36 tiếng anh là gì

Trong giờ anh thì số kiểm điểm là phần nhưng mà những bạn phải lưu giữ na ná nên học tập gần như là trước tiên. Tất nhiên, nhiều khi chúng ta lại quên thất lạc cơ hội viết lách, cơ hội phát âm của những số kiểm điểm ở vô giờ anh. Vậy nên, nội dung bài viết này Vuicuoilen sẽ hỗ trợ chúng ta lưu giữ lại vài ba kỹ năng và kiến thức về số kiểm điểm nhé. Cụ thể nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ chúng ta biết số 36 tiếng anh là gì và cơ hội phát âm số 36 vô giờ anh ra làm sao.

Bạn đang xem: 36 tiếng anh là gì

Số 36 tiếng anh là gì
Số 36 tiếng anh là gì

Số 36 giờ anh là thirty-six, phiên âm phát âm là /ˈθɜː.ti sɪks/

Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/

https://huba.org.vn/wp-content/uploads/2022/06/thirty-six.mp3

Số kiểm điểm vô giờ anh khá đọc dễ dàng nên chúng ta chỉ việc coi cơ hội phân phát âm chuẩn chỉnh của kể từ thirty-six phía trên rồi phát âm theo gót là được. Nếu bạn thích phát âm kể từ thirty-six chuẩn chỉnh hơn thế thì hoàn toàn có thể coi phiên âm của số 36 kết phù hợp với cơ hội phát âm chuẩn chỉnh nhằm phát âm. Cách phát âm phiên âm chúng ta có thể xem thêm nội dung bài viết Cách phát âm phiên âm giờ anh nhằm làm rõ rộng lớn.

Xem thêm: dalziel nghĩa là gì

Lưu ý: Có một cảnh báo nhỏ vô cơ hội dùng số 36, đó là số kiểm điểm nên ko sử dụng Lúc nói đến loại hạng hoặc số trật tự. Khi dùng làm chỉ loại hạng hoặc trật tự thì số 36 sẽ sở hữu được cơ hội viết lách và cơ hội phát âm không giống. Các chúng ta xem thêm tăng nội dung bài viết cơ hội phát âm số trật tự, loại hạng vô giờ anh nhằm làm rõ rộng lớn.

Số 36 tiếng anh là gì
Số 36 tiếng anh là gì

Xem tăng những số không giống vô giờ anh

Sau Lúc đang được biết số 36 tiếng anh là gì, chúng ta có thể xem thêm một vài ba số kiểm điểm không giống vô giờ anh nhé. tường đâu cũng đều có số chúng ta đang được ham muốn dò xét thì sao.

 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/: số 59
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Thirty-eight /ˈθɜː.ti eɪt/: số 38
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Two /tuː/: số 2
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • One /wʌn/: số 1
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46

Như vậy, nếu khách hàng vướng mắc số 36 tiếng anh là gì thì câu vấn đáp vô cùng giản dị và đơn giản, số 36 vô giờ anh viết lách là thirty-six, phiên âm phát âm là /ˈθɜː.ti sɪks/. Cách phát âm của số này khá giản dị và đơn giản tuy vậy về phong thái dùng thì chúng ta cũng nên cảnh báo một chút ít. Khi nói đến loại hạng hoặc trật tự sẽ sở hữu được cơ hội viết lách và phát âm không giống, ko sử dụng là thirty-six hoặc number thirty-six.

Xem thêm: literally nghĩa là gì