17 Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc, Tải mẫu mới nhất 2021 mới nhất

Trong quá trình trao đổi, mua bán hàng hóa giữa các bên, đặt cọc là một loại hình thức giao dịch phổ biến quen thuộc và gần như ai cũng đã thực hiện rất nhiều. Tuy nhiên, để việc đặt cọc được đảm bảo thì trong quá trong quá trình đó cần có mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc, có xác nhận của đôi bên.

Xem thêm: Tổng hợp các phần mềm kê khai thuế miễn phí HTKK

Đặt cọc là gì?

Theo quy định tại Điều 328, Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“1. Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác( sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản.

Đặt cọc là gì

2. Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

Theo đó, tài sản đặt cọc bao gồm:

_ Tiền
_ Kim khí quý
_ Đá quý
_ Vật có giá trị khác

Mẫu biên nhận tiền đặt cọc:

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc là biểu mẫu được phát hành nhằm thể hiện việc giao nhận tiền theo hợp đồng đặt cọc các bên đã ký kết, cũng là một phần căn cứ xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng đặt cọc. Để đảm bảo quyền lợi của mình, các bên khi giao nhận tiền cọc cần lập giấy biên nhận và gồm những nội dung như: Thông tin về bên đặt cọc, bên nhận đặt cọc, số tiền đặt cọc, thời điểm giao nhận….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Tên tôi là:………………………………………….………………………………

Số chứng minh thư:……………….Ngày cấp:……………..Nơi cấp:……………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………….………..

Có Bán cho

Ông (Bà):………………………………………………………………………….

Số chứng minh thư: ………………Ngày cấp:…………..….Nơi cấp:…………..

Địa chỉ:……………………………………………………….………………………….

Tài sản bán là: ……………………………………………………………….…..

Số lượng:…………………………………..(Bằng chữ:………………………….………)

Giá bán:……………………………………………(Bằng chữ:………………………….)

Tổng giá trị thanh toán: …………………………………………………………….

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………….)

Ông (Bà):………………..………………….đã đặt cọc:……………..………….

(Bằng chữ:………………………………………………………………………………..)

cho Ông (Bà):………………………..…để mua ………………………………

Ông (Bà): …………………… có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……………….số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày……………………………

Ông (Bà)…….. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:……………( Bằng chữ:…………………………………………………………………………) cho Ông (Bà)……………………….. ………..chậm nhất vào………………….

Trong trường hợp Ông (Bà)………………………….không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………….………số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

Trong trường hợp Ông (Bà)…………….… không mua tài sản trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc.

Bên bán đảm bảo số tài sản trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ……………………………………………thuộc về người mua.

Giấy biên nhận được lập thành 02( hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01( một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……, ngày……tháng……….năm ………

BÊN MUA

 

BÊN BÁN

 

Tải mẫu: GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Lưu ý khi viết mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

Trong mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc cần:

Ghi rõ ràng chi tiết, chính xác thông tin của bên pháp lý cơ bản nhất của bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc bao gồm: Họ tên, Số CMTND, ngày cấp – CMTND, nơi cấp, địa chỉ

Thông tin đầy đủ về tài sản mua bán bao gồm: tên tài sản, số lượng, giá cả

Về giá trị tiền cần ghi đầy đủ chính xác số tiền bằng chữ và bằng số.

Lưu ý khi viết mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc
Lưu ý khi viết mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

Ghi rõ “ Bên nhận tiện không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên cho bên đặt cọc và chịu trách nhiệm bồi thường”

Ghi rõ “ Nếu Bên mua không mua tài sản trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc”
Hai bên ký xác nhận rõ ràng thì mẫu giấy mới có giá trị làm căn cứ.

Xem thêm: Bảo hiểm nhân thọ Manulife lừa đảo khách hàng?

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc mua bán nhà

Giấy biên nhận đặt cọc mua bán nhà đất được sử dụng khi bên mua và bên bán thỏa thuận hợp đồng mua bán nhà đất và bên mua đặt cọc tiền cho bên bán.

Link tải: GIẤY ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————***———–

GIẤY ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, tại Số ……………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

Bà:…………………………………………………………………………………………………………..

CMND số ……………………………tại………………………………………………………………

Và Ông:……………………………………………………………………………………………………

CMND số …………………………….tại ………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………

Đồng sở hữu ngôi nhà số:……………………………………………………………………………

Bà………………………………đã uỷ quyền toàn bộ cho Ông……………………………..(có Giấy uỷ quyền kèm theo) trong việc bán ngôi nhà tại số………………………………..

BÊN MUA (GỌI TẮT LÀ BÊN B)

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………….

CMND số ………………………………….tại …………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất thỏa thuận những điều khoản sau:

Điều 1: Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là:………………………. để đảm bảo cho việc thực hiện Hợp đồng mua/bán ngôi nhà tại số

Điều 2: Khi Hợp đồng mua/bán nhà được thực hiện, số tiền trên sẽ được trừ vào nghĩa vụ trả tiền của Bên B. Nếu Bên B từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì số tiền trên sẽ thuộc về Bên A. Nếu Bên A từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì ngoài việc phải trả lại cho Bên B số tiền trên, Bên A còn phải trả cho Bên B số tiền là:…………………………………

Điều 3: Hai bên cùng đọc lại những điều trên, hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN A
NGƯỜI LÀM CHỨNG 1

 

BÊN B
NGƯỜI LÀM CHỨNG 2

 

Tải mẫu giấy biên nhận đặt cọc:

Tải mẫu Giấy biên nhận đặt cọc tiền mua nhà số 2

Tải mẫu Giấy biên nhận tiền đặt cọc mua bán nhà đất

Tải mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc mua ô tô