17 Biên bản làm việc mới nhất 2021 mới nhất

Biên bản làm việc là biểu mẫu không thể thiếu tại các buổi làm việc, trao đổi, giải quyết vấn đề công việc giữa các đối tác làm ăn với nhau. Nhưng để có một Biên bản làm việc hoàn chỉnh về mặt nội dung cũng như hình thức thì không phải ai cũng biết. Mời bạn đọc cùng tham khảo mẫu Biên bản làm việc mới nhất 2021 và cách viết chi tiết, chính xác biểu mẫu này qua bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm: Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

1.Thế nào là Biên bản làm việc?

Biên bản làm việc là biểu mẫu được sử dụng phổ biến tại các buổi làm việc, trao đổi, giải quyết vấn đề nhằm mục đích ghi chép lại đầy đủ và chi tiết những sự việc đã hoặc đang xảy ra trong quá trình trao đổi, họp bàn giữa các bên đối tác làm ăn với nhau, quá trình làm việc giữa các bên và các thành phần tham gia buổi làm việc đó.

Biên bản làm việc

Biên bản làm việc dùng để làm căn cứ chứng minh các sự việc đã diễn ra trong buổi làm việc đó để người đọc sau khi đọc lại có thể dễ dàng thâu tóc được nội dung. Biên bản làm việc không có hiệu lực pháp lý.

2.Mục đích của Biên bản làm việc.

Biên bản làm việc được thiết lập nhằm ghi chép lại đầy đủ và tường tận diễn biến của buổi làm việc nhằm phục vụ cho một số thủ tục như: ban hành quy chế mới trong tổ chức, doanh nghiệp; thay đổi một số nội dung đang thực hiện…

Mục đích của Biên bản làm việc
Mục đích của Biên bản làm việc

Đó còn là căn cứ quan trọng để các bên thực hiện theo đúng các thỏa thuận, cam kết đã đạt được trong buổi làm việc đó.

3. Yêu cầu của Biên bản làm việc.

Biên bản làm việc được sử dụng khi một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần trình bày lại nội dung làm việc hay thỏa thuận giải quyết một vấn đề đã được thông qua cần có sự ký nhận của những người tham gia.

Yêu cầu của Biên bản làm việc
Yêu cầu của Biên bản làm việc

Chính vì vậy, một biên bản làm việc phải đáp ứng được một số yêu cầu dưới đây:

  • Sự việc, sự kiện, các số liệu phải chính xác, cụ thể, chi tiết;
  • Người lập biên bản phải ghi chép đầy đủ, trung thực, khách quan, không đưa cảm xúc cá nhân và đánh giá chủ quan vào biên bản;
  • Nội dung rõ ràng, mạch lạc, có trọng điểm;
  • Thông tin chặt chẽ, logic, theo trình tự diễn biến của buổi làm việc;
  • Ngôn từ súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, không dùng từ nhiều nghĩa gây hiểu lầm cho người đọc;
  • Tuân thủ về nội dung và hình thức.

4. Các mẫu Biên bản làm việc mới nhất 2021.

Dưới đây là các mẫu Biên bản làm việc mới nhất 2021, mời bạn đọc cùng tham khảo!

4.1.Biên bản làm việc mới nhất mẫu số 1.

Link tải: Biên bản làm việc mới nhất mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do-Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(v/v Thỏa thuận…………………..)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…., tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng …………., Chúng tôi gồm có:
BÊN A: CÔNG TY……………………………………………………………….
Đại diện bởi: Ông ………………………………. Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số ……., phường……….….., quận…….……, thành phố …………….
Mã số thuế: …………………..……………………………………………..và
BÊN B:
1. Ông: ……………………………..…………………………………………….
CMND số: …………………………….. Cấp ngày: …../………./20…………….
Địa chỉ TT: …………..……………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………
2. Ông: ……………………………..…………………………………………….
CMND số: …………………………….. Cấp ngày: …../…../20………………………
Địa chỉ TT: …………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………….……………
Nội dung làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:
Hai bên thống nhất các nội dung sau:
1………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…..……………………………………………………………………………………3………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hai Bên cùng thống nhất phương thức thanh toán kể trên và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.

Biên bản làm việc thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A
……………………… 
ĐẠI DIỆN BÊN B
…………………….. 

4.2.Biên bản làm việc mới nhất mẫu số 2.

