37 He said, my wife has just bought a diamond ring mới nhất

Đua top nhận quà tháng 4/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022Lưu

fafa11

*

Bạn đang xem: He said, my wife has just bought a diamond ring

31. Jeff wanted to know……………..a. that why were his friends laughing b. why were his friends laughingc. why his friends were laughing d. the reason why his friends laughing32. Mr Hawk told me that he would give me his answer the………..daya. previous b. following c. before d. last33. She…………him whether he liked the steak she cookeda. asks b. wondered c. wanted to know d. asked34. His neighbours sometimes wondered……….he did for a livinga. why b. when c. where d. what35. Could you please tell me……………?a. It is how far to the nearest bus stop b. how far is it to the nearest bus stopc. how far to the nearest bus stop is it d. how far it is to the nearest bus stop36. Marigold wondered………..Kevin and Ruth would be at the partya. that b. whether c. if d. b& c37. He asked me…………….a. How long you have studied English. b. How long had you studied Englishc. How long you had study English d. How long you had studied English38. The passenger asked…………….we landeda. what b. when c. if d. why39. “I’ll tell you about this tomorrow, Mary.” said Tom.a. Tom said to Mary that he will tell her about that the next day.b. Tom told Mary that I would tell you about that the next day.c. Tom told Mary that he would tell her about that the next day.d. Tom told Mary that she would tell him about that the next day.40. “I have something to tell you” Kerry said to Cheryl.a. Kerry told Cheryl I had something to tell her.b. Kerry told Chery he had something to tell her.c. Kerry told Cheryl she had had something to tell him.d. Kerry told Cheryl he had had something to tell her.41. He said, “My wife has just bought a diamond ring.”a. He said that his wife had just bought a diamond ring.b. He said that my wife had just bought a diamond ring.c. He said that his wife has just bought a diamond ring.d. he said that his wife just bought a diamond ring.42. “I will come with you as soon as I am ready”, she said to Philip.a. She said to Philip he will come to see you as soon as he I am ready.b. She told Philip she will come to see her as soon as she was ready.c. She told Philip she would come to see you as soon as she was ready.d. She told Philip she would come to see him as soon as she was ready.43. “I wrote to him yesterday”a. She said to me I wrote to him the day before.b. She told me she wrote to him yesterday.c. She told me she had written to him yesterday.d. She told me she had written to him the day before.44. “He is talking to your sister”, She said to me.a. She told me he was talking to your sister.b. She told me she was talking to my sister.c. She told me he was talking to my sister.d. She told me he was talking to her sister.45. “It is the time to check what you have done”, the father said to the boys.a. The father said to the boys it was time to check what they had done.b. The father told the boys it was time to check what they had done.c. The father told the boys it was time to check what they have done.d. The father told the boys it is time to check what they had done.46. “You will like my sister when you meet her”a. He told me you will like her sister when you meet her.b. He told me I will like his sister when I met her.c. He told me I would like his sister when I met herd. He told me I would be liked his sister when I met her.47. “I didn’t meet Susan last week”a. He said he didn’t meet Susan the week before.b. He said he hasn’t met Susan last week.c. He said he hadn’t met Susan last week.d. He said he hadn’t met Susan the week before.48. “I didn’t break your watch”a. The boy told the girl he hadn’t broken her watch.b. The boy asked the girl he hadn’t broken her watch.c. The boy told the girl he didn’t break her watch.d. The boy told the girl he hadn’t broken your watch.49. “I found a lot of mistakes in your plan”. Catherine said to Kevin.a. Catherine told Kevin she found a lot of mistakes in his plan.b. Catherine told Kevin she has found a lot of mistakes in his plan.c. Catherine told Kevin she had found a lot of mistakes in his plan.d. Catherine told Kevin she had found a lot of mistakes in her plan.50. “I have just seen your mother this morning”.a. Laura told Lewis I have just seen your mother this morning.b. Laura told Lewis she had just seen his mother that morning.c. Laura told Lewis she has just seen his mother that morning.d. Laura told Lewis he had just seen her mother that morning.
