dđộng từ to be là gì

Động kể từ to tướng be là một trong trong mỗi động kể từ cơ bạn dạng và cần thiết nhất vô giờ đồng hồ Anh. Tuy là một trong động kể từ không xa lạ tuy nhiên cơ hội phân chia động kể từ quan trọng này thỉnh thoảng cũng rất dễ gây lầm lẫn.

Bạn đang xem: dđộng từ to be là gì

To be là một trong động kể từ bất quy tắc và với cơ hội phân chia động kể từ riêng rẽ phù phù hợp với thì và ngôi. quý khách hoàn toàn có thể người sử dụng to tướng be như 1 động kể từ thông thường hoặc trợ động kể từ. Vậy đúng mực thì động kể từ to tướng be là gì và cấu tạo to tướng be ra sao là đúng? quý khách hãy nằm trong ILA lần hiểu qua quýt nội dung bài viết sau đây nhé.

Động kể từ to tướng be là gì?

Các động kể từ to tướng be gồm: be, are, am, is, was, were, beenbeing. Chúng được dùng nhằm tế bào mô tả về biểu hiện của thế giới, sự vật, vị trí và phát minh. To be thông thường ra mắt về tuổi thọ, quốc tịch, việc làm hoặc Đặc điểm, đặc thù của đối tượng người sử dụng.

To be nguyên vẹn thể

động kể từ to tướng be là gì

To be ở dạng nguyên vẹn thể thông thường được dùng vô 3 tình huống sau:

1. Sau will trong thì sau này đơn và sau này tiếp diễn

Ví dụ: Next year they will be on holiday.

2. Trong câu khẩu lệnh (imperatives)

Ví dụ: Be quiet, please!

3. Sau động kể từ khuyết thiếu (modal verbs) – can, could, may, might, must, ought to tướng, shall, should, will, would

Ví dụ: Their decision might be final.

Cách người sử dụng động kể từ to tướng be

động kể từ giờ đồng hồ anh

To be hoàn toàn có thể được sử dụng như động kể từ chủ yếu (main verbs) hoặc trợ động kể từ (auxiliary verbs) vô câu.

1. To be là động kể từ chính

To be là động kể từ cơ bạn dạng được dùng nhằm chỉ sự tồn bên trên của một người, vật, sự vật hoặc nhằm contact một đối tượng người sử dụng với Đặc điểm của chính nó. Trong ngôn từ học tập, động kể từ to tướng be còn được gọi là hệ kể từ (copula).

Theo sau to tướng be là té ngữ (complement). Bổ ngữ của to tướng be hoàn toàn có thể là danh kể từ, cụm danh kể từ, tính kể từ hoặc cụm giới kể từ.

Ví dụ:

• She was kind and friendly to tướng us.

• The dog over there is a Golden Retriever.

• The three men were all brothers.

• We have never been to tướng an ancient town before.

• The boy had been in the forest for a day before he was found.

>>> Tìm hiểu thêm: Bảng động kể từ bất quy tắc đúng mực và không thiếu nhất

2. To be là trợ động từ

trợ động từ

To be được dùng như trợ động kể từ (auxiliary verb) nhằm thể hiện tại tính liên tiếp của một hành vi. To be cấu trở nên những thì tiếp nối như:

• Hiện bên trên tiếp nối (present continuous)

• Hiện bên trên hoàn thiện tiếp nối (present perfect continuous)

• Quá khứ tiếp nối (past continuous)

• Quá khứ hoàn thiện tiếp nối (past perfect continuous)

• Tương lai tiếp nối (future continuous)

• Tương lai hoàn thiện tiếp nối (future perfect continuous)

Theo sau to tướng be ở những thì trên là dạng thời điểm hiện tại phân kể từ (present participle) của động kể từ.

Ví dụ:

• We are standing in front of the stadium.

• Sherby has been waiting for you for two hours.

• My mom was cooking when my aunt called her.

• I had been walking three miles a day before I broke my leg.

• In June, I will have been working at my company for three years.

Ngoài đi ra, động kể từ to tướng be còn được sử dụng vô cấu tạo câu thụ động (passive voice). Trong tình huống này, theo đuổi sau to tướng be là dạng vượt lên khứ phân kể từ (past participle).

Ví dụ:

• Around 200 babies are born in this hospital every month.

• The new shopping complex will be built in the thành phố soon.

• She has been taken to tướng hospital.

• The house would have been cleaned if it had been dirty.

• A delicious strawberry cake will have been made for all of you tomorrow.

Cách phân chia động kể từ to tướng be

cách phân chia động kể từ to tướng be

Mặc mặc dù to tướng be là một trong kể từ vựng đơn giản và giản dị, tuy nhiên kiến thức và kỹ năng ngữ pháp kèm theo lại rất rất đa dạng và phong phú. Khi học tập cơ hội phân chia động kể từ to tướng be, bạn phải khối hệ thống những dạng to tướng be nhằm lập bảng phân chia cụ thể theo đuổi những thì vô giờ đồng hồ Anh.

1. Các dạng to tướng be

Các dạng to tướng be được dùng làm cấu trở nên những thì bao gồm:

Nguyên thể (bare infinitive)be
Hiện bên trên đơn (present simple)am, is, are
Quá khứ đơn (past simple)was, were
Hiện bên trên phân kể từ (present participle)being
Quá khứ phân kể từ (past participle)been

Các cấu tạo câu xác định, phủ toan, ngờ vấn với động kể từ to tướng be:

(+) PositiveSubject + auxiliary + main verb be.
(-) NegativeSubject + auxiliary + not + main verb be.
(?) QuestionAuxiliary + subject + main verb be?

