17 Mẫu phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm mới nhất mới nhất

Mẫu phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm là biểu mẫu được lập ra để các Viên chức tự đánh giá kết quả tu dưỡng và rèn luyện của bản thân trong suốt một năm vừa qua, từ đó làm cơ sở để cấp trên đánh giá và xếp loại Viên chức. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo các mẫu phiếu đánh giá và phân loại Viên chức mới nhất và cách viết đầy đủ, chi tiết mẫu phiếu đánh giá phân loại Viên chức 2021.

Xem thêm: Cập nhật các mẫu bảng báo giá mới nhất 2021

1. Mẫu phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm là gì?

Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm là biểu mẫu bắt buộc các Viên chức phải lập ra để tự đánh giá kết quả tu dưỡng và rèn luyện của bản thân trong suốt một năm vừa qua, từ đó làm cơ sở cho cấp trên xếp loại đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ.

Phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm

Chính Phủ đã cho ban hành mẫu phiếu đánh giá Viên chức mới nhất 2021 theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo!

2. Hướng dẫn viết phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm đầy đủ và chi tiết nhất.

Để viết một mẫu phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm đầy đủ và chuẩn chỉnh nhất, bạn đọc hãy lưu ý viết đầy đủ những mục sau:

* Chính trị tư tưởng

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

* Đạo đức, lối sống

Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

Hướng dẫn viết phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm
Hướng dẫn viết phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm

Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

*Tác phong, lề lối làm việc

Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

* Ý thức tổ chức kỷ luật

Chấp hành sự phân công của tổ chức;

Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

*Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Lưu ý: Cần đánh giá chính xác, khách quan và trung thực thì từ đó bản thân viên chức mới thấy rõ được những ưu điểm và những hạn chế của mình. Dựa trên đó viên chức mới có thể đánh giá đúng trong mục tự xếp loại chất lượng tương ứng là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Mẫu phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm mới nhất theo Nghị định 90 2020.

Link tải: Tại đây

Mẫu phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm
Mẫu phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm
TÊN CƠ QUAN,TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm………..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

………………………………………………………………………………………………………………..

2. Đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tác phong, lề lối làm việc:

………………………………………………………………………………………………………………..

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………………..

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

………………………………………………………………………………………………………………..

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

………………………………………………………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

……………………………………………………………………………………………………………….

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

……………………………………………………………………………………………………………….

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………..

2. Tự xếp loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………..
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

……, ngày ….tháng….năm …..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

 

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

…., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm mẫu 1.

Link tải: Tại đây

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 20…

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ………….. Hệ số lương: ………..

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

………………………………………………………………………………………………………………..

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

………………………………………………………………………………………………………………..

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

………………………………………………………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

………………………………………………………………………………………………………………..

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

………………………………………………………………………………………………………………..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………..

2. Phân loại đánh giá (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày….tháng….năm 20…

Viên chức tự đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày….tháng….năm 20…

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày….tháng….năm 20…

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

5. Mẫu phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm mẫu 2.

Link tải: Tại đây

PHÒNG GD&ĐT ……………
TRƯỜNG ……………………….
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm ………….

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………….
Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………….
Hạng chức danh nghề nghiệp: …………………. Bậc: ……………….. Hệ số lương: …..

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Hoàn thành tốt chương trình môn m nhạc tiểu học, giúp học sinh hoàn thành kiến thức bộ môn đạt 100% số lượng học sinh.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Luôn giữ gìn đạo đức và lối sống trong sáng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, thực hiện tốt các quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm

– Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, của ngành; không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
Có tinh thần đoàn kết trong nội bộ, ý thức tự giác cao trong công tác, trong quan hệ với đồng nghiệp cởi mở, chan hòa, hòa nhã với mọi người xung quanh.

Luôn nêu cao tinh thần trung thực chống việc chạy theo kiểu hình thức, đối phó, thiếu trách nhiệm và nêu cao tính kỷ luật trước đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh.

Có thái độ hòa nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳng thắn với phụ huynh, với nhân dân khi giao tiếp công việc.

Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, của đồng nghiệp và học sinh để hành động đúng trong cách ứng xử và giao tiếp công việc.
Giải thích cặn kẽ, thuyết phục những điều đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh và học sinh hỏi hay thắc mắc.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

Bản thân cùng gia đình luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với địa phương, tham gia đầy đủ các tiêu chí quy định của địa phương như: thuế nhà đất, an ninh quốc phòng, phí ánh sáng đèn đường, phí giao thông đường bộ với mô tô,…

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Bản thân luôn nghiên cứu, học hỏi để nâng dần trình độ phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đối với môn học mình phụ trách cũng như môn học mình yêu thích dù bản thân không trực tiếp giảng dạy.

