diện tích tiếng anh là gì

Diện tích là đại lượng biểu thị phạm vi của hình hoặc hình hai phía hoặc lamina phẳng lì, vô mặt mày phẳng lì.

1.

πr² là diện tích S của một hình trụ.

πr² is the area of a circle.

2.

Xem thêm: sat test là gì

Diện tích mặt mày bàn là 75 x 33.

The area of the table surface is 75 x 33.

Sự không giống nhau đằm thắm area acreage:

- area: là diện tích S phát biểu cộng đồng. - The area of cashew is 70,000 ha. - Diện tích điều là 70.000 hecta.

- acreage: là độ dài rộng, diện tích S được đo vị kiểu mẫu Anh. - A large portion of the park's acreage is forest. - Phần rộng lớn diện tích S khu vui chơi công viên là rừng.

Cách phát biểu diện tích S vô giờ anh: an area of + (số đo diện tích) VD: This is an area of about 40 million hectares. - Khu vực này còn có diện tích S khoảng tầm 40 triệu héc-ta.

Xem thêm: gluconeogenesis là gì