Riêng so với thì thời điểm hiện tại đơn và vượt lên khứ đơn, tất cả chúng ta ko dùng trợ động kể từ nhưng mà cấu tạo câu sẽ tiến hành đổi khác như sau:

(+) PositiveSubject + main verb be.
(-) NegativeSubject + main verb be + not.
(?) QuestionMain verb be + subject?

2. Bảng phân chia động kể từ to tướng be

các thì giờ đồng hồ Anh

Dưới đó là bảng phân chia động kể từ be theo đuổi những thì vô giờ đồng hồ Anh:

* Lưu ý: Các dạng tiếp nối của to tướng be chỉ được sử dụng khi ham muốn nhắc đến cơ hội hành xử của một người nào là ê.

Ví dụ: Melinda is being very secretive lately. I wonder what she is hiding.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng phù hợp toàn bộ cơ hội phân chia động kể từ vô giờ đồng hồ Anh 

Bài luyện động kể từ to tướng be

bài luyện vận dụng to tướng be

Exercise 1: Điền vô khu vực trống không với dạng đích thị của động kể từ to tướng be ở thì hiện tại tại

1. The children (be) ________ eating bananas. They (be, not) ________ eating apples.

2. I (be) ________ at the beach with my family. It (be) ________ hot and sunny outside. The ocean water (be) ________ warm.

Xem thêm: phát xít là gì

3. You (be) ________ finished with the quiz!

4. Judith (be, not) ________  at school. She (be) ________ at trang chủ.

5. Sometimes, it (be) ________ still dark when I wake up.

6. My sister (be, not) ________  old enough to tướng drive a siêu xe.

7. ________ (be) Tess and Jen still best friends now?

8. My friend (be) ________ buying a new siêu xe. Her old siêu xe broke down.

9. ________ (be) Steven acting in the school play?

10. The library (be) ________ open until 9:00 p.m.

Exercise 2: Điền vô khu vực trống không với dạng đích thị của động kể từ to tướng be ở thì vượt lên khứ

1. They (be) ________ very disappointed about the result.

2. The các buổi tiệc nhỏ (be) ________ fun last weekend.

3. When I was a little girl, I (be) ________ very interested in animals.

4. ________ (be) Teddy driving trang chủ when I saw him?

5. The movie (not, be) ________ very entertaining although the acting () ________ good.

6. The weather (be) ________ hot. We (be) ________ sweating.

7. ________ (be) they eating dinner and watching TV at 7:00?

8. My dog (not, be) ________ very dirty after playing outside.

9. Who (be) ________ sleeping in my bed? It (be, not) ________ Kate.

10. The cát (be) ________ faster kêu ca the mouse. Unlucky mouse!

Exercise 3: Điền vô khu vực trống không với dạng đích thị của động kể từ to tướng be ở thì thời điểm hiện tại hoặc vượt lên khứ

1. Johan and I (be) ________ in the forests. We (be) ________ on a camping trip together. I hope we don’t see snakes!

2. Helen (be) ________ at the các buổi tiệc nhỏ last night. Bella and Vicky (be) ________ there too.

3. Before, Nick and Jacob (be) ________ enemies. Now they (be) ________ best friends.

4. It rained all day yesterday. I (be) ________ sad because I could not go outside. However, today it (be) ________ sunny. And I (be) ________ happy because I can go outside!

5. My family and I (be) ________ swimming in the pool when it began to tướng thunder. The lifeguard told us we had to tướng get out. I (be) ________ upset, but I knew he was right.

6. I (be) ________ at Jenny’s house yesterday. Now, I (be) ________ at Mellissa’s house.

7. Badminton (be) ________ my favorite sport when I was in high school. Now my favorite sport (be) ________ table tennis.

8. Avery (be) ________ my best friend. We (be) ________ in the same English class. It begins from 10:00 to tướng 10:50.

9. When he (be) ________ young, Tim (be) ________ interested in science. However, he (be, not) ________ interested in science anymore. Now, he (be) ________ interested in math.

10. William (be) ________ at the football game last night. He (be) ________ cheering for his favorite team. After the game, he came back trang chủ and went to tướng sleep. I think he (be) ________ still sleeping now. Shhhh… don’t wake him up!

>>> Tìm hiểu thêm: Học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng cho tất cả những người mới nhất bắt đầu

Đáp án bài xích luyện động kể từ to tướng be

bài luyện động kể từ to tướng be

Exercise 1

1. are – aren’t

2. am – is – is

3. are

4. isn’t – is

5. is

6. isn’t

7. Are

8. Is

9. Is

10. is

Exercise 2

1. were

2. was

3. was

4. Was

5. wasn’t – was

6. was – were

7. Were

8. wasn’t

9. was – wasn’t

10. Was

Exercise 3

1. are – are

2. was – were

3. were – are

4. was – is – am

5. were – was

6. was – am

7. was – is

8. is – are

9. was – was – isn’t – is

10. was – was – is

Trên đó là những dạng bài xích luyện động kể từ to tướng be đơn giản và giản dị nhất giúp cho bạn nhận dạng và phân chia động từ chuẩn xác. Sau khi đang được nắm rõ kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về to tướng be, chúng ta có thể không ngừng mở rộng kiến thức và kỹ năng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh với những thì nâng lên nhé!

Xem thêm: shift home là gì