17 Cập nhật bản kiểm điểm Đảng Viên mới nhất 2021 mới nhất

Thông thường vào mỗi dịp cuối năm, các tổ chức Đảng-Chính Trị sẽ tổ chức cho Đảng Viên viết bản kiểm điểm để tự nhìn nhận và đánh giá những ưu-khuyết điểm của bản thân trong suốt thời gian qua. Từ đó làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên mỗi cuối năm, cũng như để Đảng Viên có phương hướng phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới. Sau đây mời quý bạn đọc tham khảo các mẫu bản kiểm điểm Đảng Viên mới nhất 2021 đi kèm những nội dung mà bạn đọc cần lưu ý!

Xem thêm: Mẫu thông báo tuyển dụng

1. Định nghĩa về bản kiểm điểm Đảng Viên 2021.

Bản kiểm điểm Đảng Viên là một loại biểu mẫu được Đảng Viên tự viết ra để tự kiểm điểm, nhận xét và đánh giá việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Đảng trong quá trình hoạt động của bản thân.

Định nghĩa về bản kiểm điểm Đảng Viên

Đồng thời nêu ra những ưu điểm tích cực cần cố gắng phát huy và những khuyết điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra phương hướng phấn đấu tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

2. Bản kiểm điểm Đảng Viên nhằm mục đích gì?

-Đảng Viên là tầng lớp tiên phong, đại diện cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng của nhân dân lao động; suốt đời cống hiến vì lợi ích xây dựng Nhà Nước Việt Nam độc lập, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh. Bởi vậy mỗi năm, mỗi Đảng Viên sẽ phải viết bản kiểm điểm để nhìn nhận lại những thành tựu đã đạt được cũng như những thiếu sót còn tồn đọng của bản thân. Từ đó, Đảng Viên sẽ tự soi xét bản thân để cố gắng phát huy điểm mạnh, khắc phục xóa bỏ những điểm còn hạn chế để có những phương hướng phấn đấu cho mục tiêu dài hạn hơn.

Bản kiểm điểm Đảng Viên nhằm mục đích gì
Bản kiểm điểm Đảng Viên nhằm mục đích gì

-Bên cạnh đó, việc viết kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng để từng cá nhân còn giúp cá nhân mỗi Đảng Viên dần từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, xóa bỏ biểu hiện suy đồi về chính trị, đạo đức… nhằm tự hoàn thiện bản thân, góp phần nâng cao năng lực của Đảng viên.

3. Những đối tượng Đảng Viên nào được miễn không phải kiểm điểm?

*Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 18/10/2019 đã ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW quy định đối với cá nhân, thì các đối tượng phải kiểm điểm tự phê bình và phê bình gồm Đảng viên trong toàn Đảng trừ:

– Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng;

– Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Theo đó, Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt. Với Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài việc kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt thì còn phải kiểm điểm:

– Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

– Ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ, trước tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị mình là thành viên.

*Đặc biệt: Đảng viên giữ từ ba chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên, ngoài kiểm điểm ở các nơi nêu trên có thể kiểm điểm ở nơi khác nếu cần do cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Những nội dung kiểm điểm Đảng Viên mới nhất 2021.

Nội dung kiểm điểm Đảng Viên mới nhất 2021 gồm có 4 nội dung chính sau:

-Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng…

Những nội dung kiểm điểm Đảng Viên mới nhất 2021
Những nội dung kiểm điểm Đảng Viên mới nhất 2021

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; trách nhiệm nêu gương của Đảng viên; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy cơ sở nơi cư trú…

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

+ Việc thực hiện nhiệm vụ Đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, cơ quan, tổ chức do mình phụ trách.

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

– Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Riêng với Đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cần đi sâu làm rõ khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

5. Khung tiêu chí đánh giá, xếp loại và quy trình đánh giá Đảng Viên 2021.

Theo hướng dẫn số 21 thì bộ khung tiêu chí đánh giá và xếp loại Đảng Viên 2021 gồm có những nội dung về:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Là Đảng viên thật sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới, sáng tạo, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các Đảng viên khác học tập, noi theo;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp “tốt” trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá là “trung bình” trở lên;

– Hoàn thành nhiệm vụ: Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp “trung bình” trở lên;

– Không hoàn thành nhiệm vụ: Là Đảng viên không đạt mức “hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp: Bị đánh giá là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; Chỉ hoàn thành 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; Bị kỷ luật trong năm.

*Quy trình đánh giá Đảng Viên gồm 2 bước đó là:

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng, Đảng viên tự phân tích và xem xét, tự nhận mức chất lượng phù hợp.

