bữa tối trong tiếng anh là gì

Bản dịch

Chúng tôi trân trọng mời mọc chúng ta cho tới người sử dụng bữa tối nằm trong Shop chúng tôi nhằm ăn mừng...

Bạn đang xem: bữa tối trong tiếng anh là gì

expand_more We request the pleasure of your company at a dinner to lớn celebrate…

Tôi vô cùng tiếc rằng tôi nên diệt đòi hỏi bịa chống họp và bữa tối 3 số của Shop chúng tôi.

Unfortunately I have to lớn cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.

Ví dụ về phong thái dùng

Chúng tôi trân trọng mời mọc chúng ta cho tới người sử dụng bữa tối nằm trong Shop chúng tôi nhằm ăn mừng...

Xem thêm: ấp tiếng anh là gì

We request the pleasure of your company at a dinner to lớn celebrate…

Tôi vô cùng tiếc rằng tôi nên diệt đòi hỏi bịa chống họp và bữa tối 3 số của Shop chúng tôi.

Unfortunately I have to lớn cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.

Xem thêm: catered to you là gì