37 Phân lân cung cấp photpho cho cây dưới dạng ion mới nhất

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các phát biểu sau:

(2). Phân lân có hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

Bạn đang xem: Phân lân cung cấp photpho cho cây dưới dạng ion

(4). Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm cho đất chua.

(6). Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

(8). Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

Số phát biểu đúng

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7

Đáp án C

+ Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm của K2O trong phân.

+ Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat ( NO 3 – ) và ion amoni ( NH 4 – ).

+ Amophot là hỗn hợp các muối(NH4)2HPO4 và NH4H2PO4

(1). Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm của kali trong phân.

(3). Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và đolomit.

(5). Thành phần chính của phân lân nung chảy là hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magie.

(7). Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat ( NO 3 – ) và ion amoni ( NH 4 + ).

Đáp án C

+ Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm của K2O trong phân.

+ Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat ( NO 3 – ) và ion amoni ( NH 4 + ).

+ Amophot là hỗn hợp các muối(NH4)2HPO4 và NH4H2PO4.

Cho các phát biểu sau:

(2). Phân lân có hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

(4). Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm cho đất chua.

(6). Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

(8). Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Industrial Park Là Gì ? Các Loại Hình Khu Công Nghiệp

Số phát biểu đúng

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7

Đáp án C

+ Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm của K2O trong phân.

+ Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat ( N O 3 – ) và ion amoni ( N H 4 – ).

+ Amophot là hỗn hợp các muối(NH4)2HPO4 và NH4H2PO4

(1). Phân urê có công thức là (NH4)2CO3.

(3). Nitrophotka là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

(5). Thành phần chính của supephotphat đơn gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

(a) Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3­-) và ion amoni (NH4+).

(c) Trong phòng thí nghiệm, N2 được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hòa.

(e ) Phân ure có công thức là (NH4)2CO3.

(a) H+, Fe3+, NO3-, SO42- (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

(e) K+, HPO32-, Na+, OH- (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

Số dãy gồm các ion cùng tồn tại trong 1 dung dịch là:

Hãy cho biết số oxi hóa của N và P trong các phân tử và ion sau đây:

NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3, P2O3, PBr5, PO43-, KH2PO4, Zn3(PO4)2.

Số oxi hóa của N trong NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3 lần lượt là : -3 , -3 , +3 , +5 , -3 .

Số oxi hóa của P trong P2O3, PBr5, PO43-, KH2PO4, Zn3(PO4)2. lần lượt là : +3 , +5 , +5 , +5.

Hãy cho biết số oxi hóa của N và P trong các phân tử và ion sau đây NH3, NH4+, NO2-, NO3-, NH4HCO3 , P2O3, PBr5, PO43–, KH2PO4, Zn3(PO4)2.

Cho dung dịch có chứa các ion: N a + , N H 4 + , C O 3 2 – , P O 4 3 – , N O 3 – , S O 4 2 – . Dùng hóa chất nào để loại được nhiều anion nhất?

A. BaCl2

B. MgCl2.

C. Ba(NO3)2.

D. NaOH.

Có 12 ion : NH 4 + , Al 3 + , Ag + , Ba 2 + , Mg 2 + , SO 4 2 – , CO 3 2 – , NO 3 – , Cl – , Br – , PO 4 3 – thuộc 3 dung dịch loãng X, Y, Z ; mỗi dung dịch chứa 2 cation, 2 anion không trùng lập. Dung dịch X có thể chứa các ion là