Sau đó Đảng viên báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên cuối năm.

Bước 2: Quyết định việc xếp loại

– Chi ủy tổng hợp mức tự xếp loại Đảng viên, ý kiến nhận xét, sau đó đề xuất mức xếp loại cho từng Đảng viên.

– Chi bộ tiến hành thảo luận các mức do chi ủy đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.

– Chi ủy tổ chức cho các Đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại với từng Đảng viên. Sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng để báo cáo Đảng ủy cơ sở.

– Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định xếp loại chất lượng Đảng viên.

Xem thêm: Mẫu đơn xin thực tập tốt nghiệp cho sinh viên

6. Mẫu bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm mới nhất 2021.

Link tải: Mẫu bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm mới nhất 2021.

ĐẢNG BỘ ……
Chi bộ: ………..
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ngày…..tháng….năm…….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm………….

Họ Và Tên:……………………………………………………………………………………….

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………..

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền:……………………………………………………………………….

Chức vụ đoàn thể:…………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………..

Chi bộ………………………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị………………………………..…………………….

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………….……………………….

– Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………….

– Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………….

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…….………………………….

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm………………….…….…………………………….…………………..

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách………………………….…….……………………………………….

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên)……………….…

…….…………………………….……………………………………..

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm………………………………

…….…………………………….………………………………………..

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân……………………………………

…….…………………………….…………………………………………

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm……………….…..…….…………………………….………………

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
□ Hoàn thành nhiệm vụ
□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
□ Hoàn thành nhiệm vụ
□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:………………………………………………………………………………………………
– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:…………………………………..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………………………………………………..
– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:……………………………………………..

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

7. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên không phải là cán bộ, công chức, viên chức 2021.

Xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên không phải là cán bộ, công chức, viên chức 2021

ĐẢNG BỘ …………………………….
CHI BỘ………………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày … tháng … năm 20.….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM …

(Dùng cho đảng viên không phải là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………Ngày sinh:……………………………

Chức vụ Đảng:…………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………….

Chi bộ:……………………………………………………………………..

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Về tư tưởng chính trị
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
4. Về tổ chức kỷ luật:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
IV. TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)
☐ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
☐ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
☐ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ
☐ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
– Chi bộ phân loại chất lượng
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………., ngày……tháng…..năm 20…..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY CƠ SỞ)
(Ký, ghi rõ họ tên)

8.Bản kiểm điểm Đảng viên dành cho Cán bộ Quản lý, lãnh đạo 2021

Xem thêm: Bản kiểm điểm Đảng viên dành cho Cán bộ Quản lý, lãnh đạo 2021

ĐẢNG BỘ ……………
CHI BỘ ………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

…, ngày … tháng …năm 20

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 20…
(Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: …………………………………………. Ngày sinh: …/…/…..

Chức vụ Đảng:……………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………

Chi bộ:…………………………………………………………………………………………………

I. Ưu điểm:

1. Về chính trị tư tưởng:

Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh gắn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

Chấp hành tốt chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy của ngành, của nhà trường, quy ước của địa phương.

Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, bảo vệ lẽ phải, chân lý.

Tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tích cực học tập tự rèn luyện bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị và năng lực công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, quan hệ mật thiết với phụ huynh và nhân dân.

Thực hiện “Cần, Kiệm, Liêm chính, Chí công, vô tư” theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh và có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.
Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và tích cực đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Trung thực, thẳng thắng, khách quan, chân thành trong phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tích cực đấu tranh với biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ; được đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm.

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Có năng lực quản lý, lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ. Điều hành các hoạt động của nhà trường có nền nếp, hiệu quả, đúng tiến độ.

Có tinh thần, trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác của đơn vị.

– Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh;

– Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không có biểu hiện hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và phụ huynh

4. Về tổ chức kỷ luật:

Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện tốt những Điều đảng viên không được làm và nội quy quy chế của nhà trường, địa phương và nơi cư trú.

Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện sinh hoạt đảng đúng quy định và đóng đảng phí đầy đủ.

Có ý thức chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;

Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;

Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

5. Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết, thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng:

Xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch, triển khai thực hiện đúng tiến độ thời gian, có hiệu quả tốt; tích cực tham mưu với chính quyền địa phương và lãnh đạo các cấp, thu hút sự đầu tư của các dự án.

Năm học 20…-20… Nhà trường hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm học: Huy động trẻ đến lớp đạt kế hoạch giao; chỉ đạo nhà trường nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 92%, chất lượng giáo dục đạt: trên 90%, chất lượng chuyển giao trẻ 5T vào lớp Một đạt 100%; Tham gia đầy đủ các hội thi cấp huyện: Hội thi “Xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện, hiệu quả” đạt Xuất sắc, Hội thi “Tự làm đồ dùng đồ chơi” có 2 giáo viên đạt giỏi cấp huyện, trong đó có 01 đ/c đạt giải “Khuyến khích”; trang web của trường thành lập, hoạt động có hiệu quả.

