31 đọc tiếng anh là gì

Trong giờ đồng hồ anh thì số điểm là phần nhưng mà những bạn phải ghi nhớ rưa rứa cần học tập gần như là trước tiên. Tất nhiên, nhiều khi chúng ta lại quên mất mặt cơ hội ghi chép, cơ hội phát âm của những số điểm ở nhập giờ đồng hồ anh. Vậy nên, nội dung bài viết này Vuicuoilen sẽ hỗ trợ chúng ta ghi nhớ lại vài ba kỹ năng và kiến thức về số điểm nhé. Cụ thể nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ chúng ta biết số 31 giờ đồng hồ anh là gì và cơ hội phát âm số 31 nhập giờ đồng hồ anh ra làm sao.

Bạn đang xem: 31 đọc tiếng anh là gì

Số 31 giờ đồng hồ anh là gì
Số 31 giờ đồng hồ anh là gì

Số 31 giờ đồng hồ anh là thirty-one, phiên âm phát âm là /ˈθɜː.ti wʌn/

Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/

https://huba.org.vn/wp-content/uploads/2022/06/thirty-one.mp3

Số điểm nhập giờ đồng hồ anh khá dễ nhìn đọc nên chúng ta chỉ việc coi cơ hội trị âm chuẩn chỉnh của kể từ thirty-one phía trên rồi phát âm theo gót là được. Nếu bạn thích phát âm kể từ thirty-one chuẩn chỉnh hơn thế thì hoàn toàn có thể coi phiên âm của số 31 kết phù hợp với cơ hội phát âm chuẩn chỉnh nhằm phát âm. Cách phát âm phiên âm chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm nội dung bài viết Cách phát âm phiên âm giờ đồng hồ anh nhằm nắm rõ rộng lớn.

Xem thêm: leaflet là gì

Lưu ý: Có một cảnh báo nhỏ nhập cơ hội dùng số 31, đấy là số điểm nên ko sử dụng Khi nói đến loại hạng hoặc số trật tự. Khi dùng làm chỉ loại hạng hoặc trật tự thì số 31 sẽ sở hữu được cơ hội ghi chép và cơ hội phát âm không giống. Các chúng ta tìm hiểu thêm tăng nội dung bài viết cơ hội phát âm số trật tự, loại hạng nhập giờ đồng hồ anh nhằm nắm rõ rộng lớn.

Số 31 giờ đồng hồ anh là gì
Số 31 giờ đồng hồ anh là gì

Xem tăng những số không giống nhập giờ đồng hồ anh

Sau Khi đang được biết số 31 giờ đồng hồ anh là gì, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm một vài ba số điểm không giống nhập giờ đồng hồ anh nhé. sành đâu cũng có thể có số chúng ta đang được mong muốn mò mẫm thì sao.

 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • Forty-three /ˈfɔː.ti θriː/: số 43
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89
 • Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Five /faɪv/: số 5
 • Six /sɪks/: số 6
 • Three /θriː/: số 3
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Sixty-one /ˈsɪk.sti wʌn/: số 61
 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Ninety /ˈnaɪn.ti/: số 90
 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Eighty-eight /ˈeɪ.ti eɪt/: số 88
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Two /tuː/: số 2
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • One hundred /wʌn ˈhʌn.drəd/: số 100
 • Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/: số 31
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16

Như vậy, nếu như khách hàng vướng mắc số 31 giờ đồng hồ anh là gì thì câu vấn đáp rất rất đơn giản và giản dị, số 31 nhập giờ đồng hồ anh ghi chép là thirty-one, phiên âm phát âm là /ˈθɜː.ti wʌn/. Cách phát âm của số này khá đơn giản và giản dị song về kiểu cách dùng thì chúng ta cũng nên cảnh báo một chút ít. Khi nói đến loại hạng hoặc trật tự sẽ sở hữu được cơ hội ghi chép và phát âm không giống, ko sử dụng là thirty-one hoặc number thirty-one.

Xem thêm: :v có nghĩa là gì