (Anh ấy đang được ko bình thường)

Dạng trả thành

been

It has been fun (Nó tiếp tục vui vẻ vẻ)

1. Dạng vẹn toàn thể

Đối với dạng vẹn toàn thể, thường thì là tùy thuộc vào cấu tạo ngữ pháp của câu Khi động kể từ To Be nên phân tách ở dạng vẹn toàn thể. Sau động kể từ khuyết thiếu (can, could, may, might,…) động kể từ cần phải phân tách ở dạng vẹn toàn thể. Ví dụ: It might be easy (Nó rất có thể tiếp tục dễ).

Động tù To Be ở dạng vẹn toàn thể
Động tù To Be ở dạng vẹn toàn thể

2. Động kể từ To Be ở thì thời điểm hiện tại đơn

Công thức với động kể từ To Be ở thì thời điểm hiện tại đơn như sau:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng lăm le (+)

S + am/is/are + O

He is a student (Anh ấy là học tập sinh)

Phủ lăm le (-)

S + am/is/are + not + O

He is not a student (Anh ấy ko nên là học tập sinh)

Nghi vấn (?)

 • Am/Is/Are + S +…?
 • What/Why/How… + am/is/are + S +…?

Is he a student? (Anh ấy liệu có phải là học viên không?)

Chia động kể từ To Be:

  • Chủ ngữ “I” động kể từ To Be sẽ tiến hành phân tách là “am”. Ví dụ: I am very happy (Tôi cực kỳ vui)
  • Chủ ngữ “He”, “She”, “It” hoặc bất kể công ty ngữ số không nhiều nào là thì động kể từ To Be phân tách là “is”. Ví dụ: He is very happy (Anh ấy cực kỳ vui)
  • Chủ ngữ “You”, “We”, “They” và bất kể công ty ngữ phân tách số nhiều nào là thì động kể từ To Be phân tách là “are”. Ví dụ: We are very happy ( Chúng tôi cực kỳ vui)

3. Động kể từ To Be ở thì vượt lên khứ đơn

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng lăm le (+)

S + was/were +…

She was here yesterday

(Cô ấy tiếp tục ở trên đây hôm qua)

Phủ lăm le (-)

S + was/were + not +…

She was not here yesterday 

(Cô ấy đang không ở trên đây hôm qua)

Nghi vấn (?)

 • Was/Were + S +…?
 • What/Why/How… + was/were + S +…?

Was she here yesterday?

(Có nên cô ấy tiếp tục ở trên đây hôm qua)

Chia động kể từ To Be:

  • Chủ ngữ “I”, “He”, “She”, “It” hoặc bất kể công ty ngữ số không nhiều nào là, động kể từ To Be được phân tách là “Was”. Ví dụ: He was very hungry(Anh ấy tiếp tục cực kỳ đói).
  • Chủ ngữ “You”, “We”, “They” hoặc bất kể công ty ngữ số nhiều nào là, động kể từ To Be được phân tách là “Were”. Ví dụ: We were here together (Chúng tôi tiếp tục ở trên đây nằm trong nhau).

4. Động kể từ To Be ở thì sau này đơn

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng lăm le (+)

S + will be + O

He will be at trang chính tomorrow 

(Anh ấy tiếp tục trong nhà vào trong ngày mai)

Phủ lăm le (-)

S + will + not + be + O

He will not be at trang chính tomorrow

(Anh ấy sẽ không còn trong nhà vào trong ngày mai)

Nghi vấn (?)

 • Will + S + be…?
 • What/Why/How… + will + S + be…?

Will he be at trang chính tomorrow?

(Anh ấy với trong nhà vào trong ngày mai không?)

Chia động kể từ to tát be: Với thì sau này đơn, động kể từ To Be ở dạng vẹn toàn thể và được kết phù hợp với “Will” như cấu tạo ở trên bảng bên trên.

5. Động kể từ To Be ở dạng tiếp diễn

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Xem thêm: shift home là gì

Khẳng lăm le (+)

S + is/are/am + being + O

They are being at school now

(Họ đang được ở ngôi trường bây giờ)

Phủ lăm le (-)

S + is/are/am + not + being + O

They are not being at school now

(Họ đang được ko ở ngôi trường bây giờ)

Nghi vấn (?)

 • Is/are/am + S + being…?
 • What/Why/How… + is/are/am + S + being…?