Nhà trường được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi”. Đạt chuẩn “Trường học an toàn về an ninh trật tự”; an toàn giao thông; Đội ngũ đoàn kết, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình. Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;

Công đoàn được khen Tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Bản thân tôi được khen danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

6. Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan đơn vị; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể:

Cùng các đ/c cấp uỷ xây dựng nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết chi bộ có hiệu quả; Triển khai và chỉ đạo đội ngũ thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định và các văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý.

Thực hiện quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định, phân công phần hành cho đội ngũ hợp lý, được sự đồng thuận cao; đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định hiện hành; Không có biểu hiện trù dập cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể; phối hợp tốt với các đ/c phó hiệu trưởng làm tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành nhà trường hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ năm học. Tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn, động viên đoàn viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Tích cực tham gia các hoạt động và đóng góp nhiều ý kiến trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ở địa phương.

Hạn chế: Công tác dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ chưa nhiều. Do đó, một số giáo viên năng lực sư phạm còn hạn chế.

Trách nhiệm của bản thân đối với những hạn chế: Bản thân đã tích cực bồi dưỡng, chỉ đạo đội ngũ tích cực đổi mới phương pháp giáo dục trẻ và tự học tập nâng cao năng lực sư phạm. Song một số đ/c do tuổi cao, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế, một số đ/c mới vào nghề nên kinh nghiệm chưa nhiều vì vậy năng lực chuyên môn chưa vững chắc.

7. Ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình:

Tích cực tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thường xuyên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, động viên người thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm lo xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc, đạt gia đình văn hoá.

II. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân:

Tổ chức sinh hoạt đảng đôi khi chưa đúng thời gian quy định.

Nguyên nhân: Do trường có nhiều khu vực, một số khu vực cách xa trung tâm, giáo viên phải ở lại cả tuần nên phải sắp xếp thời gian sinh hoạt chi bộ thuận tiện cho giáo viên.

Một số giáo viên được đào tạo có trình độ trên chuẩn song năng lực sư phạm chưa đáp ứng yêu cầu.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục:

Cần tiếp tục đầu tư thời gian, công sức để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

– Chi bộ phân loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……….., ngày … tháng … năm 20…

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng: ……………………………………………………..
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. ………………………………………………………….

9. Bản kiểm điểm Đảng viên dành cho Giáo viên 2021.

Xem thêm: Bản kiểm điểm Đảng viên dành cho Giáo viên 2021.

ĐẢNG BỘ XÃ ………
Chi bộ: Trường ……
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————–

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Năm 20….

– Họ và tên: …… ………………… – Ngày sinh:…………………………………..

– Ngày vào Đảng: .……………………………………………………………..

– Chức vụ Đảng: Đảng viên

– Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………..………

– Đơn vị công tác: …………………………………………………………………

– Sinh hoạt chi bộ : ……………………………………………………………….

A ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.

– Bản thân tôi luôn chấp hành tốt và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, tuân thủ các Nghị quyết của Đảng, của Chi bộ đề ra.

– Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

– Tôi luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền vận động gia đình, và nhân dân thực hiện đúng quan điểm đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và chính sách tại địa phương.

– Tôi luôn tự giác học tập, trong cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” bản thân tôi đã tự xây dựng cho mình kế hoạch và phấn đấu thực hiện, rèn luyện để làm theo tấm gương của Bác, và luôn gương mẫu để quần chúng noi theo.

– Không ngừng học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ,

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Luôn thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, có tinh thần hợp tác cùng đồng chí đồng nghiệp phòng chống các tệ nạn xã hội và đi đầu trong mọi lĩnh vực thực hiện là người Đảng viên luôn tiên phong trong mọi công tác.

– Không lợi dụng quyền hạn để trục lợi cho cá nhân, có lối sống lành mạnh.

– Bản thân luôn ý thức được tư cách, phẩm chất cách mạng, phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, bản thân không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

– Có lối sống trung thực, thẳng thắn, hòa nhã đoàn kết với đồng nghiệp, học sinh có liên hệ mật thiết với nhân dân và quần chúng.

– Luôn đề cao công tác thực hiện tự phê bình và phê bình trong chi bộ, luôn đoàn kết trong Chi bộ, Đảng bộ, không chia bè phái, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mọi người.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng và phân hóa đối tượng. Nộp duyệt hồ sơ sổ sách đúng quy định.
– Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy minh họa đầy đủ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra.

– Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống.

– Trong cơ quan bản thân luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên môn.

– Hết lòng hết sức với công việc được giao.

– Đảm bảo ngày giờ công.

– Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Tôi luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong trường học, cũng như trong chi bộ. Luôn phục tùng sự phân công của tổ chức, cũng như các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

– Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng thường kỳ, và đóng Đảng phí đầy đủ.

– Chấp hành tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước Thực hiện tốt mọi quy quy chế làm việc trong chi bộ, tham gia với các khối đoàn thể tạo công việc nhịp nhàng và có hiệu quả.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và khắc phục khuyết điểm.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối hợp, kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.

– Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, tinh thần tự phê bình phê bình chưa cao.

– Quan hệ ứng xử với đồng nghiệp chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.

III. Giải trình những nội dung được gợi ý kiểm điểm, ý kiến góp ý (nếu có)

IV. Phương hướng, biện pháp khắc phục

– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

– Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

– Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao

– Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống.

-Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

V. Kết quả phân loại cán bộ, công chức, viên chức (nếu có).

VI. Tự nhận mức phân loại chất lượng.

– Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

 

B. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CHI BỘ

1. Ý kiến nhận xét ( Nội dung kết luận của đồng chí chủ trì được chi bộ thông qua)
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Chi bộ phân loại chất lượng
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

T/M CHI BỘ

II. ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ PH N LOẠI CHẤT LƯỢNG
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

T/M ĐẢNG ỦY

…………………………………………………………….

10. Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách 2021:

Xem thêm: Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách 2021.

ĐẢNG BỘ XÃ…………………………………
Chi bộ: Trường……………………………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày …tháng…. năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
________________

Họ và tên: ………………… Ngày sinh: ………………..

Chức vụ Đảng: Đảng viên.

Chức vụ (chính quyền, đoàn thể): Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên.

Đơn vị công tác: ………………………

Chi bộ: ………………………………..

Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTP HCM.

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Tư tưởng chính trị:

– Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Chấp hành tốt chủ trương tại địa phương nơi cư trú, đồng thời tuyên truyền và vận động cho gia đình, nhân dân cùng thực hiện.

– Luôn có tinh thần đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

– Bản thân luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và năng lực công tác.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn thực hiện tốt tiết kiệm trong sinh hoạt như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước… Đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình.
– Sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

– Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, xem việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực; trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” là nhiệm vụ trọng tâm trong công việc và cuộc sống.

– Chấp hành tốt Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, công chức không được làm trái theo Luật cán bộ, công chức đã quy định.

– Có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, cư xử hòa nhã, thân thiện với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phục vụ nhân dân tận tình khi họ đến cơ quan. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê bình và phê bình, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, luôn đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

– Có ý thức, trách nhiệm cao trong đấu tranh, xây dựng nội bộ chân thành, thân ái, cùng tiến bộ.

3. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

– Luôn có ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

– Tích cực trong công tác, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ và chương trình công tác Đội.

– Trung thực trong báo cáo kết quả công tác chuyên môn và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

– Quản lý đội viên, nhi đồng chặt chẽ trong các hoạt động giáo dục của Đội và hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức.

– Đảm bảo ngày công lao động; chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

– Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, các tổ chức đoàn thể ở cơ quan, đơn vị hoạt động ngày càng tốt hơn.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức.

– Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

– Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng theo quy định.

– Nghiêm túc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của tổ chức đảng.

– Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đúng nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Luật cán bộ công chức.

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm với thái độ cầu thị, chân thành và cởi mở.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Còn bị động trong việc điều tiết thời gian sinh hoạt Đội tại điểm phụ.

– Nguyên nhân: Do Liên đội đang triển khai xây dựng nhiều nội dung, kế hoạch hoạt động liên tục nên phần lớn thời gian phải ngồi xây dựng chương trình kế hoạch trên máy; tập trung bồi dưỡng các em nòng cốt của Liên đội.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

– Mạnh dạn tham mưu với cấp trên giảm bớt hồ sơ sổ sách.

– Phối hợp sát hơn với GVCN khối 3, 4 trong việc lựa chọn, phát hiện học sinh có năng khiếu trong hoạt động Đội để công tác bồi dưỡng các em nhẹ hơn, nhanh hơn.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Cán bộ, công chức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
Ký, ghi rõ họ tên

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
…………………………………………………………. ………………………………………………………….
– Chi bộ phân loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
– Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Các mẫu đơn xin việc thông dụng nhất 2021