31. Jeff wanted to know…………….. a. that why were his friends laughing b. why were his friends laughing c. why his friends were laughing d. the reason why his friends laughing 32. Mr Hawk told me that he would give me his answer the………..day a. previous b. following c. before d. last 33. She…………him whether he liked the steak she cooked a. asks b. wondered c. wanted to know d. asked 34. His neighbours sometimes wondered……….he did for a living a. why b. when c. where d. what 35. Could you please tell me……………? a. It is how far to the nearest bus stop b. how far is it to the nearest bus stop c. how far to the nearest bus stop is it d. how far it is to the nearest bus stop 36. Marigold wondered………..Kevin and Ruth would be at the party a. that b. whether c. if d. b& c 37. He asked me……………. a. How long you have studied English. b. How long had you studied English c. How long you had study English d. How long you had studied English 38. The passenger asked…………….we landed a. what b. when c. if d. why 39. “I’ll tell you about this tomorrow, Mary.” said Tom. a. Tom said to Mary that he will tell her about that the next day. b. Tom told Mary that I would tell you about that the next day. c. Tom told Mary that he would tell her about that the next day. d. Tom told Mary that she would tell him about that the next day. 40. “I have something to tell you” Kerry said to Cheryl. a. Kerry told Cheryl I had something to tell her. b. Kerry told Chery he had something to tell her. c. Kerry told Cheryl she had had something to tell him. d. Kerry told Cheryl he had had something to tell her. 41. He said, “My wife has just bought a diamond ring.” a. He said that his wife had just bought a diamond ring. b. He said that my wife had just bought a diamond ring. c. He said that his wife has just bought a diamond ring. d. he said that his wife just bought a diamond ring. 42. “I will come with you as soon as I am ready”, she said to Philip. a. She said to Philip he will come to see you as soon as he I am ready. b. She told Philip she will come to see her as soon as she was ready. c. She told Philip she would come to see you as soon as she was ready. d. She told Philip she would come to see him as soon as she was ready. 43. “I wrote to him yesterday” a. She said to me I wrote to him the day before. b. She told me she wrote to him yesterday. c. She told me she had written to him yesterday. d. She told me she had written to him the day before. 44. “He is talking to your sister”, She said to me. a. She told me he was talking to your sister. b. She told me she was talking to my sister. c. She told me he was talking to my sister. d. She told me he was talking to her sister. 45. “It is the time to check what you have done”, the father said to the boys. a. The father said to the boys it was time to check what they had done. b. The father told the boys it was time to check what they had done. c. The father told the boys it was time to check what they have done. d. The father told the boys it is time to check what they had done. 46. “You will like my sister when you meet her” a. He told me you will like her sister when you meet her. b. He told me I will like his sister when I met her. c. He told me I would like his sister when I met her d. He told me I would be liked his sister when I met her. 47. “I didn’t meet Susan last week” a. He said he didn’t meet Susan the week before. b. He said he hasn’t met Susan last week. c. He said he hadn’t met Susan last week. d. He said he hadn’t met Susan the week before. 48. “I didn’t break your watch” a. The boy told the girl he hadn’t broken her watch. b. The boy asked the girl he hadn’t broken her watch. c. The boy told the girl he didn’t break her watch. d. The boy told the girl he hadn’t broken your watch. 49. “I found a lot of mistakes in your plan”. Catherine said to Kevin. a. Catherine told Kevin she found a lot of mistakes in his plan. b. Catherine told Kevin she has found a lot of mistakes in his plan. c. Catherine told Kevin she had found a lot of mistakes in his plan. d. Catherine told Kevin she had found a lot of mistakes in her plan. 50. “I have just seen your mother this morning”. a. Laura told Lewis I have just seen your mother this morning. b. Laura told Lewis she had just seen his mother that morning. c. Laura told Lewis she has just seen his mother that morning. d. Laura told Lewis he had just seen her mother that morning.Hỏi chi tiết

*

TRẢ LỜI

fafa11 rất mong câu trả lời từ bạn. Viết trả lờiXEM GIẢI BÀI TẬP SGK ANH 8 – TẠI ĐÂY

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Sự kiệnĐua top nhận quà tháng 4/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?

Gửi yêu cầu Hủy

Source: https://kulturbench.com Category: Học tập

Xem thêm: Sale Supervisor Là Gì ? Chân Dung Nghề Nghiệp Chi Tiết Nhất

*

Trở thành chi nhánh

Nội Thất Văn Phòng Hằng Phát

trên toàn quốc
Đăng ký

ĐC:Số 69, lô TT6.2B, khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thông tin hữu ích
Sản phẩm chính+ Từ thứ 2 – Chủ nhật+ Chủ nhật: 8h – 18h30

*
*

Trụ sở chính

Cơ sở 2:

Cơ sở 3:

Chi nhánh TPHCM