37 Biên Bản Của Hội Đồng Xử Lý Nợ Của Doanh Nghiệp mới nhất

Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ

Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể. Trong biên bản nêu rõ thành phần hội đồng quản trị tham gia cuộc họp, thủ tục thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ khác tại đây.Bạn đang xem: Biên bản của hội đồng xử lý nợ của doanh nghiệp

Mẫu số 02-TSCĐ: Biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu số 09-LĐTL: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết:

CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABCD

Số: ___ /BB- TLTS&Nợ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***************

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN NỢ

I. Các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty tham dự họp gồm có:

1 Ông: Nguyễn Văn A – Chủ tịch Hội đồng quản trị/HĐTV Công ty- Chủ toạ

2. Ông: Nguyễn Văn B – Giám đốc- Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV

3. Ông: Nguyễn Văn C – Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV (kiêm thư ký)

4. Bà: Nguyễn Thị C, Bà Nguyễn Thị D – Thành viên Hội đồng quản trị/HĐTV

II. Nội dung:

1. Theo trình tự và thủ tục giải thể Công ty, Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty họp để làm thủ tục Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty.

Bạn đang xem: Biên bản của hội đồng xử lý nợ của doanh nghiệp

– Thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp và xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

– Thanh toán các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể công ty đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Văn Khấn Tạ Mộ Ngoài Đồng – Bài Khấn Thần Linh Ngoài Mộ Chuẩn Nhất

2. Thanh toán các khoản nợ của Công ty:

– Nợ thuế: không

– Nợ phải trả, nợ phải thu: không

3. Tiền mặt và thanh lý các tài sản của Công ty:

Tính đến ngày Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên công ty ra quyết định giải thể thì Công ty còn:

– Tiền mặt: ………..…………………………………………………………………………………………

– Số tiền thu được sau khi thanh lý các tài sản của Công ty:……………………………………….

– Tổng số tiền còn lại sau khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ lương, trợ cấp và xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động, thanh toán hết các khoản nợ (nợ thuế, nợ các tổ chức cá nhân khác) là: …………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền này được chia lại cho các cổ đông công ty theo tỷ lệ cổ phần góp tương ứng và các cổ đông cam kết đã nhận đủ lại phần vốn góp như sau:

– Ông: Nguyễn Văn A

– Ông: Nguyễn Văn B

– Ông: Nguyễn Văn C

– Ông: Nguyễn Văn D

– Ông: Nguyễn Văn E

– Bà: Nguyễn Thị A

– Bà: Nguyễn Thị B

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30, các cổ đông đã đọc Biên bản, thống nhất và ký xác nhận.