Are they being at school now?

(Họ với đang được ở ngôi trường giờ đây không?)

Chia động kể từ To Be:

Ở thì này động kể từ To Be được phân tách ở dạng Being kèm theo với is/are/am. Sử dụng is, are hoặc am tùy nằm trong nhập công ty ngữ như cơ hội phân tách ở thì thời điểm hiện tại đơn.

6. Động kể từ To Be ở dạng trả thành

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng lăm le (+)

S + has/have been + O

Nam has been at bus stop for 30 minutes

(Nam tiếp tục ở bến xe buýt được 30 phút)

Phủ lăm le (-)

S + has/have + not + been + O

Nam has not been at bus stop for 30 minutes

(Nam đang không ở bến xe buýt được 30 phút)

Nghi vấn (?)

 • Has/have + S + been…?
 • What/Why/How… + has/have + S + been…?

Has Nam been at bus stop for 30 minutes

(Có nên Nam tiếp tục ở bến xe buýt được một phần hai tiếng không?)

Chia động kể từ To Be:

  • Ở thì này động kể từ To Be được phân tách ở dạng “Been” kết phù hợp với “have/has” như cấu tạo. Với công ty ngữ “They, We, You,I..” và những công ty ngữ số nhiều tớ người sử dụng “have”. Ví dụ: They have been at the school for 1 hour (Họ tiếp tục ở ngôi trường được một tiếng)
  • Với công ty ngữ “ he, she,…” và những công ty ngữ số không nhiều tớ người sử dụng “has”. Ví dụ: He has been at the school for 1 hours (Anh ấy tiếp tục ở ngôi trường được một tiếng)

7. Động kể từ To Be ở dạng bị động

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng lăm le (+)

S + To Be + V(PII) + O

The house is cleaned by my mother

(Ngôi ngôi nhà được dọn dẹp vệ sinh vì chưng u tôi)

Phủ lăm le (-)

S + To Be + not + V(PII) + O

The house is not cleaned by my mother

(Ngôi ngôi nhà ko được dọn dẹp vệ sinh bươi u tôi)

Nghi vấn (?)

 • To Be + S + V(PII)…?
 • What/Why/How… + To Be+ S + V(PII)…?

Is the house cleaned by my mother?

(Có nên mái ấm được dọn dẹp vệ sinh vì chưng u tôi không?

Chia động kể từ To Be: Ở dạng này, tớ phụ thuộc vào công ty ngữ và thì của câu nhằm phân tách động kể từ To Be thích hợp.

III. Vị trí của động kể từ To Be nhập câu & cơ hội dùng động kể từ To Be

Động kể từ To Be được dùng làm trình làng, tế bào mô tả, nhận xét sự vật, vấn đề và trái đất,… Động kể từ To Be với những địa điểm nhập câu như sau:

1. Đứng trước danh từ

Vị trí của động kể từ To Be

Cấu trúc

Ví dụ

Đứng trước danh từ

S + To Be + N

 • My father is a teacher (Bố tôi là giáo viên)

Đứng trước tính từ

S + To Be + Adj

 • She is beautiful (Cô ấy đẹp)

Đứng trước cụm giới từ

S + To Be + Preposition

 • The pencil is on my desk (Bút chì phía trên bàn của tôi)

Đứng trước động từ

S + To Be + Ving (trong thì thời điểm hiện tại tiếp diễn)

S + To Be + Ved (trong câu bị động)

 • The house is cleaned (Ngôi ngôi nhà được dọn dẹp)
 • I am given a candy (Tôi được cho một viên kẹo)

IV. Cách người sử dụng nâng lên của động kể từ To Be

Cách người sử dụng nâng lên của động kể từ To Be
Cách người sử dụng nâng lên của động kể từ To Be

Một số cách sử dụng nâng lên với động kể từ To Be những bạn cũng có thể tham lam khảo:

1. Động kể từ To Be nhập cấu tạo To Be + of + noun (=have)

 Dùng nhằm chỉ đặc điểm, tình thương của một đối tượng người tiêu dùng nào là ê. Ví dụ:

  • This chair is of elegant format. (Cái ghế này nhìn cực kỳ trang nhã) 
  • Nam is of medium height. (Nam với độ cao tầm trung)

2. Động kể từ To Be nhập cấu tạo To Be + to tát + V

Để thể hiện nay câu nói. hướng dẫn, câu khẩu lệnh, dự tính được sắp xếp. Ví dụ: He is to tát finish her homework by 10pm (Anh ấy nên thực hiện xong xuôi bài bác luyện về ngôi nhà trước 10 giờ tối).