Tính xã hội thì bản thân có tạo hai địa chỉ mạng để giới thiệu về kiến thức liên quan cũng như về kinh nghiệm giảng dạy.

Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công giảng dạy, hồ sơ sổ sách.

2. Phân loại đánh giá:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
………………………………………………………………………………………………………………..

……….., ngày….tháng….năm….

Viên chức tự đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………….

………….., ngày…tháng….năm…

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PH N LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm: ……………………………………………………………………..

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

……………………………………………………………………………………………………………….

…………., ngày….tháng….năm…

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

6. Mẫu phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm mẫu 3:

Link tải: Tại đây

PHÒNG GD&ĐT………………
TRƯỜNG……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm ……………….

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………….

Hạng chức danh nghề nghiệp: ……………………; Bậc: …………; Hệ số lương: ……..

I. tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Thực hiện đúng giờ giấc, luôn hoàn thành tốt hồ sơ sổ sách cá nhân và giao nộp đúng quy định của tổ, của nhà trường.

Bản thân luôn hoàn thành mọi công việc được giao. Tham gia tốt các phong trào của nhà trường như: tham gia các phong trào ngày lễ tết được nhà trường tổ chức và các phong trào khác của nhà trường đề ra.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

Trung thực, khách quan trong công tác, tuân thủ các kỷ cương,yêu thương và có trách nhiệm với học sinh.

Tác phong làm việc khoa học,đúng giờ thể hiện tinh thần phê và tự phê, luôn quan tâm và giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt các công việc do BGH nhà trường đã giao.

Đối với nghề, Luôn tâm huyết với nghề, và có trách nhiệm trong công việc của mình.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

Có tinh thần học tập nâng cao trình độ,chuyên môn nghiệp vụ của bản thân,và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước.
Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhưng quy định nơi mình cư trú và nơi công tác.

Có tổ chức kỷ luật cao trong công tác, nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1.Đánh giá ưu, nhược điểm:

Ưu điểm

Tôi luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết,sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã,khiêm tốn với nhân đân khi giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. Ngoài ra tôi thực hiện đóng góp đầy đủ các loại quỹ và các nghĩa vụ khác của viên chức.

Có nâng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.
không vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác.

Nhược điểm:

Trong công việc chưa mạnh dạn tham mưa đề xuất cho lãnh đạo

2. Phân loại đánh giá:………………………………………………………………………………..

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày…….tháng…….năm 20…….

Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày…….tháng…….năm 20…….

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

7. Hướng dẫn cách soạn mẫu phiếu đánh giá phân loại Viên chức cuối năm chuẩn chỉnh nhất.

Để soạn mẫu phiếu đánh giá phân loại Viên chức 2021 theo nghị định số 90/2020/NĐ-CP. Bạn đọc hãy tham khảo các nội dung, bố cục cụ thể của mẫu phiếu đánh giá phân loại Viên như sau:

– Phòng giáo dục và đào tạo? tên trường?

– Tên tiêu đề: Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

– Năm học?

– Thông tin của người viết phiếu đánh giá này bao gồm: họ tên, chức vụ/ vị trí hiện tại, chức danh, đơn vị nơi công tác, hạng về chức danh nghề nghiệp (hạng, bậc, hệ số lương)

– Nội dung đánh giá:

Tự đánh giá về kết quả tu dưỡng, rèn luyện, công tác của viên chức

+ Kết quả thực hiện về công việc, trách nhiệm của giáo viên (chất lượng)

+ Thực hiện về các quy định trong đạo đức nghề nghiệp

+ Tinh thần trách nhiệm, hợp tác đồng nghiệp, thái độ phục vụ với nhân dân, thực hiện các quy tắc ứng xử

+ Thực hiện nghĩa vụ khác

Tự đánh giá và phân loại

+ Ưu và nhược điểm của bản thân

+ Tự phân loại: hoàn thành tốt nhiệm vụ/ hoàn thành nhiệm vụ/ ….

+ Ngày tháng năm viết phiếu đánh giá phân loại viên chức

+ Viên chức tự đánh giá (ký, ghi rõ họ và tên)

Ý kiến của tổ chuyên môn trong đơn vị

+ Ý kiến nơi viên chức công tác của tập thể

+ Nhận xét tổ trưởng chuyên môn

+ Ngày tháng năm ghi phiếu đánh giá phân loại viên chức

+ Tổ trưởng chuyên môn (ký, ghi rõ họ và tên)

Kết quả đánh giá và phân loại viên chức từ hiệu trưởng

+ Ưu và nhược điểm

+ Kết quả đánh giá và phân loại viên chức từ

+ Ngày tháng năm ghi phiếu đánh giá phân loại viên chức

+ Hiệu trưởng (ký, ghi rõ họ và tên).

Xem thêm: Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ 2019