37 You must submit articles for the magazine by june 18th mới nhất

*

Câu hỏi:

1. You must submit articles for the magazine by June 18th.

Bạn đang xem: You must submit articles for the magazine by june 18th

→ The final date

2, When are the council going to do ST about the city”s traffic problem ?

-> It”s high time ST

3, They estimated the price, including all the costs.

-> Taking

4, Nothing was done about it .

-> nobody

5, It isn”t a habit of mine to sleep in the afternoon.

-> I am

Lời giải:

1, You must submit articles for the magazine by June 18th.

-> The final date FOR YOU TO SUBMIT ARTICLES FOR THE MAGAZINE IS JUNE 18TH.

2, When are the council going to do ST about the city”s traffic problem ?

-> It”s high time ST MUST BE DONE ABOUT THE CITY”S TRAFFIC PROBLEM BY THE COUNCIL.

3, They estimated the price, including all the costs.

Xem thêm: Gao Priestess Tetomu Tên Thật Là Gì, Heroine Or Heroin Số 11 Takemi Tên

-> Taking ALL THE COSTS IN ACCOUNT, THEY ESTIMATED THE PRICE.

4, Nothing was done about it .

-> nobody TOOK ACTION ABOUT IT.

5, It isn”t a habit of mine to sleep in the afternoon.

-> I am NOT USED TO SLEEPING IN THE AFTERNOON.

Lời dịch:

1, Bạn phải gửi các bài báo cho tạp chí trước ngày 18 tháng 6.

-> Ngày cuối cùng ĐỂ CÁC BẠN NỘP BÀI VIẾT CHO TẠP CHÍ LÀ NGÀY 18 THÁNG 6.

2, Khi nào thì hội đồng sẽ làm ST về vấn đề giao thông của thành phố?

-> Đã đến lúc cao điểm ST PHẢI LÀM VỀ VẤN ĐỀ GIAO THÔNG CỦA THÀNH PHỐ BỞI HỘI ĐỒNG.