Link tải: Biên bản làm việc mới nhất mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***********

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Số: ……………….)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm ……. , tại văn phòng Công ty ……..……………………………………………………………..
Địa chỉ: ….……..……..………………………………………………………….
Chúng tôi gồm:
BÊN A:…………….Địa chỉ: …………………………………………………….
Điện thoại:………….Fax: ……………………………………………………….
Đại diện: ………..……..………………………………………………………….
Mã số thuế: ………..……..……………………………………………………….
Số tài khoản: ………..……..……………………………………………………..
Hoặc: ………..……..…………………………………………………………….
BÊN B: ………..……..…………………………………………………………..
Địa chỉ: ………..……..……………………………………………………………
Điện thoại:………..… Fax: …………..……..……………………………………
Đại diện: …………..……..…….………………………………………………….
NỘI DUNG LÀM VIỆC
Nội dung làm việc cụ thể………………………………………………………….
Kết Luận:…………………………………………………………………………
2 (hai) trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.
Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người tham gia họp làm việc cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.
(Đại điện các bên ký, ghi rõ họ tên)

BÊN A

 

BÊN B

 

4.3.Biên bản làm việc mới nhất mẫu số 3:

Link tải: Biên bản làm việc mới nhất mẫu số 3

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
————-
Số: …../BB- LAM VIEC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ……. giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm …………………………..
Tại …………………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm:
1/ …………………………………….. Chức Vụ: ………………………. Đơn vị ………………….
2/ ………………………………… Chức vụ: ……………………… Đơn vị ……………………….
Đã làm việc với:
1/ Ông (bà): ……………………….. Năm sinh …………….. Quốc tịch ………………………
Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Giấy CMND/Hộ chiếu số:……………..Ngày cấp………………Nơi cấp ………………….
2/ Ông (bà): ……………………….Năm sinh…………………..Quốc tịch …………………….
Nghề nghiệp ……………………………………………………………………………………………..
Giấy CMND/Hộ Chiếu số:………………..Ngày cấp……………..Nơi cấp ………………..
Nội dung làm việc:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ……… tháng ……… năm ………….
Biên bản được lập thành………bản; mỗi bản gồm ………………………………………tờ;

có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho ……………………………………..01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên) 
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên) 

5.Những lưu ý cần thiết khi viết Biên bản làm việc 2021.

Biên bản làm việc cần đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên đối tác làm việc, vì vậy khi lập Biên bản làm việc thì người viết cần lưu ý những vấn đề dưới đây:

– Nội dung và phạm vi làm việc phải hợp pháp, không trái quy định của pháp luật, không thỏa thuận, trao đổi các ngành nghề bị pháp luật cấm.

– Cần ghi chú đầy đủ, chính xác và chi tiết, nhất là các vấn đề trọng tâm. Nếu lời nói của đại diện các bên thì cần ghi lại nguyên văn để những người không tham gia có thể hiểu trọn vấn đề và dễ dàng thực hiện.

– Nên xác định và ghi rõ vấn đề đã được thống nhất và thông qua; thời gian, thời điểm thực hiện thỏa thuận, nếu không buổi làm việc sẽ trở nên vô nghĩa và không một ai chịu trách nhiệm thực hiện.

– Biên bản làm việc phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của mỗi bên hoặc từng người tham gia buổi làm việc hoặc đại diện hợp pháp của người đó. Chữ ký này ghi nhận các bên, các thành phần tham gia đã xác nhận kết quả làm việc và đây sẽ là một trong những căn cứ ràng buộc trách nhiệm giữa các bên.

Ví dụ:

Buổi làm việc giữa hai đối tác kinh doanh với nhau thì cần thiết phải có chữ ký của Giám đốc/Tổng Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật. Trường hợp người tham gia làm việc là người được ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện hợp pháp và được ghi vào nội dung biên bản.

Buổi làm việc giữa người sử dụng lao động và tập thể lao động trong doanh nghiệp thì về phía người sử dụng lao động phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền; về phía người lao động phải có chữ ký của đại diện tập thể lao động hoặc tổ trưởng các tổ sản xuất…

6.Hướng dẫn chi tiết và chính xác cách viết Biên bản làm việc 2021.

(1) Tên biên bản phải ngắn gọn, nêu bật được nội dung chính của buổi làm việc.

Ví dụ:

– Về việc xây dựng nhà ăn xã hội hóa

– Về việc thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa

(2) Ghi đầy đủ thông tin của tất cả những thành phần tham gia làm việc.

Trường hợp buổi làm việc diễn ra giữa các đối tác với nhau, có thể chi tiết thêm thông tin về người đại diện, chức vụ, địa chỉ, nghề nghiệp, Số CMND hoặc số hộ chiếu, số điện thoại liên hệ.

Trường hợp buổi làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động thì biên bản làm việc ghi họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đại diện của tập thể lao động, tổ trưởng các tổ sản xuất,…

(3) Nội dung làm việc nên ghi chi tiết theo trình tự diễn biến thời gian của buổi làm việc. Các nội dung quan trọng phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

Nếu buổi làm việc có đưa ra nhiều phương án để giải quyết vấn đề thì các phương án này đều phải được ghi vào biên bản, và đương nhiên, không thể thiếu phương án được các bên thống nhất quyết định thực hiện.

Ngoài ra, không được bỏ qua các ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân có liên quan tham gia buổi làm việc.

(4) Biên bản làm việc phải có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia. Trường hợp cá nhân, thành phần không đồng ý với phương án giải quyết và không ký vào biên bản thì người viết biên bản cũng phải ghi và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Tải mẫu biên bản bàn giao tài sản