17 Mẫu quyết định cử đi công tác mới nhất mới nhất

Mẫu quyết định gửi đi công tác và nội dung cần có:

Mẫu Quyết định cử đi công tác là văn bản được sử dụng khi các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp có nhu cầu cử nhân viên đi tới một địa điểm hay cơ quan, tổ chức khác để thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định gửi đi công tác

Mẫu Quyết định cử đi công tác o người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký, triển khai cho các phòng, ban và cá nhân liên quan thực thi các điều trong quyết định.

Nội dung cần có trong mẫu quyết định cử đi công tác, bao gồm:

  • Họ tên người (hoặc những người) được cử đi công tác;
  • Địa điểm công tác
  • Thời gian công tác
  • Mục đích của chuyến công tác
  • Phương tiện chuyên chở
  • Nguồn kinh phí đảm bảo
  • Điều khoản thi hành.

Xem thêm: Mẫu đơn ly hôn đầy đủ nhất năm 2021

Tại sao cần có mẫu quyết định cử đi công tác

Quyết định cử đi công tác được thực hiện nhằm 2 mục đích chính sau:

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cử người lao động đi công tác( bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) thì mẫu giấy quyết định cử đi công tác là một trong những hồ sơ bắt buộc, trường hợp này nó cũng có thể hiểu như mẫu giấy ủy quyền công ty để người lao động có thể toàn quyền thực hiện các nhiệm vụ của mình ở địa điểm công tác trong thời gian công tác theo quy định.

Mẫu giấy quyết định cử đi công tác cũng là điều kiện dùng để chuyển đổi các khoản chi phí đi công tác thành chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thực hiện việc cấp các khoản chi phí cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ công tác, bao gồm các khoản như chi như tiền ăn, ở, tiếp khách, đi lại…

Mẫu quyết định cử đi công tác, tải mẫu:

Link tải: Mẫu Quyết định cử đi công tác

CÔNG TY………….
—————————–
Số:…./…….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

……, ngày……tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử nhân viên đi công tác

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Kế toán Việt
Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh
Căn cứ đề nghị của bộ phận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định cử các nhân viên sau
Ông…………………………………………………………………………………………………………..
Bà…………………………………………………………………………………………………………….
Đi công tác tại:…………………………………………………………………………………………..
Thời gian: Từ ngày…tháng……năm…….đến ngày…..tháng…..năm……………
Phương tiện đi lại:………………………………………………………………………………………
Điều 2: Nội dung công việc
…………………………………………………………………………………….
Điều 3: Các Ông, Bà có tên nêu trên tại Điều 1 thực hiện quyết định này và được chi trả các khoản chi phí công tác theo quy chế tài của công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
Như điều 4:
Lưu VP
GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu 2: Mẫu quyết định cử đi công tác của giáo viên:

Link tải: Quyết định cử đi công tác cho giáo viên

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
———-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

……….., ngày ……..tháng …năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ CỬ ĐI CÔNG TÁC

Căn cứ theo nhu cầu của đơn vị (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm):
………………………………………………………………………………………………………………..
Chúng tôi quyết định cử: …………………………….. Mã số CB: ……………..
Chức vụ: ……………………………………………………………………………….
Đi công tác tại :………………………………………………………………………………………….
Nhiệm vụ :………………………………………………………………………………………………..
Từ ngày:…………………………………………. đến ngày…………………………………………..
Kinh phí ( tự lo hay đề nghị Trường cấp) :
………………………………………………………………………………………………………………..
Kính đề nghị Ban Giám hiệu xem xét.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

_______________________________________

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Căn cứ theo đề nghị của đơn vị, Ban Giám hiệu quyết định:

1. Đồng ý/ Không đồng ý cử:……………………………………………………………………….

2. Kinh phí do:( cá nhân và đơn vị lo hay trường cấp):…………………………………..

3. Phương tiện di chuyển( theo quy định hay đi máy bay):………………………………

Kính chuyển phòng Tổ chức – Hành chính làm các thủ tục theo quy định.

HIỆU TRƯỞNG

 

Ghi chú: Đối với cấp từ Phó khoa, phòng, ban trở xuống, việc đi công tác cho đơn vị do Trưởng khoa, phòng, ban đề nghị. Trưởng khoa, phòng, ban và các cá nhân đi làm nhiệm vụ chung của trường do Ban Giám hiệu quyết định cử đi.

Những lưu ý khi viết mẫu quyết định cử đi công tác:

Quyết định cử nhân viên đi công tác là một văn bản hành chính vì vậy khi soạn cần lưu ý những điều sau

Trong quyết định phải có đủ các thành phần thể thức chính bao gồm: quốc hiệu và tiêu ngữ; tên cơ quan, tổ chức, công ty ban hành; số, ký hiệu văn bản; địa điểm, thời gian ban hành văn bản; tên loại và trích yếu nội dung văn bản; các căn cứ để ban hành, nội dung văn bản…Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn trong tài liệu hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Nội dung của quyết định cử nhân viên đi công tác cần ngắn gọn, rõ ràng nhưng vẫn đủ các nội dung và ý chính gồm: họ tên người đi công tác, đi công tác ở đâu, thời gian, công việc gì, đi bằng phương tiện gì, nguồn kinh phí được quy định thế nào…

Ngôn ngữ trong quyết định cử đi công tác phải phù hợp, sử dụng ngôn ngữ phổ thông, không dùng những từ địa phương, mạch lạc, dễ hiểu, đúng chính tả.

Xem thêm: Mẫu điều lệ Công ty TNHH 2