3. Động kể từ To Be người sử dụng nhập cấu tạo be about + to tát tự something 

Dùng nhằm thao diễn mô tả một ý muốn hoặc dự tính nào là ê. Ví dụ: I am about to tát travel around the world (Họ đang được dự tính lên đường vòng xung quanh thế giới). 

Cấu trúc To Be

Định nghĩa

Ví dụ

To Be + of + noun (=have)

Dùng nhằm chỉ đặc điểm, tình thương của một đối tượng người tiêu dùng nào là đó

 • This chair is of elegant format. (Cái ghế này nhìn cực kỳ trang nhã) 
 • Nam is of medium height. (Nam với độ cao tầm trung)

To Be + to tát + V

Để thể hiện nay câu nói. hướng dẫn, câu khẩu lệnh, dự tính được chuẩn bị đặt

 • He is to tát finish her homework by 10pm (Anh ấy nên thực hiện xong xuôi bài bác luyện về ngôi nhà trước 10 giờ tối).

To be about + to tát tự something

Dùng nhằm thao diễn mô tả một ý muốn hoặc dự tính nào là đó

 • I am about to tát travel around the world (Họ đang được dự tính lên đường vòng xung quanh thế giới). 

V. Bài luyện với động kể từ To Be

Sau đấy là bài bác luyện với động kể từ To Be nhằm chúng ta rèn luyện nhé. Prep khuyên nhủ chúng ta sau khoản thời gian tiếp tục hiểu xong xuôi lý thuyết nên dành riêng thời hạn thực hiện bài bác luyện luôn luôn tiếp tục ghi nhớ lâu rộng lớn thật nhiều ê.

Bài 1: Cho động kể từ To Be theo mô hình quí hợp

 1. It……cold today.
 2. She……. an engineer.
 3. They……so kindful yesterday.
 4. He……12 years old 2 years ago.
 5. Everything will….better soon. Don’t worry!
 6. I………. very tired now
 7. We………….studied English for 6 years.
 8. That patient……..treated by a good doctor.
 9. Those dogs.……..taken care of by him since năm nhâm thìn.

Đáp án:

 1. is
 2. is
 3. were
 4. was
 5. be
 6. Am being
 7. 7.has been
 8. is
 9. 9.has been

Bài 2: Mỗi câu đang được thiếu hụt 1 động kể từ To Be đê câu trở thành hoàn hảo, hãy điền động kể từ To Be nhằm câu hoàn hảo nhé

 1. He my good friends (is).

 1. You generous to tát give bủ this pen (are).

 1. It a good opportunity for us to tát discuss this issue (is).

 1. Her grandparents 70 years old when she born (were/was).

 1. It will completed the next day (be).

 1. The television next to tát the book (is).

 1. We taken by Mr.Tom by siêu xe (were).

 1. His house on Hai Ba Trung street (is).

Đáp án:

 1. He is my good friend.
 2. You are generous to tát give bủ this pen.
 3. It is a good opportunity for us to tát discuss this issue.
 4. Her grandparents were 70 years old when she was born.
 5. It will be completed  the next day
 6. The television is next to tát the book.
 7. We were taken by Mr.Tom by siêu xe.
 8. His  house is on Hai Ba Truong street.

VI. Lời kết

Vậy là Prep tiếp tục hỗ trợ cho tới chúng ta những kỹ năng cực kỳ cụ thể nhằm chúng ta nắm vững về cấu tạo động kể từ To Be kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên. Quý Khách hãy tham khảo thiệt kỹ lý thuyết bên trên cùng theo với việc thực hiện bài bác luyện áp dụng bên dưới nhằm bắt thiệt dĩ nhiên kỹ năng này nhé. 

Prep kỳ vọng được sát cánh đồng hành nằm trong chúng ta nhập quy trình đoạt được giờ đồng hồ anh cũng tựa như những kỳ thi đua như Ielts, Toeic, giờ đồng hồ anh thpt vương quốc.

Xem thêm: smart tv là gì

 • Luyện thi đua toeic
 • Luyện thi đua ielts
 • Luyện thi đua giờ đồng hồ anh thpt quốc gia