37 Thực trạng liên minh công-nông-trí thức ở nước ta hiện nay mới nhất

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, thực trạng liên minh công-nông- tri thức ở nước ta hiện nay tự nó đã tạo ra điều kiện để cho liên minh này có sự gắn kết với nhau hơn. Lý do là bởi vì chúng có quan hệ về tư liệu sản xuất, với sự phát triển lực lượng sản xuất trong quan hệ với tư liệu tiêu dùng và trong tiến bộ của đời sống văn hóa, tinh thần.

Bạn đang xem: Thực trạng liên minh công-nông-trí thức ở nước ta hiện nay

Đảng Cộng Sản Việt Nam sinh ra và chỉ huy cách mạng qua hết thắng lợi này đến thắng lợi khác bởi sự đoàn kết. Mà cái gốc là liên minh công-nông, sau đó là thêm tri thức. Những giai cấp đó hiện nay hình thù vẫn vậy nhưng có sự đổi khác lan rộng ra ra. Họ là toàn bộ những người thao tác trong những nhà máy sản xuất, những khu công nghiệp ; những người làm ruộng, ngủ dâ, hợp tác xã hay tư nhân ; những người đi làm thuê mưu sinh trong cả nước ; những người lao động trí óc ; công chức, viên chức, những người trong những lực lượng vũ trang hay người kinh doanh, .. Và đó vẫn theo quản trị Hồ Chí Minh, không phân biệt đó là ai, chỉ cần yêu nước thì sẽ tập hợp thành một đội quân đoàn kết dưới sự chỉ huy của Đảng. Cho đến nay điều đó vẫn đúng, Việt Nam vẫn là một vương quốc với ý thức đoàn kết và yêu nước chưa khi nào xuống thấp .

Thực trạng liên minh công-nông-tri thức ở nước ta hiện nay

Thực tế hiện này tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá được rằng, sự thích ứng với phương pháp sản xuất mới và quan hệ xã hội mới do công nghiệp hóa mang lại vẫn đang rất tốt. Đây thực sự là một cuộc cách mạng triệt để và yên cầu giai cấp công nhân mà đại diện thay mặt là Đảng Cộng sản phải là một đội quân mạnh, có ý chí chiến đấu và bền chắc, kiên cường với tiềm năng, cương lĩnh đề ra, quyết tâm phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp và của cả dân tộc bản địa. Nói cách khác giai cấp công nhân là đội tiên phong của họ là Đảng Cộng Sản muốn chèo lái được con thuyền Việt Nam đi đến những đích ở đầu cuối thì phải có uy tín trong xã hội, trong dân tộc bản địa, tiếp tục giữ vững và tăng trưởng uy tín với nhân dân. Cho đến thời gian này, sau kỳ đại hội lần thứ XIII điều đó vẫn đang được giữ vững .

Đảng ta trước đây đã có nghị quyết về xây dựng động ngũ công nhân trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước. Cho đến nay, chúng ta vẫn đang trên con đường thực hiện tốt nghị quyết đề ra. Giai cấp công nhân khắp cả nước dần được cải thiện về đời sống, được quan tâm hơn tới cuộc sống hằng ngày. Mỗi năm, thủ tướng vẫn có một cuộc lắng nghe ý kiến và đối thoại trực tiếp để giải quyết những khó khăn cho những người công dân.

Xem thêm: Cách Làm Đồ Chơi Bằng Giấy Đơn Giản Nhất, Làm Đồ Chơi Bằng Giấy Độc Đáo Đơn Giản, Hay Ho

*

Bên cạnh đó, nghị quyết về tăng trưởng nông dân, nông thôn cũng có rất nhiều và Đảng ta triển khai cũng rất tốt. Nông thôn mới thực sự đã làm thay da đổi thịt bộ mặt nông thôn Việt Nam. Tới đây, nông thôn mới nâng cao chắc như đinh sẽ khiến cho nông thôn và nông dân Việt Nam tăng trưởng lên một tầm cao mới để sánh vai với cường quốc năm châu như Bác hằng mong ước .

Đội ngũ trí thức hiện nay được quan tâm như bộ phận tinh hoa của Đảng. Trong thời kỳ kinh tế số và kinh tế tri thức như hiện nay. Đội ngũ trí thức trở thành đội đi tiên phong trong việc góp phần phát triển kinh tế đất nước và rút ngắn khoảng cách tụt hậu.

Tăng cường xây dựng khối liên minh công-nông-tri thức trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Thực trạng liên minh công-nông-tri thức ở nước ta hiện nay về cơ bản vẫn là một khối thống nhất hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần không ngừng nâng cao và tăng cường xây dựng sự đoàn kết đó. Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng nên nhờ những thành phần tinh hoa trong xã hội. Trong văn kiện đại hội Đảng nêu rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của nhân dân lao động và toàn dân tộc, đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc”.

*

Tăng cường kiến thiết xây dựng khối liên minh công-nông-tri thức hay với những những tầng lớp lao động khác là một trong những nội dung quan trọng nhất trong tiến trình làm cách mạng XHCN đi đến thành công xuất sắc. Hiện nay, nước ta đang trong công cuộc triển khai thay đổi quốc gia, quá độ lên CNXH. Nền kinh tế thị trường xu thế abcxyz tuy có những ảnh hưởng tác động tích cực nhưng vẫn còn đó những mặt xấu đi đang đợi tất cả chúng ta khắc phục. Chính cho nên vì thế, trong quy trình hoạch định chủ trương, đường lối và sách lược tăng trưởng kinh tế tài chính, Đảng và nhà nước ta vẫn cần và chăm sóc tới kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống những giai cấp một cách đồng điệu, để nó hoàn toàn có thể phát huy tốt vai trò là cơ sở cho nền tảng đại đoàn kết toàn dân đưa quốc gia đến nhiều thắng lợi mới .Đảng ta đã khẳng định chắc chắn “ Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức, dưới sự chỉ huy của Đảng là đường lối kế hoạch của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh to lớn có ý nghĩa quyết định hành động bảo vệ sự thắng lợi cho sự nghiệp kiến thiết xây dựng và bảo vệ tổ quốc ”

Tổng kết thực tiễn thời kỳ kinh tế thị trường định hướng abcxyz hiện nay cho chúng ta thấy được thực trạng liên minh công-nông-tri thức ở nước ta hiện nay vẫn cần phải chú trọng xây dựng và phát huy những giá trị tích cực của nó. Bởi hiện tại hay sau này, liên minh đó vẫn là cái cốt để đưa cách mạng đi đến thành công.