37 Mẫu Nhận Xét Đánh Giá Cán Bộ Nơi Cư Trú mới nhất

Đảng viên ngoài sinh hoạt, làm việc tại cơ quan đơn vị thì cần phải thực hiện những nhiệm vụ tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật.Bạn đang xem: Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ nơi cư trú

Thường niên, đảng viên sẽ được đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên dựa theo bản tự kiểm điểm đảng viên, nề nếp, lối sống, đạo đức trong đời sống và trong công việc. Và ở trong nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ giới thiệu đến Quý vị mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú mới nhất.

Bạn đang xem: Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ nơi cư trú

Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú là gì?

Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú là mẫu do các chi bộ cơ sở nhận xét về việc sinh hoạt đảng của đảng viên tại nơi họ cư trú.

Đảng viên đang công tác có trách nhiệm thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng tại nơi làm việc và có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, gần gũi và gắn bó với nhân dân. Và theo Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú ghi nhận vè nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú như sau:

– Là tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trước nhân dân nơi cư trú;

– Tiên phong gương mẫu thực hiện các nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, phổ biến, vận động gia đình, bạn bè và nhân dân nơi cư trú thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước;

– Tích cực tham gia các cuộc họp định kỳ do cấp ủy triệu tập, tham gia đóng góp ý kiến về các công việc chung của địa phương đặc biệt là các vấn đề bức xúc ở tại thôn, bản, tổ dân phố;

– Tham gia đầy đủ các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, bản, chi ủy, ban công tác mặt trận để nắm bắt tình hình nhận dân, kịp thời phản ánh những ý kiến của nhân dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở, giám sát cán bộ và đảng viên;

– Tích cực tham gia và vận động thành viên trong gia đình, bạn bè và nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua ở địa phương, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết ở khu dân cư;

– Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm và kịp thời báo cáo khi thay đổi nơi cư trú.

Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú

Trước đây, mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú được sử dụng theo Quy định 27-QĐ/TW, và hiện nay, mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú mới nhất được ban hành theo Quy định 213-QĐ/TW.

ĐẢNG BỘ……………………………

CHI ỦY……………………………….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng năm

 

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:…………………………………………………………………………….

T/M ……………….

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

ĐẢNG BỘ……………………………

CHI ỦY……………………………….

Xem thêm: Tuyển Tập Những Câu Hỏi Về An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Thcs 2022

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………ngày……tháng….năm 20

Chi ủy ……………………………………………………thống nhất nhận xét về đảng viên ……………………………………… (đánh dấu X vào ô tương ứng)

1/ Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú

Tốt Trung bình Chưa tốt

2/ Về phẩm chất đạo đức, lối sống và quan hệ với nhân dân nơi cư trú

Tốt Trung bình Chưa tốt

3/ Tham gia các cuộc họp do cấp ủy xã, phường, thị trấn hoặc chi ủy nơi cư trú tổ chức; góp ý kiến với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú về công việc của địa phương

Tham gia đầy đủ Tham gia chưa đầy đủ Không tham gia

Nhận xét khác:……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ,

PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu)

T/M CHI ỦY

(Ký, ghi rõ, họ và tên)

Quý vị có thể tham khảo, tải mẫu sau:

Download (DOC, 57KB)

Mẫu phiếu nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ……………….………….
*

……………….,ngày…tháng… năm ………

PHIẾU NHẬN XÉTđảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệvới tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy (hoặc abcxyz chi bộ nơi không có chi ủy) sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên ……………………như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt Nêu gương Chưa nêu gương

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Gương mẫu đi đầu Gương mẫu Chưa gương mẫu

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ Tham gia chưa đầy đủ Không tham gia

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực Thường xuyên Chưa thường xuyên

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực Tích cực Chưa tích cực

Biểu dương Không đề nghị Xem xét xử lý

7. Nhận xét khác ……………………………………………………….…

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN T/M CHI BỘ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)  

Trên đây là nội dung mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú mới nhất và một số nội dung có liên quan. Cảm ơn quý vị độc giả đã theo dõi bài viết này của Luật Hoàng Phi.